hoinhap9 - li m u Ton cu ho v hi nhp kinh t quc t v ang tr...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi më ®Çu Toμn cÇu ho¸ vμ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· vμ ®ang trë thμnh mét trong nh÷ng xu thÕ kh¸ch quan cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ khoa häc, c«ng nghÖ cïng víi sù ra ®êi cña c¸c thÓ chÕ toμn cÇu vμ khu vùc ®· gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Qu¸ tr×nh toμn cÇu ho¸ kh«ng chØ trong lÜnh vùc th¬ng m¹i mμ cßn c¶ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, dÞch vô, tμi chÝnh, ®Çu t còng nh c¸c lÜnh vùc v¨n ho¸, x· héi, m«i trêng víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng vμ møc ®é kh¸c nhau. Toμn cÇu ho¸ kinh tÕ ®· vμ ®ang më ra nh÷ng c¬ héi vμ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c d©n téc trªn thÕ giíi khai th¸c tèi ®a nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña m×nh ®Ó t¨ng trëng kinh tÕ vμ ph¸t triÓn x· héi. §ång thêi qu¸ tr×nh toμn cÇu ho¸ kinh tÕ còng ®AEt mçi quèc gia, d©n téc tríc søc Ðp c¹nh tranh vμ nh÷ng th¸ch thøc gay g¾t, nhÊt lμ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. V× thÕ ®Ó kh«ng bÞ g¹t ra ngoμi lÒ cña sù ph¸t triÓn, c¸c níc ®Òu ph¶i nç lùc héi nhËp vμo xu thÕ chung ®ã vμ t¨ng cêng søc c¹nh tranh kinh tÕ . H¬n lóc nμo hÕt qu¸ tr×nh toμn cÇu ho¸ vμ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ kh«ng chØ lμ sù quan t©m cña mçi quèc gia, mçi tae chøc mμ cßn ®èi víi mçi c¸ nh©n chóng ta. Chóng ta ®· tr¶i qua 17 n¨m thùc hiÖn ®- êng lèi më cöa, ®aei míi vμ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vμ toμn cÇu. Víi ph¬ng ch©m "®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ quan hÖ" vμ "s½n sμng lμ b¹n, lμ ®èi t¸c tin cËy víi tÊt c¶ c¸c níc trong céng ®ång thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoμ b×nh, ®éc lËp vμ ph¸t triÓn. ViÖt Nam ®· thiÕt lËp c¸c quan hÖ th¬ng m¹i, ®Çu t, dÞch vô vμ khoa häc kü thuËt víi tÊt c¶ c¸c n- íc, tÝch cùc tham gia vμo c¸c tae chøc, diÔn ®μn kinh tÕ thÕ giíi vμ khu 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
vùc. V× vËy, vÊn ®Ò n©ng cao kh¶ n¨ng héi nhËp cña nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay ®ang lμ vÊn ®Ò lý luËn vμ thùc tiÔn nãng báng. Cã rÊt nhiÒu bμi viÕt cña c¸c nhμ nghiªn cøu vμ c¸c chuyªn gia ®Çu ngμnh trong níc vμ ngoμi níc ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nμy. §©y lμ vÊn ®Ò réng lín vμ phøc t¹p, cã c¶ nh÷ng nhËn thøc vμ quan ®iÓm kh¸c nhau, thËm chÝ ®èi lËp nhau. Th«ng qua nh÷ng tμi liÖu tham kh¶o cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc lÜnh héi trong nhμ trêng, trong khu«n khae b¸o c¸o cña m×nh, em xin phÐp ®îc tr×nh bμy tãm t¾t vÒ ®Ò tμi: " N©ng cao kh¶ n¨ng héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong xu thÕ toμn cÇu ho¸ ". Néi dung cña b¸o c¸o ®îc tr×nh bμy trong 3 ch¬ng Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ toμn cÇu ho¸ vμ héi nhËp quèc tÕ. Nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ n©ng cao kh¶ n¨ng héi nhËp cña mét sè níc trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 19

hoinhap9 - li m u Ton cu ho v hi nhp kinh t quc t v ang tr...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online