quyluatgiatri

quyluatgiatri - LêI NãI §ÇU §øng tr íc xu thÕ ph¸t...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LêI NãI §ÇU §øng tr íc xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× níc ViÖt Nam ta cßn lμ mét trong nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, nghÌo nμn vμ l¹c hËu. C¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, tr×nh ®é qu¶n lý l¹c hËu, khoa häc kü thuËt kÐm ph¸t triÓn... h¬n n÷a n¹n thÊt nghiÖp, tham « l¹m ph¹t, « nhiÔm m«i tr êng... vÉn lu«n lμ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cha h¹n chÕ ®îc. Tuy vËy ta còng kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu mμ cã thÓ kh¾c phôc ®îc nh÷ng yÕu ®iÓm ®ã mμ ta ph¶i dÇn dÇn kh¾c phôc. Song hμnh víi nã ta ph¶i liªn tôc vËn dông nh÷ng thμnh tùu cña khoa häc kü thuËt vμ kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc. §Êt níc ViÖt Nam ta ®ang ®øng tr íc nh÷ng khã kh¨n lín vÒ mäi mAEt nhÊt lμ trong ph¸t triÓn kinh tÕ, do ®ã chóng ta cÇn ph¶i ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ thËt thËn träng, khÈn tr ¬ng vμ lμm sao ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt. ChÝnh v× vËy viÖc ¸p dông quy luËt gi¸ trÞ vμo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ lμ rÊt quan träng. Chóng ta cÇn ph¶i thËt linh ho¹t trong tõng vÊn ®Ò, tõng lÜnh vùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. TiÓu luËn ®îc tr×nh bμy víi néi dung chÝnh lμ viÖc kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a tÝnh tÊt yÕu trong qu¶n lý vμ ph¸t triÓn kinh tÕ. Song do khu«n khae cã h¹n nªn em kh«ng thÓ ®Ò cËp tíi tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò, em rÊt mong cã ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn khoa häc cña c¸c thÇy c« gi¸o vμ cña b¹n ®äc ®Ó cho bμi viÕt nμy ®îc thªm phÇn hoμn thiÖn h¬n. "Thc tr¹ng vËn dông quy luËt gi¸ trÞ vμo nÒn kinh tÕ níc ta thêi gian qua vμ nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò ra nh»m vËn dông quy luËt gi¸ trÞ vμo nÒn kinh tÕ Viªt Nam" ch ¬ng 1 QUY LUËT GI¸ TRÞ VμVAI TRß CñA QUY LUËT GI¸ TRÞ TRONG NÒN KINH TÕ HμNG HO¸ Mμ ®ØNH CAO Lμ KINH TÕ THI TR¦êNG 1.1. Quy luËt gi¸ trÞ 1.1.1Néi dung cua quy luËt gi¸ trÞ TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ngêi ®Òu chÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt kinh tÕ nμo ®ã.Quy luËt gi¸ trÞ lμ mét trong nh÷ng quy luËt kinh tÕ cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ngêi.Quy luËt gi¸ trÞ lμ quy luËt cña nÒn s¶n xuÊt hμng ho¸,biÓu hiÖn nhu cÇu kh¸ch quan cña viÖc ®inh híng nÒn s¶n xuÊt vμ trao daei theo c¸c quan hÖ tû lÖ ph¶n ¸nh hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt.Gi¸ trÞ lμ h×nh thøc biÓu hiÖn c¸c hao phÝ ®ã trªn c¬ së quy tÊt c¶ c¸ lo¹i lao ®éng cô thÓ thμnh lao ®éng trõu tîng vμ quy lao ®éng phøc t¹p thμnh lao ®éng gi¶n ®¬n .Gi¸ trÞ lμ ph¬ng thøc ®IÒu tiÕt c¸c mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hμng ho¸ trong qu¸ tr×nh trao ®aei ho¹t ®éng....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 29

quyluatgiatri - LêI NãI §ÇU §øng tr íc xu thÕ ph¸t...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online