quyluatgiatri

quyluatgiatri - LI NI U ng tr c xu th pht trin mnh m ca nn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LI NI U ng tr c xu th pht trin mnh m ca nn kinh t th gii th nc Vit Nam ta cn l mt trong nhng nc c nn kinh t chm pht trin, ngho nn v lc hu. C s h tng thp km, trnh qun l lc hu, khoa hc k thut km pht trin... hn na nn tht nghip, tham lm pht, nhim mi tr ng... vn lun l mt trong nhng vn bc xc cha hn ch c. Tuy vy ta cng khng th mt sm mt chiu m c th khc phc c nhng yu im m ta phi dn dn khc phc. Song hnh vi n ta phi lin tc vn dng nhng thnh tu ca khoa hc k thut v kinh t pht trin t nc. t nc Vit Nam ta ang ng tr c nhng kh khn ln v mi mAEt nht l trong pht trin kinh t, do chng ta cn phi p dng nhng bin php pht trin kinh t tht thn trng, khn tr ng v lm sao c hiu qu nht. Chnh v vy vic p dng quy lut gi tr vo vic pht trin kinh t l rt quan trng. Chng ta cn phi tht linh hot trong tng vn , tng lnh vc ca s pht trin kinh t. Tiu lun c trnh by vi ni dung chnh l vic khng nh li mt ln na tnh tt yu trong qun l v pht trin kinh t. Song do khun khae c hn nn em khng th cp ti tt c cc kha cnh ca vn , em rt mong c c s ng gp kin khoa hc ca cc thy c gio v ca bn c cho bi vit ny c thm phn hon thin hn. "Thc trng vn dng quy lut gi tr vo nn kinh t nc ta thi gian qua v nhng gii php ra nhm vn dng quy lut gi tr vo nn kinh t Vit Nam" ch ng 1 QUY LUT GI TR VVAI TR CA QUY LUT GI TR TRONG NN KINH T HNG HO M NH CAO L KINH T THI TRNG 1.1. Quy lut gi tr 1.1.1Ni dung cua quy lut gi tr Tt c cc hot ng kinh t ca con ngi u chu s tc ng ca quy lut kinh t no .Quy lut gi tr l mt trong nhng quy lut kinh t c tc ng mnh n cc hot ng kinh t ca con ngi.Quy lut gi tr l quy lut ca nn sn xut hng ho,biu hin nhu cu khch quan ca vic inh hng nn sn xut v trao daei theo cc quan h t l phn nh hao ph lao ng x hi cn thit.Gi tr l hnh thc biu hin cc hao ph trn c s quy tt c c loi lao ng c th thnh lao ng tru tng v quy lao ng phc tp thnh lao ng gin n .Gi tr l phng thc Iu tit cc mi quan h gia nhng ngi sn xut hng ho trong qu trnh trao aei hot ng....
View Full Document

Page1 / 29

quyluatgiatri - LI NI U ng tr c xu th pht trin mnh m ca nn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online