luong2 - L i m u ng t r c nhng bin ng khng c li ca nn kinh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu §øng tríc nh÷ng biÕn ®éng kh«ng cã lîi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay, ViÖt Nam lμ mét trong nh÷ng níc ch©u ¸ cã nÒn kinh tÕ Ýt biÕn ®éng nhÊt.§¶ng vμ nhμ níc ta kh«ng lÊy ®ã lμm chñ quan ®Ó quªn ®i môc ®Ých cuèi cïng lμ tiÕn tíi XHCN- mét x· héi mμ trong ®ã con ngêi ®îc ®Ò cao , ®îc tù do - Êm no - h¹nh phóc. Môc tiªu ®· cã vËy vÊn ®Ò ë ®©y lμ nh÷ng ®êng lèi , chÝnh s¸ch cña nhμ níc trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay . ChÝnh s¸ch , chÕ ®é tiÒn l¬ng lμ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò träng yÕu liªn quan mËt thiÕt vμ cã ¶nh hëng thêng xuyªn mang tÝnh quyÕt ®Þnh tíi ®éng th¸i kinh tÕ, chÝnh trÞ , x· héi cña ®Êt níc. §¶ng vμ Nhμ níc ta ®· x¸c ®Þnh rÊt râ : quan t©m ®Õn con ngêi lμ vÊn ®Ò träng t©m ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ , x· héi hay nãi mét c¸ch kh¸c lμ ®Çu t vμo con ngêi chÝnh lμ h×nh thøc ®Çu t cã lîi nhÊt cho t¬ng lai cña chóng ta. ChØ cã quan t©m ph¸t triÓn con ngêi míi khai th¸c ®îc kh¶ n¨ng tiÒm Èn cña hä. Mét trong nh÷ng nh©n tè kÝch thÝch ®îc kh¶ n¨ng Êy lμ lîi Ých cña hä khi tham gia c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ- x· héi . c«ng tac tiÒn l- ¬ng nãi chung vμ h×nh thøc tiÒn l¬ng nãi riªng lμ mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña lîi Ých ®ã. Tr¶i qua bao n¨m th¸ng th¨ng trÇm cña lÞch sö, chóng ta ®· lu«n thay ®aei ®Ó phï hîp víi bèi c¶nh x· héi. MAEc dï c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng , tiÒn thëng ®· ¸p dông kh¸ l©u ë níc ta nhng cho ®Õn nay vÉn cßn rÊt 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
nhiÒu bÊt cËp. TiÒn l¬ng vÉn cha thùc sù ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng cña nã. §Ò tμi nμy nghiªn cøu Vai trß cña c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng trong viªc kÝch thÝch lao ®éng nh»m tr¶ lêi c¸c c©u hái : tiÒn l¬ng lμ g×? tiÒn l¬ng danh nghÜa vμ tiÒn l¬ng thùc tÕ ? . ...... Néi dung cña ®Ò tμi ®îc chia lμm hai phÇn: I/ Lý thuyÕt tiÒn l¬ng vμ vai trß cña nã trong viÖc kÝch thÝch lao ®éng II/ TiÒn l¬ng thùc tÕ vμ tiÒn l¬ng danh nghÜa- mét kho¶ng c¸ch thùc tÕ cÇn rót ng¾n. 2
Background image of page 2
PhÇn néi dung I/ Lý thuyÕt c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng vμ vai trß cña nã trong viÖc kÝch thÝch lao ®éng . Trong nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn, vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc theo ®Þnh híng XHCN, ®· thõa nhËn ngêi lao ®éng ®îc tù do lμm viÖc theo hîp ®ång tù tho¶ thuËn, tù do thay ®aei c«ng viÖc , n¬i lμm viÖc phï hîp víi nhu cÇu b¶n th©n. hay nãi mét c¸ch kh¸c lμ vÒ mAEt lý luËn thõa nhËn sù tån t¹i kh¸ch quan cña ph¹m trï thÞ trêng søc lao ®éng , nªn tiÒn l¬ng kh«ng chØ lμ ph¹m trï ph©n phèi mμ cßn lμ ph¹m trï trao ®aei, ph¹m trï gi¸ trÞ . TiÒn ®Ò nμy yªu cÇu khi x©y dùng c¸c c¬ chÕ tiÒn l¬ng , h×nh thøc tiÒn l¬ng, ph¶i nghiªn cøu môc ®Ých, ®éng c¬ lμm viÖc còng nh nhu
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 12

luong2 - L i m u ng t r c nhng bin ng khng c li ca nn kinh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online