{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

loinhuan3 - Tiu lun Kinh t Chnh tr K38B KTNT M u Anh 4 Vit...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn Kinh tÕ ChÝnh trÞ Anh 4 - K38B KTNT Më ®Çu ViÖt Nam - mét ®Êt níc ®îc c¶ thÕ giíi biÕt ®Õn víi nh÷ng chiÕn c«ng vang déi trªn mÆt trËn b¶o vÖ tæ quèc ë vμi thËp kú tríc. Cßn hiÖn nay tríc ngìng cöa cña thÕ kû 21 - ViÖt Nam ®ang lμ mét níc thuéc nhãm nghÌo nhÊt thÕ giíi, víi thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi trªn díi 300 USD. Nh÷ng chiÕn th¾ng trªn mÆt trËn kh«ng thÓ lμm ra ®îc chiÕn c«ng vÒ kinh tÕ, s¸ch lîc chiÕn trêng kh«ng thÓ lμ chiÕn lîc vÒ kinh tÕ. Mét thêi chóng ta ®· ngé nhËn xem lîi nhuËn lμ c¸i g× ®ã lμ ph¹m trï kh«ng cã ë CNXH, chóng ta ®· cho r»ng s¶n xuÊt lμ chØ ®Ó phôc vô chø kh«ng ph¶i v× lîi Ých v× môc ®Ých lîi nhuËn. Ngμy nay trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH chóng ta ®ang ®Èy nhanh qu¸ tr×nh CNH - H§H ®Êt níc ®a nÒn kinh tÕ vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ trêng trong nÒn kinh tÕ hμng hãa nhiÒu thμnh phÇn cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhμ níc th× lîi nhuËn lμ thíc ®o nh¹y c¶m ®Ó xem xÐt ®¸nh gi¸ sù tån t¹i vμ sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp; NÕu doanh nghiÖp (DN) ®ã lμm ¨n thua lç th× thÞ trêng sÏ lo¹i doanh nghiÖp ®ã ra khái s©n khÊu kinh tÕ, vμ nÕu ng- îc l¹i th× doanh nghiÖp ®ã tiÕp tôc ph¸t triÓn. Lîi nhuËn ph¶i thùc sù tõ n¨ng suÊt - chÊt lîng - hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt - kinh doanh ch©n chÝnh, tõ tμi n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh (KD) hiÖn ®¹i mμ t¹o ra gi¸ trÞ lîi nhuËn vÒ c¶ kinh tÕ, v¨n ho¸ - mét truyÒn thèng v¨n ho¸ cèt c¸ch cña ngêi ViÖt Nam. H¬n bao giê hÕt, lîi nhuËn (P) lμ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp, lμ ®éng lùc ph¸t triÓn. Bëi thÕ nªn em chän ®Ò tμi: " Nguån gèc, b¶n chÊt cña lîi nhuËn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng" Trong bμi viÕt nμy em sÏ tr×nh bμy mét sè lý luËn vÒ : " Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn vμ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng" §Ò tμi nμy gåm: Ch ¬ng 1: Nguån gèc vμ b¶n chÊt cña lîi nhuËn Ch ¬ng 2: Vai trß cña lîi nhuËn NguyÔn §¨ng Th«ng 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn Kinh tÕ ChÝnh trÞ Anh 4 - K38B KTNT Ch ¬ng 3: KÕt luËn Néi dung Ch ¬ng I Nguån gèc vμ b¶n chÊt cña lîi nhuËn 1/ Nguån gèc cña lîi nhuËn: 1.1. C¸c quan ®iÓm tr íc M¸c vÒ lîi nhuËn. Lîi nhuËn xuÊt hiÖn tõ l©u nhng ®Õn khi cã giai cÊp th× lîi nhuËn víi ®îc bμn ®Õn víi t c¸ch lμ mét ph¹m trï kinh tÕ. Tríc M¸c kh«ng ph¶i c¸c quan ®iÓm ®Òu thèng nhÊt, ®Òu ®óng ®¾n mμ c¸c trêng ph¸i ®Òu cè g¾ng bμo ch÷a cho quan ®iÓm cña hä. 1.1.1. Chñ nghÜa träng th ¬ng: Ra ®êi trong thêi kú tan r· cña chÕ ®é phong kiÕn vμ thêi kú tÝch luü nguyªn thuû cña CNTB, khi kinh tÕ hμng hãa vμ ngo¹i th¬ng ph¸t triÓn. Nh÷ng ngêi theo chñ nghÜa träng th¬ng rÊt coi träng th¬ng nghiÖp vμ cho r»ng lîi nhuËn
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern