dtranhgcap - L i m u D i ch t bn ch ngha, giai cp cng nhn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Díi chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa, giai cÊp c«ng nh©n cßn ®îc gäi lμ giai cÊp v« s¶n, lμ giai cÊp hoμn toμn kh«ng cã t liÖu s¶n xu¸t, ph¶i b¸n søc lao ®éng cho nhμ t b¶n ®Ó kiÕm sèng. Lμ giai cÊp g¾n liÒn víi s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp vμ ®îc nÒn c«ng nghiÖp rÌn luyÖn, giai cÊp c«ng nh©n cã tÝnh tae chøc, kû luËt cao vμ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi tËp hîp lùc lîng, biÓu thÞ søc m¹nh cña m×nh. Lμ giai cÊp bÞ ¸p bøc, bãc lét, cã lîi Ých ®èi lËp trùc tiÕp víi giai cÊp t s¶n, giai cÊp c«ng nh©n kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng giai cÊp t s¶n, cã kh¶ n¨ng ®oμn kÕt víi quÇn chóng lao ®éng bÞ ¸p bøc bãc lét trong cuéc ®Êu tranh chung. Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng lín lªn vÒ mAEt sè lîng vμ chÊt lîng. Do lîi Ých ®èi lËp cña giai cÊp t s¶n, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng ®Êu tranh chèng giai cÊp t s¶n. Cuéc ®Êu tranh Êy dÉn ®Õn h×nh thμnh ý thøc giai cÊp vμ chÝnh ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. Th«ng qua chÝnh ®¶ng tiªn phong cña m×nh, giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh giμnh chÝnh quyÒn tiÕn hμnh cuéc c¶i biÕn c¸ch m¹ng ®èi víi x· héi kh«ng cã giai cÊp, do ®ã, giai cÊp c«ng nh©n tù xo¸ bá víi t c¸ch lμ mét giai cÊp. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Trong t¸c phÈm “Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n” C.M¸c vμ ¡ngghen cã viÕt: “Sù ph¸t triÓn cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp ®· ph¸ sËp díi ch©n giai cÊp t s¶n chÝnh ngay c¸i nÒn t¶ng trªn ®ã giai cÊp t s¶n ®· x©y dùng lªn chÕ ®é s¶n xuÊt vμ chiÕm h÷u nã… Sù sôp ®ae cña giai cÊp t s¶n vμ th¾ng lîi cña giai cÊp v« s¶n lμ tÊt yÕu nh nhau…” I. C¬ së lý luËn 1. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn. LÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n nèi tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao. T¬ng øng víi mçi giai ®o¹n lμ mét h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi. Sù vËn ®éng thay thÕ nhau cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi trong lÞch sö ®Òu do t¸c ®éng cña quy luËt kh¸ch quan, ®ã lμ qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn cña x· héi. Marx viÕt "T«i coi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn". 2
Background image of page 2
C¸c mAEt c¬ b¶n hîp thμnh mét h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi: lùc lîng s¶n xuÊt quan hÖ s¶n xuÊt vμ kiÕn tróc th îng tÇng t¸ch rêi nhau, mμ liªn hÖ biÖn chøng víi nhau h×nh thμnh nªn nh÷ng quy luËt phae biÕn cña x· héi. Do t¸c ®éng cña quy luËt kh¸ch quan ®ã, mμ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi vËn ®éng vμ ph¸t triÓn thay thÕ nhau tõ thÊp lªn cao trong lÞch sö nh mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn kh«ng phô thuéc vμ ý trÝ, nguyÖn väng chñ quan cña con
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 21

dtranhgcap - L i m u D i ch t bn ch ngha, giai cp cng nhn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online