csachkte - B i tp mn hc nh h ng ca chnh sch kinh t x hi i...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bμi tËp m«n häc ¶nh hëng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi ®èi víi m«i tr êng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Bμi lμm Ngμy nay KH vμ CN ®· chiÕm mét vÞ trÝ quan träng, trë thμnh lùc läng s¶n xuÊt trùc tiÕp, lμ ®éng lùc c¬ b¶n cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, gãp phÇn më réng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, thóc ®Èy qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn t¸c ®éng trùc tiÕp vμ thóc ®Èy qu¸ tr×nh toμn cÇu ho¸, híng tíi x· héi th«ng tin vμ nÒn kinh tÕ tri thøc. §èi víi níc ta, víi mét xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, c«ng nghÖ thiÕt bÞ l¹c hËu trong khi cuéc c¸ch m¹ng KH vμ CN trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra víi tèc ®ä hÕt søc nhanh chãng va s©u réng, qua tr×nh toμn cÇu ho¸ ®ang ngμy mét gia t¨ng th× viÖc ph¸t triÓn KH vμ CN cïng víi gi¸o dôc vμ ®μo t¹o lμ quèc s¸ch hμng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña Nhμ níc vμ tiÒm lùc l·nh ®¹o cña §¶ng. NhËn tøc râ tÇm quan träng cña KH & CN trong thêi gian qua chÝnh s¸ch vÒ KH &CN nø¬c ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc gãp phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt lîng, n¨g lùc
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
c¹nh tranh cña s¶n phÈm hμng ho¸ ; ®μo t¹o nguån nh©n lùc; thóc ®Èy kinh tÕ - x· héi , gi÷ g×n vμ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. i. nh÷ng chuyÓn ®aei tÝch cùc trong chÝnh s¸ch kh & cn ë níc ta trong thêi gian võa qua 1.XÐt trªn taeng thÓ cña hÖ thèng KHCN - ChuyÓn tõ chÝnh s¸ch dùa trªn quan ®IÓm Nhμ níc ®éc quyÒn vÒ ho¹t ®éng KH & CN ®Õn mét chÝnh s¸ch dùa trªn quan ®iÓm mäi thμnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®ãng vai trß nh÷ng t¸c nh©n tham gia vμo ho¹t ®éng KH &CN . -Trong néi dung c¸c chÝnh s¸ch ®· dμnh mèi quan t©m ®¸ng kÓ tíi ph¸t triÓn c«ng nghÖ.Trong hÖ thèng chØ sè khoa häc c«ng nghÖ ®· xuÊt hiÖn m«t vμi chØ sè vÒ c«ng nghÖ trong ®ã cã chØ sè vÒ tû lÖ phÇn tr¨m c«ng nghÖ ®îc ®aei míi. - X¸c ®Þnh râ viÖc ph¸t triÓn KH vμ CN lμ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngμnh, c¸c ®Þa ph¬ng, mét sè nhiÖm vô nghiªn cøu c«ng nghÖ kh«ng cßn lμ bé phËn trong ch¬ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhμ níc, mμ lμ bé phËn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c Bé. Nhμ níc chØ cßn n¾m mét sè ch¬ng tr×nh nghiªn cøu c«ng nghÖ chuÈn bÞ cho sù ph¸t triÓn dμI h¹n cña ®Êt níc, nh nh÷ng nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc, vËt liÖu míi, tù ®éng ho¸. Thùc hiÖn chñ tr ¬ng chuyÓn ®aei tõ mét chÝnh 2
Background image of page 2
s¸ch Cho khoa häc sang mét chÝnh s¸ch B»ng khoa häc. . 2.Nh÷ng thay ®aei trong chÝnh s¸ch vμ qu¶n lý ho¹t
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 15

csachkte - B i tp mn hc nh h ng ca chnh sch kinh t x hi i...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online