cnxh2 - Li ni u Pht trin kinh t l vn quan trng nht t tr c...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Ph¸t triÓn kinh tÕ lμ vÊn ®Ò quan träng nhÊt tõ tríc tíi nay cña x· héi loai ngêi. KÓ tõ khi con ngêi xuÊt hiÖn , x· héi loμi ngêi ®· tr¶i qua vμ h×nh thμnh x· héi : cuéc sèng nguyªn thuû , chiÕm h÷u n« lÖ , phong kiÕn , t b¶n chñ nghÜa vμ ®Ønh cao ®ang huíng tíi x· héi chñ nghÜa . T¬ng øng víi mçi t×nh th¸i x· héi trong mét h×nh th¸i kinh tÕ mang nÐt ®AEc trng riªng . T b¶n chñ nghÜa còng vËy , ®©y lμ mét giai ®o¹n mμ cña c¶i vËt chÊt cña x· héi ®îc s¶n xuÊt ra nhiÒu h¬n tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tríc céng l¹i . Mét giai ®o¹n chøng kiÕn bao sù biÕn ®aei c¶ vÒ mAEt chÊt lÉn vÒ mAEt lîng cña x· héi loμi ngêi : kinh tÕ , khoa häc kÜ thuËt , chÝnh trÞ , v¨n ho¸ . .. Tuy nhiªn trong giai ®o¹n nμy còng lμ mét giai ®o¹n ph¸t triÓn cßn nhiÒu thiÕu sãt nh ph©n biÖt giμu nghÌo , khñng ho¶ng king tÕ , chiÕn tranh bÊt c«ng b»ng trong x· héi . .. Tõ nh÷ng khuyÕt tËt ®ã , con ngêi muèn híng tíi mét x· héi ë ®ã con ngêi cã quyÒn b×nh ®¼ng , kh«ng cßn ®ãi nghÌo vμ ¸p bøc bãc lét , vËt chÊt s¶n xuÊt ra cã thÓ ®¸p øng mäi nhu cÇu cña con ngêi. .. ®ã chÝnh lμ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. Nhng liÖu x· héi tiÕn lªn céng s¶n chñ nghÜa b»ng con ®êng nμo vμ trong bao l©u , ®©y lμ mét bμi to¸n nan gi¶i ®· ®ang vμ sÏ ®AEt ra víi tÊt c¶ nh©n lo¹i. §Ó tiÕn lªn x· héi chñ nghÜa th× cÇn ph¶i tr¶i qua hai giai ®o¹n : ®ã lμ giai ®o¹n chñ nghÜa x· héi vμ giai ®o¹n chñ nghÜa céng s¶n. HiÖn nay níc ta ®ang ë trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ; mét thêi k× mang tÝnh chÊt qu¸ ®é , c¸i míi th× cha thμnh c¸i cò th× ch hoμn toμn døt bá , thêi kÝ nμy cã sù giao nhËp cña nhiÒu t tëng . Díi ngän cê cña §¶ng lμ kim chØ nam la M¸c - Lª nin vμ t tëng Hå ChÝ Minh chóng ta cóng khong thÓ ®èt ch¸y giai ®o¹n hay phñ nhËn hoμn toμn nh÷ng thμnh tùu mμ chñ nghÜa t b¶n ®¹t ®îc , nhÊt lμ c3 chñ nghÜa t b¶n nhμ níc . Theo Lªnin th× trong giai ®o¹n qu¸ ®é lªn x· héi chñ nghÜa , chóng ta kh«ng thÓ vuøt bá hoμn toμn chñ nghÜa t b¶n nhμ níc mμ ph¶i thÊy ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh cña nã dÓ ph¸t huy. Sau sù sôp ®ae cña Liªn x« vμ c¸c níc §«ng ¢u , hÖ thèng c¸c n- íc theo chñ nghÜa x· héi bÞ ¶nh hëng rÊt lín . Tuy nhiªn §¶ng vμ nh©n 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
®©n ViÖt Nam vÉn kiªn ®Þnh ®i theo con ®êng ®· chän vμ b¶o vÖ thμnh qu¶ C¸ch m¹ng . §Ó tiÕn lªn X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu khã kh¨n do xuÊt ph¸t ®iÓm rÊt thÊp , nÒn kinh tÕ l¹c hËu , khoa häc kÜ thuËt thÊp , tr×nh ®é qu¶n lÝ cßn yÕu kÐm ...V× vËy muèn ph¸t triÓn x· héi chóng ta ph¶i ¸p dông m« h×nh kinh tÕ nhμ níc t b¶n vμo s¶n xuÊt vμ qu¶n lý . §©y lμ mét vÊn ®Ò cÇn gi¶i
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 44

cnxh2 - Li ni u Pht trin kinh t l vn quan trng nht t tr c...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online