{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

quado - TI Con ng qu ln ch ngha x hi(CNXH Vit Nam Tnh tt yu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ TÀI: Con đ ng quá đ lên ch nghĩa xã h i (CNXH) Vi t Nam ườ I.> Tính t t y u c a th i kì quá đ lên CNXH, b qua ch đ T B n ấ ế ế ộ ư ả ch nghĩa Vi t Nam . 1. Th i kì quá đ . Th i kì quá đ là th i kì mà xã h i cũ chuy n sang m t xã h i m i – Xã h i – Xã h i Ch Nghĩa, v m t kinh t đây là th i kì bao g m nh ng m ng, ề ặ ế nh ng ph n, nh ng b ph n c a Ch Nghĩa T B n (CNTB) và ch Nghĩa ư ả Xã H i (CNXH) xen k nhau tác đ ng nhau, l ng vào nhau. Nghĩa đây là th i kì t n t i nhi u hình th c s h u v t li u s n xu t. Do đó t n t i nhi u ở ữ ề ư ệ thành ph n kinh t , c thành ph n kinh t TBCN, thành ph n kinh t XHCN, ế ả ế ế thành ph n kinh t s n xu t hàng hóa nh . Cùng t n t i v a h p tác th ng ế ả nh t v i nhau nh ng v a c nh tranh gay g t v i nhau. ấ ớ ư ắ ớ Th i kì quá đ này b t đ u t khi giai c p vô s n giành l i chính ắ ầ ừ quy n và k t ế thúc khi xây d ng xong c b n, c s v t ch t kĩ thu t c a CNXH, ơ ả ơ ở ậ ậ ủ c v ả ề m t l c l ng s n xu t l n quan h s n xu t c c s kinh t l n ki n ự ượ ấ ẫ ệ ả ấ ả ơ ở ế ẫ ế trúc th ng ượ t ng c t n t i Xã H i và ý th c Xã H i. ả ồ ạ Trong th i kì quá đ này chia làm nhi u b c quá đ nh , bao nhiêu b c ướ ướ tùy thu c vào đi u ki n c th c a t ng b c. Nh ng các b c càng l c h u ụ ể ủ ừ ướ ư ướ đi lên CNXH thì th i kì quá đ càng kéo dài và càng chia làm nhi u b c quá ướ đ nh (h t s c ph c t p và gi ng co nhau). ỏ ế ứ ứ ạ 2. Tính t t y u c a th i kì quá đ lên CNXH. ấ ế Là m t y u t khách quan đ i v i m i n c đi lên CNXH đây là do ộ ế ố ố ớ ọ ướ đ c đi m c a s ra đ i ph ng th c vô s n Cách M ng và đ c đi m c a ươ cu c Cách M ng vô s n quy t đ nh. (Cu c cách m ng vô s n khác v i các ế cu c cách m ng khác là khi giành đ c cách m ng ch là b c đ u, ch y u ượ ướ ủ ế là tham gia vào công cu c xây d ng, và đ i m i đ t n c). ớ ấ ướ Quá đ lên CNXH Vi t Nam là phù h p v i quy lu t phát tri n bi n ch ng c a l ch s . Lênin đã ch rõ :” T t c các dân t c đ u s đi lên CNXH. ủ ị ấ ả Đó là đi u không tránh kh i. S quá đ đó còn phù h p v i xu h ng chung ướ c a th i đ i ngày nay-Th i đ i mà nói chung ch y u là s quá đ t CNTB
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

quado - TI Con ng qu ln ch ngha x hi(CNXH Vit Nam Tnh tt yu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online