diato2 - Mc lc A Phn M u 2 B.Ch ng 1:L lun v a t ca C Mc.3...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môc lôc A. PhÇn Më ®Çu ............................................................................... 2 B.Ch¬ng 1: LÝ luËn vÒ ®Þa t« cña C. M¸c .......... 3 1.1.So s¸nh ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa víi ®Þa t« phong kiÕn: ........... 3 1.1.1: Sù gièng nhau ....................................................................... 3 1.1.2:Sù kh¸c nhau: ........................................................................ 3 a.VÒ mÆt lîng ............................................................................. 3 b.VÒ mÆt chÊt ............................................................................ 4 1.2.C¸c h×nh thøc ®Þa t« T B¶n ...................................................... 4 1.2.1.§Þa t« chªnh lÖch ................................................................... 4 a.§Þa t« chªnh lÖch 1 ................................................................. 6 b.§Þa t« chªnh lÖch 2 ................................................................. 7 1.2.2.§Þa t« tuyÖt ®èi ................................................................... 8 1.2.3.C¸c lo¹i h×nh thøc ®Þa t« kh¸c .......................................... 10 a.§Þa t« vÒ c©y ®Æc s¶n ....................................................... 10 b.§Þa t« vÒ hÇm má ................................................................ 10 c.§Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng ....................................................... 10 d. §Þa t« ®éc quyÒn ................................................................ 10 C.Ch ¬ng 2 : VËn dông lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña M¸c trong luËt ®Êt ®ai thuÕ n«ng nghiÖp vµ viÖc thuª ®Êt ë ViÖt Nam 2.1.VËn dông trong luËt ®Êt ®ai .................................................... 12 2.2 C¸c ®IÒu kho¶n vÒ luËt ®Êt ®ai ............................................. 13 2.3.VËn dông trong thuÕ nhµ níc .................................................... 19 2.4.VËn dông trong viÖc cho thuª ®Êt ........................................... 27 2.4.1.VÒ gi¸ thuª ®Êt ë ®« thÞ .................................................... 28 a.HÖ sè vÞ trÝ ......................................................................... 29 b.HÖ sè kÕt cÊu h¹ tÇng ......................................................... 29 c.HÖ sè ngµnh nghÒ ............................................................... 30 D. KÕt luËn ...................................................................................... 34 E.TµI liÖu tham kh¶o: ..................................................................... 35 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu 1.Lý do chän ®Ò tµi: §Êt níc ta ®· tr¶i qua hµng ngh×n n¨m dùng níc vµ gi÷ níc tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ,nhiÒu thêi k× ,mçi thêi k× tån t¹i nh÷ng h×nh thøc t h÷u kh¸c nhau .Vµ cho ®Õn ngµy nay, khi ®Êt níc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®Ó trë thµnh con rång cña ch©u ¸, th× nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt ®· dÇn ®îc hoµn thiÖn. Nhng ®Ó cã nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt vµ nÒn kinh tÕ nh ngµy nay lµ do §¶ng vµ Nhµ n- íc ta ®· kÕ thõa , ph¸t huy nh÷ng g× ®· cã mµ chÝnh t t- ëng cña M¸c ®· lµm kim chØ nam dÉn ®êng cho nh÷ng bíc ph¸t triÓn . Lµ nh÷ng sinh viªn kinh tÕ , nh÷ng ngêi sÏ gãp phÇn x©y dùng kinh tÕ trong t¬ng lai,chóng ta thêng quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cña kinh tÕ ph¸t triÓn nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp,nh kinh tÕ thÞ trêng ... mµ mÊy ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò thuÕ ®Êt. Míi chØ nghe vÒ ®Êt th× ta tëng chõng nh ®©y lµ vÊn ®Ò cña n«ng nghiÖp nhng thùc tÕ hoµn toµn kh¸c ®©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng trong dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ sau nµy,thuª ®Êt ë ®©u ®Ó kinh doanh, tiÒn thuª ®Êt nh thÕ nµo, hay khi kinh doanh n«ng nghiÖp th× tiÒn thuª ®Êt lµ bao nhiªu , nghÜa vô nh thÕ nµo ? chóng ta ph¶i t×m hiÓu. §Ó hiÓu râ vÊn ®Ò nµy chóng ta ph¶i ph©n tÝch nh÷ng lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña MAC , tõ ®ã t×m hiÓu xem Nhµ níc ta ®· vËn dông ra sao vµ ®Ò ra nh÷ng qui ®Þnh , h¹n møc g× ? ChÝnh v× vËy mµ em chän ®Ò tµi : "Lý luËn vÒ ®Þa t« cña C¸cMac vµ sù vËn dông vµo chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ë ViÖt Nam hiÖn nay" 2. Ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu : Sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng , kÕt hîp ph©n tÝch , tæng hîp , so s¸nh ®Ó lµm râ nh÷ng néi 2
Image of page 2
dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi . §Ò tµi sö dông cã chän läc thµnh qu¶ nghiªn cøu cña c¸c t¸c gi¶ kh¸c vÒ chÝnh s¸ch ruéng ®Êt hiÖn nay.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern