qluat-gtri - n KTCT L i m u Mt x hi c nhng chnh sch v pht...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò ¸n KTCT Lêi më ®Çu Mét x· héi cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ ngμy mét toμn diÖn vμ hiÖu qu¶ h¬n sao cho ®ßi sèng tinh thÇn vμ vËt chÊt cña con ngêi trong x· h«Þ dã ng¸y mét aen dÞnh phong phó ,nhng ®Ó cã ®îc mét x· héi nh vËy kh«ng ph¶I tù nhiªn mμ cã .Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ lμ mét viÖc v« cïng khã kh¨n ,®ã lμ cuéc ch¹y ®ua s«i ®éng gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi nh»m ®¹t ®îc mét vÞ trÝ cao h¬n trªn tru êng quèc tÕ .Muèn thùc hiÖn ®iÒu ®ã th× nhÊt quyÕt trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia ®ßi hoØ ph¶I ®îc dùa trªn mét nÒn t¶ng c¬ së lý thuyÕt v÷ng ch¾c vÒ c¸c quy luËt kinh tÕ ,®AEc biÖt lμ quy luËt gi¸ trÞ .V× sao l¹u nãi quy luËt gi¸ trÞ lμ quy luËt quan träng nhÊt ? vμ ®èi víi nø¬c ta hiÖn nay nÒn kinh tÕ thÞ tr íng liÖu cã chÞu ¶nh h- ëng cña quy luËt nμy ? NÕu tr¶ lêi ®îc c©u hái trªn hay nãi c¸ch kh¸c lμ nghiªn cøu quy luËt gi¸ trÞ th× ta nhËn ®Þnh ®¬c thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay tõ ®ã cã ®îc nh÷ng lý luËn chung vÒ nh÷ng tån t¹i .nh÷ng tiÕn bé .còng nh híng ph¸t triÓn. MAEt kh¸c t¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ tuú thuéc vμo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n suÊt møc ®é 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
§Ò ¸n KTCT hoμn thiÖn cña quan hÖ s¶n xuÊt XHCN vμ vμo kh¶ n¨ng nhËn thøc vËn dông vμ tae chøc c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ thùc tiÔn cña nhμ níc. H¬n n÷a t¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ lμ t¸c dông kh¸ch quan ,kh¶ n¨ng con ngêi nhËn thøc vμ vËn dông quy luËt sÏ quy ®Þnh tÝnh chÊt tiªu cùc hay tÝch cùc mμ viÖc vËn dông nã sÏ mang l¹i cho x· héi,v× vËy nghiªn cøu ®Ó cã thÓ ¸p dông quy luËt gi¸ trÞ mét c¸ch khoa häc hiÖu qu¶ tËn dông mét c¸ch tèi u nhÊt nh÷ng u ®iÓm cña nã khi tham gia vμo nÒn kinh tÕ ®Êt níc chÝnh lμ môc ®Ých cña em khi chän ®Ò tμi nμy – víi vai trß lμ mét thμnh viªn t¬ng lai cña nÒn kinh tÕ viÖt nam. VÒ mAEt lý thuyÕt , quy luËt gi¸ trÞ ®îc ph¸t biÓu nh sau : “s¶n xuÊt trao ®aei hμng ho¸ ph¶i dùa trªn c¬ së lîng gi¸ trÞ hμng ho¸ hay thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt “. Trªn thùc tÕ th× quy luËt gi¸ trÞ mang ý nghÜa ®AEc biÖt quan träng do mang c¸c tÝnh chÊt sau : + §iÒu tiÕt vμ lu th«ng hμng ho¸: trong s¶n xuÊt quy luËt gi¸ trÞ ®iÒu tiÕt viÖc ph©n phèi t liÖu s¶n xuÊt vμ søc lao ®éng gia c¸c ngμnh s¶n xuÊt th«ng qua sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ hμng ho¸ + KÝch thÝch lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn :ngêi s¶n xuÊt muèn ®øng v÷ng ph¶i liªn tôc ®aei míi kü thô©t v× kü thuËt tiªn tiÕn 2
Background image of page 2
§Ò ¸n KTCT th× gi¸ trÞ c¸ biÖt cña hμng ho¸ sÏ thÊp h¬n gi¸ trÞ x· héi cña hμng ho¸ nh vËy ngêi s¶n xuÊt míi cã l·i nhÊt
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 41

qluat-gtri - n KTCT L i m u Mt x hi c nhng chnh sch v pht...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online