dso-kte - T iu lun dn s I li m u Xut pht t thc t c im v thc...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn d©n sè I . lêi më ®Çu XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®Æc ®iÓm vµ thùc tr¹ng ®Êt níc ta trong trong qu¸ khø còng nh hiÖn t¹i : Níc ta ®· tr¶i qua bao cuéc chiÕn tranh ®èi ®Çu víi bao thö th¸ch, nÒn kinh tÕ cña níc ta ®· vùc dËy sau nh÷ng thêi kú suy sôp nÆng nÒ bëi hËu qu¶ cña nh÷ng cuéc chiÕn tranh ®ã. Cho ®Õn nay mÆc dï nÒn kinh tÕ níc ta ®· v÷ng vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, nhng sù ph¸t triÓn ®ã cßn h¹n chÕ bëi nhiÒu yÕu tè, nh÷ng yÕu tè néi bé vµ nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan bªn ngoµi. Trong ®ã yÕu tè néi bé cÇn ®Ò cËp vµ xem xÐt, nghiªn cøu, ph©n tÝch ®ã lµ d©n sè. V× vËy em chän ®Ò tµi : “H·y nªu vµ ph©n tÝch ¶nh hëng cña sù ph¸t triÓn d©n sè ®Õn kinh tÕ, x· héi ë ViÖt Nam.” Bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nªn em rÊt mong ®îc sù ghãp ý cña c« gi¸o vµ b¹n bÌ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn d©n sè II. néi dung 1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña d©n sè níc ta : 1.1 – VÒ quy m« d©n sè : ViÖt nam lµ mét quèc gia cã quy m« d©n sè lín, tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè ngµy cµng nhanh. N¨m 2000 ViÖt Nam ®Æt 77,68 triÖu ngêi, ®øng thø 2 ë §«ng Nam ¸, chØ sau Indo-nªxia vµ xÕp thø 13 trong tæng sè h¬n 200 níc trªn thÕ giíi. Quy m« d©n sè lín cßn thÓ hiÖn ë mèi quan hÖ gi÷a d©n sè vµ ®Êt ®ai. Theo c¸c nhµ khoa häc tÝnh to¸n mËt ®é d©n sè thÝch hîp chØ nªn dõng l¹i tõ 35 ®Õn 40 ngêi/ 1 km 2 , th× ë ViÖt Nam gÊp 5 ®Õn 6 lÇn “MËt ®é chuÈn” vµ gÇn gÊp 2 lÇn mËt ®é d©n sè cña Trung Quèc – níc ®«ng d©n nhÊt nhÊt thÕ giíi. Cïng víi ®iÒu ®ã tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè ngµy cµng nhanh. §Õn n¨m 1921, d©n sè ViÖt Nam lµ 15,58 triÖu ngêi, N¨m 1960 d©n sè t¨ng gÊp ®«i : 30,17 triÖu ngêi, n¨m 1989 d©n sè ®¹t 60,47 triÖu ngêi. Giai ®o¹n 1921-1995 d©n sè níc ta t¨ng 4,7 lÇn , trong khi ®ã d©n sè thÕ giíi chØ t¨ng 3,1 lÇn. NÕu 35 n¨m (1921- 1955) d©n sè t¨ng lªn 9,6 triÖu ngêi th× 40 n¨m tiÕp theo ( 1955-1995) d©n sã bïng næ víi 48,9 triÖu ngêi t¨ng thªm. 2
Image of page 2
TiÓu luËn d©n sè MÆc dï tû lÖ gi¶m sinh võa qua ®· gi¶m vµ cßn tiÕp tôc gi¶m, nhng kÕt qña gi¶m sinh cha thËt sù v÷ng ch¾c, cßn tiÒm Èn nhiÒu nguy c¬ gia t¨ng d©n sè nhanh trë l¹i, t tëng träng nam khinh n÷ cã chuyÓn biÕn nhng vÉn cßn 16 tØnh cã tû sè giíi tÝnh khi sinh lµ 115 nam so víi 100 n÷, vît qu¸ møc sinh s¶n tù nhiªn (ë nh÷ng vïng n«ng th«n nghÌo, vïng s©u, vïng xa…tû lÖ nµy cßn cao h¬n). NÕu kh«ng duy tr× sù nç lùc th× quy m« d©n sè níc ta vµo gi÷a thÕ kû XXI cã thÓ nªn tíi 125 triÖu ngêi hoÆc cao h¬n, vµ sÏ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc. Do ®ã c«ng t¾c d©n sè cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh, lµm chuyÓn ®æi hµnh vi mét c¸ch bÒn v÷ng trong viÖc thùc hiÖn chuÈn mùc gia ®×nh Ýt con .
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern