loinhuan2 - Li ni u Nm 1986,Vit Nam chuyn c ch kinh t t...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u Nm 1986,Vit Nam chuyn c ch kinh t t kinh t tp trung bao cp sang nn kinh t th tr ng. Cng vi s chuyn aei sang c ch th tr ng mt loi nhng phm tr mi xut hin khc hn vi nn kinh t tp trung bao cp tr c y AEc bit l vn li nhun. Chng ta mt thi coi li nhun l mt ci g xu xa, l mt phm tr hon ton xa l vi nn kinh t x hi ch ngha. Hin nay nc ta ang vn hnh nn kinh t theo c ch th tr ng c s iu tit v m ca Nh nc th li nhun l vn trung tm. Nh nc, doanh nghip, c nhn khi bt tay vo sn xut kinh doanh u mun thu li nhun. Li nhun l mc ch ca mi ngnh ngh, mi nh kinh doanh. Li nhun l phn th ng cho s lao ng, sng to, nng ng ca con ngi trong qa trnh sn xut kinh doanh. Li nhun c vai tr nht nh trong nn kinh t hin nay. Vy ngun gc, bn cht li nhun l g v vai tr ca li nhun trong nn kinh t th tr ng hin nay nh th no l vn m n ny cp ti. 1 I. Ngun gc bn cht ca li nhun 1. Cc quan im tr c Mc v li nhun. Li nhun xut hin t rt lu cng vi s pht trin ca kinh t hng ho. Tr c Mc c rt nhiu quan im ca cc tr ng phi khc nhau v vn li nhun. a. Quan im ca ngha trng th ng v li nhun. Ch ngha trng th ng l t tng kinh t ca giai cp t sn trong giai on phng thc sn xut phong kin tan r v ch ngha t bn ra i. Nguyn l c bn trong hc thuyt ca nhng ngi trng th ng; li nhun c to ra trong lnh vc lu thng, n l kt qu ca trao aei khng ngang gi, do la gt m c. Nhng ngi trng th ng cho rng". Trong hot ng th ng nghip phi c mt bn c mt bn mt, dn tc nylm giu th dn tc khc phi chu thit thi. Trong hot ng th ng nghip, ni th ng c tc dng phn phi li ca ci t ti ngi ny sang ti ngi khc, ch c ngoi th ng mi em li ca ci cho quc gia. Nhng ngi theo ch ngha trng th ng quan nim rng tin t l tiu chun cn bn ca ci dn tc; xut khu tin t ra nc ngoi th lm gim ca ci , nhp khu tin t th lm tng ca ci. Xut pht t quan im y, ch ngha trng th ng trong thi k u - vi thuyt bng cn i tin t - ch tr ng cm xut khu tin ra nc ngoi. H cho rng iu kin cn thit tng ca ci trong nc l bng cn i nhp siu (tin nhp vt mc xut). Thi k cui tr ng phi trong th ng - vi thuyt bng cn i th ng mi - khng phn i vic xut khu tin t v cn thit tng thm ca...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 36

loinhuan2 - Li ni u Nm 1986,Vit Nam chuyn c ch kinh t t...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online