{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

gtrithangdu - Phn I M u Theo danh gi ca VI LNin th l lun gi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn I : Më ®Çu Theo danh gi¸ cña VI LªNin th× lý luËn gi¸ trÞ thAEng d lμ hßn ®¸ t¶ng cña häc thuyÕt kinh tÕ cña C.Mac. C¸c nhμ t b¶n ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých tèi ®a cña m×nh hä ®· mua søc lao ®éng cña ngêi c«ng nh©n kÕt hîp víi t liÖu s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vμ thu vÒ gi¸ trÞ thAEng d. C¸c nhμ kinh tÕ häc thêng cho r»ng mäi c«ng cô lao ®éng, mäi t liÖu s¶n xuÊt ®Òu lμ t b¶n. Thùc ra b¶n th©n t liÖu s¶n xuÊt kh«ng ph¶i lμ t b¶n, nã chØ lμ yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt trong bÊt cø x· héi nμo. T liÖu s¶n xuÊt chØ trë thμnh t b¶n khi nã trë thμnh tμi s¶n cña c¸c nhμ t b¶n vμ ®îc dïng ®Ó bãt lét lao ®éng lμm thuª. Ta cã thÓ ®Þnh nghÜa chÝnh x¸c t b¶n lμ gi¸ trÞ mang l¹i gi¸ trÞ thAEng d b»ng c¸ch bãc lét c«ng nh©n lμm thuª. Gi¸ trÞ thAEng d , phÇn gi¸ trÞ do lao ®éng cña c«ng nh©n lμm thuª s¸ng t¹o ra ngoμi søc lao ®éng vμ t b¶n chiÕm kh«ng. ChÝnh v× vËy mμ s¶n xuÊt gi¸ trÞ thAEng d tèi ®a cho nhμ t b¶n lμ néi dung chÝnh cña quy luËt thAEng d. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n vμ sù thay thÕ nã b»ng mét x· héi kh¸c cao h¬n lμ quy luËt vËn ®éng cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. ViÖc nghiªn cøu ph¹m trï gi¸ trÞ thAEng d cã vai trß rÊt quan träng , nã cã ý nghÜa rÊt quan träng trong ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. V× vËy mμ t«i ®· chän ®Ò tμi “B¶n chÊt vμ c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ thAEng d” cho bμi tiÓu luËn cña m×nh 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn II: LÝ luËn vÒ gi¸ trÞ thAEng d I. Ph¹m trï gi¸ trÞ thAEng d 1 Sù chuyÓn ho¸ tiÒn tÖ thμnh t b¶n TiÒn tÖ ra ®êi lμ kÕt qu¶ l©u dμi vμ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ trao ®aei hμng ho¸. ®ång thêi tתn tÖ còng lμ khëi ®iÓm cña t b¶n. Nhng b¶n th©n tiÒn tÖ kh«ng ph¶i lμ t b¶n. TiÒn chØ biÕn thμnh t b¶n trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh , khi chóng ®îc sö dông ®Ó bãc lét søc lao ®éng cña ngêi kh¸c. TiÒn ®îc coi lμ tiÒn th«ng thêg th× vËn ®«ng theo c«ng thøc sau H-T-H (hμng - tiÒn – hμng) nghÜa lμ sù chuyÓn ho¸ cña hμng ho¸ thμnh tiÒn , råi tiÒn l¹i chuyÓn ho¸ thμnh hμng ho¸. Cßn tiÒn víi t c¸ch lμ t b¶n th× vËn ®éng theo c«ng thøc T-H-T (tiÒn – hμng – tiÒn ) tøc lμ sù chuyÓn ho¸ cña tiÒn thμnh hμng ho¸ råi hμng ho¸ l¹i chuyÓn ho¸ ngîc l¹i thμnh tiÒn. BÊt cø biÕn ®éng nμo vËn ®éng theo c«ng thøc T-H-T ®Òu chuyÓn ho¸ thμnh t b¶n. Môc ®Ých cña lu th«ng hμng ho¸ gi¶n ®¬n lμ gi¸ trÞ sö dông ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu nªn hμng ho¸ trao ®aei ph¶i cã gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau. Sù vËn ®éng sÏ kÕt thóc ë giai ®o¹n hai khi nh÷ng ngêi trao ®aei cã ®îc gi¸ trÞ sö dông mμ ngêi ®ã cÇn ®Õn. Cßn môc ®Ých lu
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

gtrithangdu - Phn I M u Theo danh gi ca VI LNin th l lun gi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online