gtrithangdu6 - Phn I : M u Theo nh gi ca V.I Lnin, l lun gi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Phn I : M u Theo nh gi ca V.I Lnin, l lun gi tr thAEng d l hn tng ca hc thuyt kinh t ca Mc v hc thuyt kinh t ca C. Mc l ni dung cn bn ca ch ngha Mc. t mc ch lm giu ti a ca mnh nh t bn mua sc lao ng ca cng nhn kt hp vi t liu sn xut sn xut ra sn phm, thu v gi tr thAEng d . Nhng nh t bn bao gi cng ch tr mt phn gi tr sc lao ng cho ngi cng nhn thng qua hnh thc tin lng v bc lt gi tr thAEng d do ngi cng nhn sng to ra trong qu trnh sn xut. Trong x hi t bn, mi quan h gia t bn v lao ng l mi quan h c bn, su sc nht, xuyn qua tt c cc quan h sn xut ca x hi . Gi tr thAEng d, phn gi tr do lao ng ca cng nhn lm thu sng to ra ngoi sc lao ng v b nh t bn chim khng, phn nh mi quan h c bn nht . Gi tr thAEng d do lao ng khng cng ca cng nhn lm thu sng to ra l ngun gc lm giu ca giai cp cc nh t bn, sn xut ra gi tr thAEng d l c s tn ti ca ch ngha t bn. Ton b hot ng ca nh t bn hng n tng cng vic to ra gi tr thAEng d thng qua hai phng php c 1 bn l to ra gi tr thAEng d tuyt i v to ra gi tr thAEng d t- ng i. Do vy, sn xut ra gi tr thAEng d ti a cho nh t bn l ni dung chnh ca quy lut gi tr thAEng d. N tc ng n mi mAEt ca x hi t bn. N quyt nh s pht sinh, pht trin ca ch ngha t bn v s thay th n bng mt x hi khc cao hn, l quy lut vn ng ca phng thc sn xut t bn ch ngha. Vic nghin cu phm tr gi tr thAEng d v cc phng php sn xut ra gi tr thAEng d c ngha quan trng, l cha kha dn n nhng vn khc trong phng thc sn xut t bn ch ngha. Chnh v vy, ti mnh dn chn ti: Phn tch bn cht ca phm tr gi tr thAEng d. Trong b t bn C. Mc phn tch nh th no v phng php sn xut ra gi tr thAEng d cho bi tp ln ca mnh. Do thi gian c hn, nn bi vit khng th trnh khi nhng hn ch nht nh. Vy ti knh mong cc qu thy c v cc bn ng gp kin bi vit c hon chnh hn. Ti xin chn thnh cm n Thy gio PGS.TS Phm Quang Phan gip ti hon thnh bi tp ln ny....
View Full Document

Page1 / 17

gtrithangdu6 - Phn I : M u Theo nh gi ca V.I Lnin, l lun gi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online