gtrithangdu4 - ti phn tch bn cht ca phm tr gi tr thng d...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò tµi: ph©n tÝch b¶n chÊt cña ph¹m trï gi¸ trÞ thÆng d trong bé t b¶n - m¸c ®· ph©n tÝch nh thÕ nµo vÒ ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d I. Sù chuyÓn ho¸ tiÒn tÖ thµnh t b¶n: 1. C«ng thøc chung cña t b¶n: Mäi t b¶n míi ®Çu ®Òu biÓu hiÖn díi mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh nhng tiÒn tÖ chØ biÕn thµnh t b¶n trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. NÕu lµ tiÒn th«ng thêng th× ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc hµng - tiÒn - hµng (H-T-H). C«ng thøc nµy gäi lµ c«ng thøc lu th«ng hµng ho¸ gi¶n ®¬n, cßn nÕu tiÒn lµ t b¶n th× vËn ®éng theo c«ng thøc tiÒn - hµng - tiÒn (T-H-T). C«ng thøc nµy gäi lµ c«ng thøc lu th«ng cña t b¶n. Môc ®Ých cña lu th«ng hµng ho¸ gi¶n ®¬n lµ gi¸ trÞ sö dông. V× vËy sù vËn ®éng sÏ kÕt thóc khi nh÷ng ngêi trao ®æi cã ®îc gi¸ trÞ sö dông mµ anh ta cÇn ®Õn. Tr¸i l¹i, môc ®Ých sù vËn ®éng cña t b¶n kh«ng ph¶i lµ gi¸ trÞ sö dông mµ lµ gi¸ trÞ. H¬n n÷a lµ gi¸ trÞ t¨ng thªm v× vËy nÕu sè tiÒn thu vÒ b»ng sè tiÒn øng ra th× sù vËn ®éng trë nªn v« nghÜa. V× vËy sè tiÒn thu vÒ ph¶i lín h¬n sè tiÒn øng ra. Do ®ã c«ng thøc vËn ®éng ®Çy ®ñ cña t b¶n lµ T-H-T’ trong ®ã T’= T + t. Sè d«i ra ®ã (t) M¸c gäi lµ gi¸ trÞ thÆng d vµ sè tiÒn ban ®Çu chuyÓn ho¸ thµnh t b¶n. VËy t b¶n lµ gi¸ trÞ mang l¹i gi¸ trÞ thÆng d. Sù lín lªn cña gi¸ trÞ lµ kh«ng cã giíi h¹n. V× vËy sù vËn ®éng cña t b¶n còng kh«ng cã giíi h¹n. M¸c gäi c«ng thøc T-H-T’ lµ c«ng thøc chung cña t b¶n v× mäi t b¶n ®Òu biÓu hiÖn trong lu th«ng díi d¹ng tæng qu¸t ®o dï lµ t b¶n th¬ng nghiÖp, t b¶n c«ng nghiÖp hay t b¶n cho vay. 2. M©u thuÉn chung cña c«ng thøc chung cña t b¶n 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
T b¶n vËn ®éng theo c«ng thøc T-H-T’ trong ®ã T’ = T + t. VËy t ®îc sinh ra nh thÕ nµo? Nh vËy chØ cã 2 trêng hîp: trong lu th«ng vµ ngoµi lu th«ng. a. Trong lu th«ng (Trao ®æi, mua b¸n): Dï trao ®æi ngang gi¸ hay kh«ng ngang gi¸ còng kh«ng t¹o ra gi¸ trÞ míi vµ do ®ã kh«ng t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d - Trêng hîp trao ®æi ngang gi¸ (mua b¸n ®óng gi¸ trÞ ) chØ lµ sù chuyÓn ho¸ h×nh th¸i gi¸ trÞ tõ H - T vµ ngîc l¹i . Do ®ã, tiÒn kh«ng lín lªn, gi¸ trÞ kh«ng t¨ng thªm. - Trao ®æi kh«ng ngang gi¸: Mua rÎ (thÊp h¬n gi¸ trÞ) th× cã lîi trong khi mua. Nhng khi b¸n, b¸n thÊp h¬n gi¸ trÞ th× chÞu thiÖt thßi. B¸n ®¾t (cao h¬n gi¸ trÞ): c¸i ®îc lîi khi lµ ngêi b¸n th× sÏ chÞu thiÖt khi lµ ngêi mua. Mua rÎ, b¸n ®¾t: ®iÒu nµy chØ gi¶i thÝch sù lµm giµu cña nh÷ng th¬ng nh©n c¸ biÖt chø kh«ng gi¶i thÝch sù lµm giµu cña t b¶n nãi chung Nh vËy trao ®æi kh«ng ngang gi¸ th× gi¸ trÞ kh«ng t¨ng thªm b. Ngoµi lu th«ng (xÐt hai nh©n tè) kh«ng cã sù tiÕp xóc hµng tiÒn:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 16

gtrithangdu4 - ti phn tch bn cht ca phm tr gi tr thng d...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online