cmkhcn - A. PhÇn më ®Çu Ta ®· biÕt ®Êt níc ta...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A. PhÇn më ®Çu Ta ®· biÕt ®Êt níc ta bíc vμo thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH khi mμ nÒn s¶n xuÊt cha vËn ®éng theo con ®êng b×nh thêng cña nã. LÞch sö ®· ®Ó l¹i cho chóng ta mét nÒn s¶n xuÊt nghÌo nμn vμ l¹c hËu, l¹i bÞ chiÕn tranh tμn ph¸ nAEng nÒ, lùc lîng s¶n xuÊt rÊt thÊp kÐm. Nhng ngμy nay khi ®éc lËp d©n téc g¾n kiÒn víi CNXH lμ mét xu thÕ tÊt yÕu cña lÞch sö, khi giai cÊp c«ng nh©n ®· n¾m quyÒn l·nh ®¹o c¸ch m¹ng th× kÕt thóc cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ còng lμ lóc b¾t ®Çu cuéc c¸ch m¹ng XHCN. C¸ch m¹nh XHCN ë níc ta lμ mét qu¸ tr×nh biÕn ®aei c¸ch m¹ng toμn ®iÖn, s©u s¾c vμ triÖt ®Ó.§ã lμ mét qu¸ tr×nh võa xo¸ bá c¸i cò, võa x©y dùng c¸i míi tõ gèc ®Õn ngän. Ph¶i t¹o ra c¶ c¬ së kinh tÕ lÉn kiÕn tróc thîng tÇng míi, t¹o ra cña c¶i ®êi sång vËt chÊt míi lÉn ®êi sèng tinh thÇn vμ v¨n ho¸ míi. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh ®i lªn CNXH chóng ta ph¶i tiÕn hμnh c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Theo quan ®iÓm cña ban chÊp hμnh trung ¬ng §¶ng kho¸ VII ®· kh¼ng ®Þnh“C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ lμ qu¸ tr×nh chuyÓn ®aei c¨n b¶n toμn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, qu¶n lý kinh tÕ –x· héi tõ sö dông lao ®éng thñ c«ng lμ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phae biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn vμ ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vμ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao”. Quan ®iÓm nμy ®· g¾n c«ng nghiÖp ho¸ víi hiÖn ®¹i ho¸ ®ång thêi ®· x¸c ®Þnh vai trß khoa häc-c«ng nghÖ lμ then chèt ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸. Trong ®iÒu kiÖn giao lu kinh tÕ gi÷a c¸c níc cha ®îc më réng, qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ gi÷a c¸c níc cha ph¸t triÓn m¹nh mÏ ph¶i”tù lùc c¸nh 1 sinh” th× ®ã chÝnh lμ mét tr×nh tù hîp lÝ ®Ó tiÕn hμnh c«ng nghiÖp ho¸. Song hiªn nay cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vμ c«ng nghÖ ®ang t¸c ®éng mét c¸ch s©u réng trªn ph¹m vi toμn thÕ giíi kho¶ng thêi gian ®Ó ph¸t minh míi ra ®êi thay thÕ ph¸t minh cò ngμy cμng ®îc rót ng¾n l¹i, xu híng chuyÓn giao c«ng nghÖ gi÷a c¸c níc ngμy cμng trë thμnh ®ßi hái cÊp b¸ch, kh«ng chØ ®èi víi c¸c níc l¹c hËu, mμ ngay c¶ ®èi víi c¸c níc ph¸t triÓn. Thùc tÕ cho thÊy cã thÓ chuyÓn giao mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cho c¸c níc ®i sau khi mμ c¸c níc ®i sau ®· cã sù chuÈn bÞ kÜ cμng ®Ó ®ãn nhËn. VÊn ®Ò ®AEt ra lμ c¸c níc ®i sau trong ®ã cã níc ta cÇn ph¶i lμm ng÷ng g× ®Î iÕp nhËn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt nh÷ng thμnh tùu mμ c¸c níc ®i tríc ®· ®¹t ®îc. Bμi häc thμnh c«ng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ cña c¸c níc NIC ®· chØ ra r»ng: viÖc...
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 42

cmkhcn - A. PhÇn më ®Çu Ta ®· biÕt ®Êt níc ta...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online