diato - Môc lôc A PhÇn M ®Çu 2 B.Ch¬ng 1 LÝ luËn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Môc lôc A. PhÇn Më ®Çu............................................................................................. 2 B.Ch¬ng 1: LÝ luËn vÒ ®Þa t« cña C. M¸c................3 1.1.So s¸nh ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa víi ®Þa t« phong kiÕn:....................... 3 1.1.1: Sù gièng nhau......................................................................................3 1.1.2:Sù kh¸c nhau:....................................................................................... 3 a.VÒ mAEt lîng...........................................................................................3 b.VÒ mAEt chÊt......................................................................................... 4 1.2.C¸c h×nh thøc ®Þa t« T B¶n..................................................................... 4 1.2.1.§Þa t« chªnh lÖch................................................................................. 4 a.§Þa t« chªnh lÖch 1............................................................................... 6 b.§Þa t« chªnh lÖch 2............................................................................... 7 1.2.2.§Þa t« tuyÖt ®èi.................................................................................. 8 1.2.3.C¸c lo¹i h×nh thøc ®Þa t« kh¸c..........................................................10 a.§Þa t« vÒ c©y ®AEc s¶n.......................................................................10 b.§Þa t« vÒ hÇm má...............................................................................10 c.§Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng..................................................................... 10 d. §Þa t« ®éc quyÒn............................................................................... 10 C.Ch ¬ng 2 : VËn dông lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña M¸c trong luËt ®Êt ®ai thuÕ n«ng nghiÖp vμ viÖc thuª ®Êt ë ViÖt Nam 2.1.VËn dông trong luËt ®Êt ®ai................................................................ 12 2.2 C¸c ®IÒu kho¶n vÒ luËt ®Êt ®ai..........................................................13 2.3.VËn dông trong thuÕ nhμ níc................................................................ 19 2.4.VËn dông trong viÖc cho thuª ®Êt........................................................ 27 2.4.1.VÒ gi¸ thuª ®Êt ë ®« thÞ................................................................... 28 a.HÖ sè vÞ trÝ .......................................................................................29 1 b.HÖ sè kÕt cÊu h¹ tÇng...................................................................... 29 c.HÖ sè ngμnh nghÒ.............................................................................30 D. KÕt luËn ...................................................................................................34 E.TμI liÖu tham kh¶o:..................................................................................35E....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 45

diato - Môc lôc A PhÇn M ®Çu 2 B.Ch¬ng 1 LÝ luËn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online