cnxh - ti: Con ng ln Ch Ngha X Hi Vit Nam Li m u . Sau hai...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò tμi: Con ®êng lªn Chñ NghÜa X· Héi ë ViÖt Nam Lêi më ®Çu . Sau hai cuéc kh¸ng chiÕn trêng kú chèng giAEc ngo¹i x©m vμ giμnh ®îc ®éc lËp, ®Êt níc ta tiÕp tôc con ®êng m×nh ®· lùa chän ®ã lμ con ®êng ®i lªn CNXH, chóng ta ®ang v÷ng bíc tiÕn vμo thÕ kû míi víi nh÷ng th¸ch thøc vμ khã kh¨n míi víi con ®êng mμ chóng ta ®· chän, nhng kh«ng v× thÕ mμ ta chÞu lïi bíc,chÞu khuÊt phôc tríc khã kh¨n. Chóng ta sÏ vÉn tiÕp tôc ®i theo con ®- êng mμ chóng ta ®· lùa chän, chóng ta ®Ò ra nhiÖm vô ®Ó hoμn thμnh nã vμ nh÷ng ph¬ng híng ®Ó dÉn chóng ta tíi th¾ng lîi trªn con ®êng mμ chóng ta ®· chon . Tuy nhiªn ®Ó tiÕn ®Õn ®îc CNXH chóng ta cßn ph¶i tr¶i qua nhiÒu chAEng ®êng ®Çy gian lao vμ thö th¸ch , ®ã lμ bíc qu¸ ®é ®Ó Tae quèc ViÖt Nam cã thÓ s¸nh vai víi c¸c cêng quèc hïng m¹nh trªn thÕ giíi , ®ã lμ bíc qu¸ ®é ®Ó chóng ta tiÕn ®Õn chÕ ®é míi , chÕ ®é Céng s¶n chñ nghÜa , chÕ ®é mμ mäi ngêi ®Òu ®îc hëng h¹nh phóc , Êm no vμ c«ng b»ng .Tuy nhiªn tõ giê ®Õn ®ã chóng ta cßn bao nhiªu c«ng viÖc ph¶i lμm , bao nhiÖm vô ph¶i hoμn tÊt. Con ®êng mμ chóng ta ®ang ®i ®Çy ch«ng gai, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã ®îc ph¬ng híng ®óng ®¾n.Ph¶i nªu ®îc râ nhiÖm vô c¬ b¶n mμ chóng ta cÇn lμm . §Ó cã thÓ lμm ®îc ®iÒu ®ã , chóng ta cÇn cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ CNXH vμ con ®êng qu¸ ®é ®Ó tiÕn lªn CNXH . Vμ ®Ó cã thÓ lμm ®îc ®iÒu ®ã th× tÊt c¶ chóng ta cïng ph¶i ®ång long, 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
§AEc biÖt lμ ®èi víi thÕ hÖ trÎ chóng em, th× nhiÖm vô cμng nhiÒu vμ thªm phÇn nAEng g¸nh , ®ßi hái chóng em ph¶i cè g¾ng ,nç lùc hÕt m×nh ®Ó gãp phÇn vμo cïng ®Êt níc tiÕn lªn . §ã chÝnh lμ lý do khiÕn em chän ®Ò tμi nμy. Em mong r»ng sau ®Ò tμi mμ m×nh lμm, em cã thÓ biÕt râ h¬n vÒ con ®êng mμ chóng ta ®ang ®i , nhËn thøc vÒ nã s©u s¾c h¬n sÏ cã thÓ hiÓu ®îc nhiÖm vô mμ c¶ níc ta ph¶i lμm , con ®êng mμ chóng ta ph¶i vît qua . Qua ®Ò tμi nμy, em muèn göi lêi c¶m ¬n tíi ThÇy T« §øc H¹nh, ngêi ®· gióp em hiÓu s©u s¾c h¬n con ®êng mμ c¶ níc ta ®ang tiÕn ®Õn .Nh÷ng lêi gi¶ng cña thÇy gióp em biÕt thªm nh÷ng khã kh¨n vμ thö th¸ch mμ c¶ níc ®ang ph¶i tr¶i qua trªn con ®êng tiÕn lªn CNXH . Víi ®Ò tμi nμy , em muèn gãp phÇn nhá cña m×nh vμo c«ng cuéc x©y dùng vμ ph¸t triÓn cña ®Êt níc Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tμi ,em còng ®· rÊt cè g¾ng ,nhng sù cè g¾ng ®ã kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng thiÕu xãt ,v× thÕ em mong thÇy cã thÓ lμm cho nã trë nªn ®Çy ®ñ h¬n . 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 36

cnxh - ti: Con ng ln Ch Ngha X Hi Vit Nam Li m u . Sau hai...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online