sucld - Li m u Trong nhng nm qua nn kinh t nc ta dn dn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ níc ta dÇn dÇn chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhiÒu thÞ trêng cña níc ta ®· tõng bíc ®îc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn, song tr×nh ®é ph¸t triÓn cßn thÊp so víi c¸c níc vμ sù ph¸t triÓn cña nã cßn thiÕu ®ång bé. Mét trong nh÷ng thÞ trêng ®îc h×nh thμnh ®ã lμ thÞ trêng søc lao ®éng (hay cßn gäi lμ thÞ trêng lao ®éng). Cho ®Õn nay vÉn cßn cha cã nhËn thøc râ vμ thèng nhÊt vÒ thÞ trêng søc lao ®éng. Tríc ®aei míi, chóng ta hÇu nh kh«ng thõa nhËn thÞ trêng søc lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, viÖc thõa nhËn nã lμ tÊt yÕu. Bé LuËt Lao ®éng ®· ®îc ban hμnh ngμy 23/6/1994 vμ tiÕp ®ã lμ mét lo¹t c¸c nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ híng dÉn thi hμnh Bé LuËt Lao ®éng ®· cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc h×nh thμnh khu«n khae ph¸p lý cho thÞ trêng nμy. Søc lao ®éng ®îc coi lμ mét hμng ho¸ ®AEc biÖt, tiÒn l- ¬ng ®îc coi lμ møc gi¸ cña søc lao ®éng vμ ®îc quyÕt ®Þnh bëi sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. C¶ ngêi lao ®éng vμ ngêi sö dông lao ®éng ®Òu cã nh÷ng quyÒn c¬ b¶n ®¶m b¶o cho viÖc tham gia thÞ trêng lao ®éng. §Ó hiÓu râ h¬n vÊn ®Ò nªn em chän nghiªn cøu ®Ò tμi: “H·y chøng minh søc lao ®éng lμ hμng ®AEc biÖt, ý nghÜa nghiªn cøu vÊn ®Ò” 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Néi dung I. sù chuyÓn ho¸ søc lao ®éng thμnh hμng ho¸ 1. Kh¸i niÖm søc lao ®éng: Søc lao ®éng lμ toμn bé thÓ lùc vμ trÝ lùc tån t¹i trong c¬ thÓ con ngêi, nã ®îc vËn dông vμo qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. 2. Nh÷ng ®iÒu kiÖn biÕn søc lao ®éng thμnh hμng ho¸ Trong bÊt kú x· héi nμo, søc lao ®éng còng ®Òu lμ yÕu tè hμng ®Çu cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. Nhng kh«ng ph¶i bao giê søc lao ®éng còng lμ hμng ho¸. Søc lao ®éng chØ biÕn thμnh hμng ho¸ khi cã hai ®iÒu kiÖn sau: Mét lμ ; ngêi lao ®éng ph¶i ®îc tù do vÒ th©n thÓ, do ®ã cã kh¶ n¨ng chi phèi søc lao ®éng cña m×nh. Søc lao ®éng chØ xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng víi t c¸ch lμ hμng ho¸, nÕu nã do b¶n con ngêi cã søc lao ®éng ®a ra b¸n. Muèn vËy, ngêi cã søc lao ®éng ph¶i cã quyÒn së h÷u n¨ng lùc cña m×nh. ViÖc biÕn søc lao ®éng thμnh hμng ho¸ ®ßi hái ph¶i thñ tiªu chÕ ®é chiÕm h÷u n« vμ chÕ ®é phong kiÕn. Hai lμ; ngêi lao ®éng bÞ tíc ®o¹t hÕt t liÖu s¶n xuÊt kh«ng thÓ tù tiÕn hμnh lao ®éng s¶n xuÊt. ChØ trong ®iÒu kiÖn Êy, ng- êi lao ®éng míi buéc ph¶i b¸n søc lao ®éng cña m×nh, v× kh«ng cßn c¸ch nμo kh¸c ®Ó sinh sèng. Sù tån t¹i ®ång thêi hai ®iÒu kiÖn nãi trªn tÊt yÕu ®Én ®Õn
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

sucld - Li m u Trong nhng nm qua nn kinh t nc ta dn dn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online