loinhuan4 - Mc lc A. AEt vn 2 B. Ni dung 3 I. Mt s vn l lun...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mc lc A. AEt vn 2 B. Ni dung 3 I. Mt s vn l lun v 3 1. Bn cht v cc hnh thc ca li nhun 4 2. Cc quan im t sn v li nhun 11 II. Vai tr ca li nhun trong nn kinh t th tr ng inh hng x hi ch ngha Vit nam 14 1. Nhng tc ng tch cc trong nn kinh t 14 2. Gi tr thAEng d siu ngch - mt trong nhng ngun gc s giu c ca cc quc gia trong iu kin hin i 19 3.Vn li nhun trong hot ng sn xut kinh doanh Vit nam 22 III. Gi tr l lun v thc tin ca hc thuyt li nhun 28 1. ngha ca hc thuyt li nhun - lch s v hin ti 28 1. ngha ca hc thuyt li nhun - lch s v hin ti 19 2. ngha ca li nhun trong qu trnh i ln CNXH Vit Nam 30 3. Hu qu ca vic theo uaei li nhun 33 C. Kt lun 35 1 A: AEt vn Mac cng hin c cuc i ca mnh vo mt x hi tt p, mt x hi cng bng vn minh chnh l CNXH. ng li cho nhn loi rt nhiu tc phm. Hai pht kin v i nht ca Mc l hc thuyt gi tr thAEng d v ch ngha duy vt lch s. Hai pht kin ny lm thay aei nhn thc ca ton nhn loi. Vi hai pht kin ny, Mac bin ch ngha x hi khng tng thnh CNXH khoa hc. Cho ti nay gn hai th k tri qua nhng hai pht kin v i ny vn gi nguyn gi tr ca n. i vi nc ta ang trong thi k qu ln CNXH th vn nhn thc v vn dng cc hc thuyt ca Mac - AEc bit l hc thuyt GTTD, lm kim ch nam cho cc hot ng i n ch cui cng l mt vn cc k quan trng. Xut pht t nhn thc trn vi nn kinh t nc ta ang chuyn t nn kinh t tp trung bao cp sang nn kinh t th tr ng th khng ai khc, khng quc gia no khc m t tm ra ng li pht trin kinh t ph hp vi iu kin tnh hnh hin nay. Yu cu AEt ra l chng ta phi hiu r ngun gc, bn cht ca cc yu t bn trong ca nn kinh t AEc bit l nhng 2 yu t chnh thc y s pht trin ca nn kinh t th tr ng. Mt trong nhng yu t chnh l li nhun. Vy th no l li nhun? ngun gc v bn cht ca li nhun l g v li nhun ng vai tr nh th no trong s pht trin ca nn kinh t th tr ng... y cng chnh l nhng vn cp thit, tt yu i hi phi c li gii p nhanh chng, chnh xc ph hp vi tnh hnh p ng c yu cu pht trin hin nay. V y cng chnh l l do v sao em chn ti ny....
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 44

loinhuan4 - Mc lc A. AEt vn 2 B. Ni dung 3 I. Mt s vn l lun...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online