{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

qluatthongnhat

qluatthongnhat - M ®Çu Cïng víi xu thÕ cña thêi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Më ®Çu Cïng víi xu thÕ cña thêi ®¹i vμ thÕ giíi th× viÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cña ViÖt Nam lμ tÊt yÕu. Vμo nh÷ng n¨m 70 , cuèi nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû XX , khi mμ nh÷ng khñng ho¶ng kinh tÕ trong hÖ thèng c¸c níc x· héi chñ nghÜa ®· ph¸t triÓn ®Õn ®Ønh ®iÓm, ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoμi t×nh tr¹ng nμy . Tríc t×nh h×nh nμy , §¶ng vμ Nhμ níc ta ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu , bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mμ mèc ®¸nh dÊu lμ §¹i héi §¶ng VI (th¸ng 12 n¨m 1986). Kinh tÕ thÞ trêng lμ mét nÒn kinh tÕ ph¸t t riÓn nhÊt cho tíi nay víi rÊt nhiÒu mAEt u ®IÓm. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng , níc ta kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n . Theo quan ®IÓn t riÕt häc duy vËt biÖn chøng th× bÊt cø mét sù vËt , hiÖn t îng nμo còng chøa ®ùng trong nã nh÷ng m©u thuÉn cña c¸c mAEt ®èi lËp . §iÒu nμy còng ®óng trong nÒn kinh tÕ thÞ t ruêng ë ViÖt Nam hiÖn nay, trong lßng nã ®ang chøa ®ùng c¸c m©u thuÉn . Trong giai ®o¹n chuyÓn tiÕp nμy , tríc hÕt ®ã lμ m©u thuÉn cña sù xuÊt hiÖn c¬ chÕ míi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng vμ c¬ chÕ cò trong nÒn kinh tÕ tËp t rung , quan liªu , bao cÊp ; m©u thuÉn gi÷a yªu cÇu ph¸t t riÓn víi kiÕn tróc thîng tÇng vÒ mAEt chÝnh trÞ , ph¸p lý , quan ®iÓm , t tëng . M©u thuÉn gi÷a tÝnh tù ph¸t cña sù ph¸t t riÓn kinh tÕ thÞ tr êng (theo chñ nghÜa t b¶n) víi ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa , m©u thuÉn gi÷a mAEt tÝch cùc vμ mAEt tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ trêng… Nh÷ng m©u thuÉn nμy ®ang hiÖn diÖn vμ t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi qu¸ tr×nh ph¸t t riÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc . ViÖc nhËn thøc râ vÊn ®Ò nμy vμ gi¶i quyÕt chóng cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t t riÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay . §©y lμ nhiÖm vô hμng ®Çu cña §¶ng vμ Nhμ níc ta . 1 NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nμy vμ b»ng nh÷ng kiÕn thøc thu ®îc trong n¨m häc võa qua t«i chän ®Ò tμi: " Ph©n tÝch vÞ trÝ vμ néi dung cña quy luËt thèng nhÊt vμ ®Êu tranh cña c¸c mAEt ®èi lËp trong hÖ thèng phÐp biÖn chøng duy vËt? ý nghÜa ph¬ng ph¸p luËn? Sù vËn dông cña §¶ng ta trong ®êng lèi ®aei míi ®Êt níc?" 2 I. C¬ së lý luËn I.1.LÞch sö nh÷ng t tëng triÕt häc chñ nghÜa duy vËt tríc M¸c vÒ m©u thuÉn Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t t riÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kh¸c nhau vμ c¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cao cña c¸c t tëng t riÕt häc nh©n lo¹i c¸c quan niÖm vÒ m©u thuÉn kh¸c nhau còng thay ®aei. Mçi thêi ®¹i , mçi trêng ph¸i l¹i cã nh÷ng lý gi¶i kh¸c nhau vÒ m©u thuÉn , vÒ c¸c mAEt ®èi lËp , v× t riÕt häc lu«n ph¸t sinh tõ nh÷ng bèi c¶nh lÞch sö...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 22

qluatthongnhat - M ®Çu Cïng víi xu thÕ cña thêi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online