loinhuan9 - LI NI U S pht trin ca Vit Nam cng nh ca cc nc X...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LêI NãI §ÇU Sù ph¸t triÓn cña ViÖt Nam còng nh cña c¸c níc X· Héi Chñ NghÜa (XHCN) kh¸c ®îc ®¸nh dÊu b»ng sù chuyÓn híng trong t tëng,nhËn thøc cña c¸c §¶ng va Nhμ Níc vÒ Chñ NghÜa X· Héi(CNXH) vμ con ®êng ®i lªn CNXH.ë ViÖt Nam,tõ sau nh÷ng n¨m ®aei míi ®Õn nay míi chØ cã h¬n 15 n¨m,®ã thùc sù chØ lμ mét kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n so víi lÞch sö ph¸t triÓn cña mét d©n téc,mét ®Êt níc. Tuy nhiªn,trong 15 n¨m ®ã,ViÖt Nam ®· cã nh÷ng sù thay ®aei vμ ph¸t triÓn vît bËc.Tõ mét níc nghÌo ®ãi va thiÕu ¨n quanh n¨m,lu«n ph¶i tr«ng chê vμo c¸c kho¶n viÖn trî,trî gióp cña c¸c níc kh¸c,ViÖt Nam ®· trë thμnh mét níc xuÊt khÈu g¹o ®øng thø 2 trªn thÕ giíi (sau Th¸i Lan).C¸c nghμnh s¶n xuÊt C«ng-N«ng NghiÖp vμ DÞch Vô ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh qu¶ ®¸ng kÓ,®êi sèng cña nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn vv. ..Cã ®îc sù ph¸t triÓn ®ã,nh trªn ®· nªu,chÝnh lμ nhê sù ®aei míi trong nhËn thøc,t duy vÒ CNXH vμ con ®êng ®i lªn CNXH .Trong sè nh÷ng nhËn thøc ®ã,®AEc biÖt quan träng,lμ sù ®aei míi trong nhËn thøc vÒ nguån gèc vμ b¶n chÊt cña lîi nhuËn nãi chung còng nh sù ®¸nh gi¸ l¹i vai trß cña lîi nhuËn trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH nãi riªng .§¶ng vμ Nhμ Níc ta ®· kh¼ng ®Þnh r»ng chØ dùa trªn c¬ së cã nh÷ng hiÓu biÕt ®óng ®¾n vÒ nguån gèc,b¶n chÊt vμ vai trß cña lîi nhuËn th× chóng ta míi cã thÓ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn,sím ®a ViÖt Nam héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi còng nh x©y dùng thμnh c«ng CNXH. VËy th× lîi nhuËn lμ g×?Nguån gèc,b¶n chÊt cña lîi nhuËn?Vai trß cña lîi nhuËn trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ lμ nh thÕ nμo?Nh÷ng c©u hái nay kh«ng ph¶i dÕn b©y giê míi ®îc ®AEt ra mμ tõ rÊt l©u råi con ngêi ®· cã nhiÒu nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ lîi nhuËn.Tõ nh÷ng quan ®iÓm cña c¸c trêng ph¸i lý luËn tríc M¸c cho ®Õn nh÷ng trêng ph¸i lý luËn ngμy 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
nay,mçi trêng ph¸i ®Òu cã nh÷ng luËn ®iÓm,häc thuyÕt cña m×nh ®Ó tr¶ lêi nh÷ng c©u hái ®ã.Trong sè nh÷ng quan ®iÓm ®ã,häc thuyÕt cña Chñ NghÜa M¸c(CN M¸c),®îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng lý luËn gi¸ trÞ thAEng d- (GTTD),®· gi¶i thÝch ®îc mét c¸ch ®Çy ®ñ,chÝnh x¸c vμ khoa häc nhÊt vÒ nguåc gèc,b¶n chÊt vμ vai trß cña lîi nhuËn.ChÝnh v× vËy mμ toμn bé häc thuyÕt cña CN M¸c nãi chung vμ nh÷ng lý luËn vÒ lîi nhuËn cña CN M¸c nãi riªng ®· ®îc §¶ng ta coi lμ c¬ së lý luËn quan träng trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë níc ta. H¬n n÷a,do nh÷ng h¹n chÕ vÒ mAEt lÞch sö cho nªn dï c¸c häc thuyÕt
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 46

loinhuan9 - LI NI U S pht trin ca Vit Nam cng nh ca cc nc X...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online