gtrithangdu2 - T iu lun k inh t chnh tr kinh t chnh tr ti :...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ kinh tÕ chÝnh trÞ §Ò tμi : T¹i sao nãi häc thuyÕt gi¸ trÞ thAEng d lμ hßn ®¸ t¶ng to lín nhÊt trong häc thuyÕt kinh tÕ cña C. M¸c bμi lμm C¸c M¸c - Nhμ kinh tÕ chÝnh trÞ häc, Nhμ triÕt häc thiªn tμi cña §øc ®· ®Ó l¹i cho nh©n lo¹i biÕt bao häc thuyÕt mμ ®Õn nay vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ . Cã thÓ nãi häc thuyÕt gi¸ trÞ thAEng d lμ mét ph¸t hiÖn vÜ ®¹i nhÊt cña M¸c ë thÕ kû XIX. Nã lμ "viªn ®¸ t¶ng" trong toμn bé häc thuyÕt cña «ng. Chóng ta, ai còng biÕt r»ng: bÊt cø mét häc thuyÕt kinh tÕ nμo ra ®êi hay h×nh thμnh còng ®Òu dùa trªn hai tiÒn ®Ò lμ thùc tiÔn vμ häc thuyÕt . Bëi lÏ t duy häc thuyÕt b¾t nguån tõ thùc tiÔn råi quay trë l¹i thùc tiÔn ®Ó kiÓm nghiÖm tÝnh ®óng ®¾n cña häc thuyÕt . H¬n n÷a mét ®AEc ®iÓm kinh tÕ cña C¸c M¸c lμ tÝnh kÕ thõa vμ tÝnh phª ph¸n: kÕ thõa c¸i ®· cã, cßn ®óng vμ phª ph¸n ®Ó t×m ra nh÷ng h¹n chÕ cña häc thuyÕt ®· cã ®Ó läc bá, bae sung, s¸ng t¹o, ph¸t triÓn vμ hoμn thiÖn. Häc thuyÕt 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ kinh tÕ cña C¸c M¸c ®îc tr×nh bμy trong t¸c phÈm vÜ ®¹i cña «ng lμ Bé "T b¶n". Trong bμi viÕt nμy chóng ta chØ ®Ò cËp ®Õn mét häc thuyÕt vÜ ®¹i nhÊt cña «ng , ®ã lμ häc thuyÕt gi¸ trÞ thAEng d. Häc thuyÕt gi¸ trÞ thAEng d cña C¸c M¸c ra ®êi trong bèi c¶nh lÞch sö T©y ¢u cña nh÷ng n¨m 40 thÕ kû XIX: - VÒ thùc tiÔn kinh tÕ : lùc lîng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt dùa trªn thμnh qu¶ cña cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ®· hoμn thμnh. ChÝnh nã ®· t¹o ra c¬ së vËt chÊt ®Ó c¸c ph¹m trï kinh tÕ víi t c¸ch lμ b¶n chÊt cña quan hÖ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa béc lé kh¸ râ nÐt. - VÒ thùc tiÔn chÝnh trÞ x· héi : lμ thêi kú cã nhiÒu biÕn ®aei vÒ chÝnh trÞ vμ x· héi ®· vμ ®ang diÔn ra (C¸ch m¹ng ph¶n phong kÕn cña Ph¸p, C«ng x· Pari vμ phong trμo c«ng nh©n Ph¸p, Phong trμo hiÕn ch¬ng, Cuéc c¸ch m¹ng t s¶n 1848 mang tÝnh toμn ch©u ¢u). §ã lμ nh÷ng chÊt liÖu quý gi¸ cho sù h×nh thμnh c¸c häc thuyÕt cña C¸c M¸c . - VÒ tiÒn ®Ò lý luËn: C¸c M¸c ®· dùa vμo kinh tÕ chÝnh trÞ t s¶n cae ®iÓn Anh ( W. Petty, A.Smith, D.Ricardo), chñ nghÜa x· héi kh«ng tëng cña Ph¸p, TriÕt häc cae ®iÓn §øc (Hªghen vμ Phoi¬b¾c). 2
Background image of page 2
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ C¸c M¸c ®· kÕ thõa nh÷ng t tëng cña nh©n lo¹i, söa ®aei, bae xung vμ ph¸t triÓn häc thuyÕt kinh tÕ cña m×nh ë tr×nh ®é cao h¬n. Lªnin ®· nhËn xÐt: "TÊt c¶ thiªn tμi cña C.M¸c chÝnh lμ ë
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 8

gtrithangdu2 - T iu lun k inh t chnh tr kinh t chnh tr ti :...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online