Loinhuan5 - Chng I Ngun gc v bn cht ca li nhun 1 Quan im ca trng phi trng thng v li nhun Ch ngha trng thng ra i vo thi k qu m nn kinh t phong kin

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng I Nguån gèc vμ b¶n chÊt cña lîi nhuËn 1. Quan ®iÓm cña tr êng ph¸i träng th ¬ng vÒ lîi nhuËn. Chñ nghÜa träng th¬ng ra ®êi vμo thêi kú qu¸ ®é mμ nÒn kinh tÕ phong kiÕn bíc vμo thêi kú suy ®åi vμ nÒn kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa b¾t ®Çu h×nh thμnh. Nã ra ®êi ph¶n ¸nh nh÷ng quan ®iÓm kinh tÕ cña chñ nghÜa t b¶n vμo thêi kú ®Çu t b¶n vμo thêi kú tiÒn t b¶n vμ nã ®îc ph¸t triÓn réng r·i ë c¸c níc T©y ©u. MAEc dï thêi kú nμy cha biÕt ®Õn quy luËt kinh tÕ träng th¬ng ®· t¹o ra nhiÒu tiÒn ®Ò vÒ kinh tÕ x· héi cho c¸c lý luËn kinh tÕ thÞ trêng sau nμy ph¸t triÓn. §iÒu nμy ®îc thÓ hiÖn ë chç hä ®a ra quan ®iÓm sù giμu cã kh«ng ph¶i lμ gi¸ trÞ sö dông mμ lμ gi¸ trÞ tiÒn. Môc ®Ých ho¹t ®éng cña kinh tÕ hμng ho¸ thÞ trêng lμ lîi nhuËn. “Häc thuyÕt kinh tÕ träng th¬ng cho r»ng lîi nhuËn lμ do lÜnh vùc lu th«ng mua b¸nh÷ng, trao ®aei sinh ra. Nã lμ kÕt qu¶ cña viÖc mua Ýt b¸n nhiÒu, mua rÎ b¸n ®¾t mμ cã”. Nhng trong giai ®o¹n nμy c¸c nhμ kinh tÕ häc cha hiÓu quan hÖ gi÷a lu th«ng hμng ho¸ vμ lu th«ng tiÒn tÖ. V× ®ã ë giai ®o¹n ®Çu cña thêi kú nμy, c¸c níc t b¶n ®· ®a ra c¸c chÝnh s¸ch lμm t¨ng cña c¶i tiÒn tÖ, gi÷ cho khèi lîng tiÒn kh«ng ra níc ngoμi, tËp trung bu«n b¸n ®Ó nhμ níc dÔ kiÓm tra, b¾t buéc c¸c th¬ng nh©n níc ngoμi tËp trung bu«n b¸n ph¶i dïng sè tiÒn mμ hä cã mua hÕt hμng ho¸ mang vÒ níc hä. .. ë giai ®o¹n sau hä dïng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
chÝnh s¸ch xuÊt siªu ®Ó cã thªm chªnh lÖch, mang tiÒn ra níc ngoμi ®Ó thùc hiÖn mua rÎ b¸n ®¾t. .. Víi nh÷ng chÝnh s¸ch ®a ra nh»m ®¹t ®îc lîi Ých nh trªn cña c¸c níc t b¶n chØ mang tÝnh chÊt bÒ mAEt n«ng c¹n. Chøng tá quan ®iÓm vÒ lîi nhuËn còng nh kinh tÕ cha cã “chiÒu s©u” thùc chÊt. ChÝnh ®iÒu nμy ®· dÉn ®Õn nhiÒu m©u thuÉn trong nÒn kinh tÕ. §ßi hái ph¶i tho¸t khái ph¬ng ph¸p kinh nghiÖm thuÇn tuý. Ph¶i ph©n tÝch kinh tÕ x· héi víi t c¸ch lμ mét chØnh thÓ. 2. Quan ®iÓm cña tr êng ph¸i cae ®iÓn vÒ lîi nhuËn. Trong thêi kú chñ nghÜa träng th¬ng, sù ho¹t ®éng cña t b¶n chñ yÕu lμ trong lÜnh vùc lu th«ng. C¸c nhμ kinh tÕ häc cña trêng ph¸i nμy lÇn ®Çu tiªn chuyÓn ®èi tîng nghiªn cøu lÜnh vùc lu th«ng sang lÜnh vùc s¶n xuÊt. LÇn ®Çu tiªn hä x©y dùng mét hÖ thèng c¸c ph¹m trï vμ quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh ph¹m trï lîi nhuËn, ®Þa t«, lîi tøc. .. trong ®ã cã mét sè quan ®iÓm vÒ lîi nhuËn, naei bËt lμ quan ®iÓm cña Kene, A.D Smith, Ricacdo. a.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 39

Loinhuan5 - Chng I Ngun gc v bn cht ca li nhun 1 Quan im ca trng phi trng thng v li nhun Ch ngha trng thng ra i vo thi k qu m nn kinh t phong kin

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online