diato2 - Mc lc A Phn M u 2 B.Ch ng 1:L lun v a t ca C Mc.3...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môc lôc A. PhÇn Më ®Çu. ............................................................................................ 2 B.Ch¬ng 1: LÝ luËn vÒ ®Þa t« cña C. M¸c. ............... 3 1.1.So s¸nh ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa víi ®Þa t« phong kiÕn:. ...................... 3 1.1.1: Sù gièng nhau. ..................................................................................... 3 1.1.2:Sù kh¸c nhau:. ...................................................................................... 3 a.VÒ mAEt lîng. .......................................................................................... 3 b.VÒ mAEt chÊt. ........................................................................................ 4 1.2.C¸c h×nh thøc ®Þa t« T B¶n. .................................................................... 4 1.2.1.§Þa t« chªnh lÖch. ................................................................................ 4 a.§Þa t« chªnh lÖch 1. .............................................................................. 6 b.§Þa t« chªnh lÖch 2. .............................................................................. 7 1.2.2.§Þa t« tuyÖt ®èi. ................................................................................. 8 1.2.3.C¸c lo¹i h×nh thøc ®Þa t« kh¸c. ......................................................... 10 a.§Þa t« vÒ c©y ®AEc s¶n. ...................................................................... 10 b.§Þa t« vÒ hÇm má. .............................................................................. 10 c.§Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng. .................................................................... 10 d. §Þa t« ®éc quyÒn. .............................................................................. 10 C.Ch ¬ng 2 : VËn dông lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña M¸c trong luËt ®Êt ®ai thuÕ n«ng nghiÖp vμ viÖc thuª ®Êt ë ViÖt Nam 2.1.VËn dông trong luËt ®Êt ®ai. ............................................................... 12 2.2 C¸c ®IÒu kho¶n vÒ luËt ®Êt ®ai. ......................................................... 13 2.3.VËn dông trong thuÕ nhμ níc. ............................................................... 19 2.4.VËn dông trong viÖc cho thuª ®Êt. ....................................................... 27 2.4.1.VÒ gi¸ thuª ®Êt ë ®« thÞ. .................................................................. 28 a.HÖ sè vÞ trÝ . ...................................................................................... 29 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
b.HÖ sè kÕt cÊu h¹ tÇng. ..................................................................... 29 c.HÖ sè ngμnh nghÒ. ............................................................................ 30 D. KÕt luËn. .................................................................................................. 34 E.TμI liÖu tham kh¶o:. .................................................................................
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 45

diato2 - Mc lc A Phn M u 2 B.Ch ng 1:L lun v a t ca C Mc.3...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online