gtrithangdu6 - PhÇn I M ®Çu Theo ®¸nh gi¸ cña V.I...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PhÇn I : Më ®Çu Theo ®¸nh gi¸ cña V.I Lªnin, lÝ luËn gi¸ trÞ thAEng d lμ “hßn ®¸ t¶ng cña häc thuyÕt kinh tÕ cña M¸c” vμ häc thuyÕt kinh tÕ cña C. M¸c lμ “néi dung c¨n b¶n cña chñ nghÜa M¸c”. §Ó ®¹t môc ®Ých lμm giμu tèi ®a cña m×nh nhμ t b¶n ®· mua søc lao ®éng cña c«ng nh©n kÕt hîp víi t liÖu s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, thu vÒ gi¸ trÞ thAEng d . Nhng nhμ t b¶n bao giê còng chØ tr¶ mét phÇn gi¸ trÞ søc lao ®éng cho ngêi c«ng nh©n th«ng qua h×nh thøc tiÒn l¬ng vμ bãc lét gi¸ trÞ thAEng d do ngêi c«ng nh©n s¸ng t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong x· héi t b¶n, mèi quan hÖ gi÷a t b¶n vμ lao ®éng lμ mèi quan hÖ c¬ b¶n, s©u s¾c nhÊt, xuyªn qua tÊt c¶ c¸c quan hÖ s¶n xuÊt cña x· héi ®ã. Gi¸ trÞ thAEng d, phÇn gi¸ trÞ do lao ®éng cña c«ng nh©n lμm thuª s¸ng t¹o ra ngoμi søc lao ®éng vμ bÞ nhμ t b¶n chiÕm kh«ng, ph¶n ¸nh mèi quan hÖ c¬ b¶n nhÊt ®ã. Gi¸ trÞ thAEng d do lao ®éng kh«ng c«ng cña c«ng nh©n lμm thuª s¸ng t¹o ra lμ nguån gèc lμm giμu cña giai cÊp c¸c nhμ t b¶n, s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thAEng d lμ c¬ së tån t¹i cña chñ nghÜa t b¶n. Toμn bé ho¹t ®éng cña nhμ t b¶n híng ®Õn t¨ng cêng viÖc t¹o ra gi¸ trÞ thAEng d th«ng qua hai ph¬ng ph¸p c¬ 1 b¶n lμ t¹o ra gi¸ trÞ thAEng d tuyÖt ®èi vμ t¹o ra gi¸ trÞ thAEng d t- ¬ng ®èi. Do vËy, s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thAEng d tèi ®a cho nhμ t b¶n lμ néi dung chÝnh cña quy luËt gi¸ trÞ thAEng d. Nã t¸c ®éng ®Õn mäi mAEt cña x· héi t b¶n. Nã quyÕt ®Þnh sù ph¸t sinh, ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n vμ sù thay thÕ nã b»ng mét x· héi kh¸c cao h¬n, lμ quy luËt vËn ®éng cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. ViÖc nghiªn cøu ph¹m trï gi¸ trÞ thAEng d vμ c¸c ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thAEng d cã ý nghÜa quan träng, lμ ch×a khãa dÉn ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c trong ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. ChÝnh v× vËy, t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tμi: “ Ph©n tÝch b¶n chÊt cña ph¹m trï gi¸ trÞ thAEng d. Trong bé t b¶n C. M¸c ®· ph©n tÝch nh thÕ nμo vÒ ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thAEng d” cho bμi tËp lín cña m×nh. Do thêi gian cã h¹n, nªn bμi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. VËy t«i kÝnh mong c¸c quÝ thÇy c« vμ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó bμi viÕt ®îc hoμn chØnh h¬n. T«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o PGS.TS Ph¹m Quang Phan ®· gióp ®ì t«i hoμn thμnh bμi tËp lín nμy....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

gtrithangdu6 - PhÇn I M ®Çu Theo ®¸nh gi¸ cña V.I...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online