{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

gtrithangdu3 - Phn I M u Theo danh gi ca VI LNin th l lun...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn I : Më ®Çu Theo danh gi¸ cña VI LªNin th× lý luËn gi¸ trÞ thÆng d lµ hßn ®¸ t¶ng cña häc thuyÕt kinh tÕ cña C.Mac. C¸c nhµ t b¶n ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých tèi ®a cña m×nh hä ®· mua søc lao ®éng cña ngêi c«ng nh©n kÕt hîp víi t liÖu s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ thu vÒ gi¸ trÞ thÆng d. C¸c nhµ kinh tÕ häc thêng cho r»ng mäi c«ng cô lao ®éng, mäi t liÖu s¶n xuÊt ®Òu lµ t b¶n. Thùc ra b¶n th©n t liÖu s¶n xuÊt kh«ng ph¶i lµ t b¶n, nã chØ lµ yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt trong bÊt cø x· héi nµo. T liÖu s¶n xuÊt chØ trë thµnh t b¶n khi nã trë thµnh tµi s¶n cña c¸c nhµ t b¶n vµ ®îc dïng ®Ó bãt lét lao ®éng lµm thuª. Ta cã thÓ ®Þnh nghÜa chÝnh x¸c t b¶n lµ gi¸ trÞ mang l¹i gi¸ trÞ thÆng d b»ng c¸ch bãc lét c«ng nh©n lµm thuª. Gi¸ trÞ thÆng d , phÇn gi¸ trÞ do lao ®éng cña c«ng nh©n lµm thuª s¸ng t¹o ra ngoµi søc lao ®éng vµ t b¶n chiÕm kh«ng. ChÝnh v× vËy mµ s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d tèi ®a cho nhµ t b¶n lµ néi dung chÝnh cña quy luËt thÆng d. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n vµ sù thay thÕ nã b»ng mét x· héi kh¸c cao h¬n lµ quy luËt vËn ®éng cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. ViÖc nghiªn cøu ph¹m trï gi¸ trÞ thÆng d cã vai trß rÊt quan träng , nã cã ý nghÜa rÊt quan träng trong ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. V× vËy mµ t«i ®· chän ®Ò tµi 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
“B¶n chÊt vµ c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ thÆng d” cho bµi tiÓu luËn cña m×nh PhÇn II: LÝ luËn vÒ gi¸ trÞ thÆng d I. Ph¹m trï gi¸ trÞ thÆng d 1 Sù chuyÓn ho¸ tiÒn tÖ thµnh t b¶n TiÒn tÖ ra ®êi lµ kÕt qu¶ l©u dµi vµ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸. ®ång thêi tתn tÖ còng lµ khëi ®iÓm cña t b¶n. Nhng b¶n th©n tiÒn tÖ kh«ng ph¶i lµ t b¶n. TiÒn chØ biÕn thµnh t b¶n trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh , khi chóng ®îc sö dông ®Ó bãc lét søc lao ®éng cña ngêi kh¸c. TiÒn ®îc coi lµ tiÒn th«ng thêg th× vËn ®«ng theo c«ng thøc sau H-T-H (hµng - tiÒn – hµng) nghÜa lµ sù chuyÓn ho¸ cña hµng ho¸ thµnh tiÒn , råi tiÒn l¹i chuyÓn ho¸ thµnh hµng ho¸. Cßn tiÒn víi t c¸ch lµ t b¶n th× vËn ®éng theo c«ng thøc T-H-T (tiÒn – hµng – tiÒn ) tøc lµ sù chuyÓn ho¸ cña tiÒn thµnh hµng ho¸ råi hµng ho¸ l¹i chuyÓn ho¸ ngîc l¹i thµnh tiÒn. BÊt cø biÕn ®éng nµo vËn ®éng theo c«ng thøc T-H-T ®Òu chuyÓn ho¸ thµnh t b¶n. 2
Background image of page 2
Môc ®Ých cña lu th«ng hµng ho¸ gi¶n ®¬n lµ gi¸ trÞ sö dông ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu nªn hµng ho¸ trao ®æi ph¶i cã gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau. Sù vËn ®éng sÏ kÕt thóc ë giai ®o¹n hai khi nh÷ng ngêi trao ®æi cã ®îc gi¸ trÞ sö dông mµ ngêi ®ã cÇn ®Õn. Cßn môc ®Ých lu th«ng t b¶n kh«ng ph¶i
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}