{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

thangdu - t v n T r c y cc n h X HC N k hng t ng ch c t h n...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Æt vÊn ®Ò Tríc ®©y c¸c nhµ XHCN kh«ng tëng chØ cã thÓ nãi vÒ sù bãc lét cña TBCN, chØ më ra ®îc mét x· héi mµ hÇu nh mäi c¸i cha thùc tÕ, nhng khi M¸c vµ Anghen cho ra ®êi hai ph¸t triÓn vÜ ®¹i lµ "Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö vµ "häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d" mµ XHCN tõ kh«ng tëng trë thµnh hiÖn thùc. ChÝnh nhê c¸c häc thuyÕt ®ã mµ sau nµy c¸c nhµ thõa kÕ xuÊt s¾c nh Lª nin ®· tiÕp thu vµ ph¸t triÓn thªm, tiÕn tíi ®oµn kÕt c¸c giai cÊp trong x· héi ®Ó x©y dùng mét nhµ níc XHCN ®Çu tiªn, kh«ng ph¶i lµ kh«ng tëng, mµ lµ hiÖn thùc, më ra mét thêi ®¹i míi, mét kû nguyªn míi cña x· héi loµi ngêi, ®ã lµ x· héi XHCN, lËt ®æ chÕ ®é TBCN, t b¶n nöa phong kiÕn. Trong bµi viÕt nµy, ta chØ gi¶i thÝch t¹i sao nãi r»ng nhê hai ph¸t hiÖn vÜ ®¹i cña M¸c, Anghen duy vËt lÞch sö vµ häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d mµ chñ nghÜa x· héi tõ kh«ng tëng trë thµnh cã tëng. 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Tríc thêi kú XHCN ra ®êi, x· héi lu«n lµm sù ®Êu tranh giai cÊp, ®Êu tranh c«ng n«ng cã sù ph©n ho¸ s©u s¾c, cô thÓ lµ sau khi céng ®ång nguyªn thuû tan r·, trong c¸c giai cÊp tÇng líp bÞ ¸p bøc bãc lét ®· xuÊt hiÖn nh÷ng t tëng muèn phñ ®Þnh x· héi ®¬ng thêi, nh÷ng t tëng ®ã kh¸t väng ®ã tuy cha thùc sù râ rÖt vµ ®ång nhÊt víi nhau nhng ®iÒu ®ã cã ®iÓm chung lµ muèn cã mét x· héi c«ng b»ng b×nh ®¼ng, b¸c ¸i, nhng ®ã còng lµ mét ®iÓm s¸ng, mét kh¸t väng nhá nhoi lµ nh÷ng mí gi¶ thuyÕt cha thùc tÕ cßn yªu s¸ch. BiÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng m¬ íc kh¸t väng ®ã cßn rÊt m¬ hå. Sau khi CNTB ra ®êi, ®Ó tÝch luü t b¶n vµ t¹o ra nh÷ng ®éi qu©n lao ®éng lµm thuª, giai cÊp t s¶n dïng mäi biÖn ph¸p ®Ó bãc lét gi¸ trÞ thÆng d, ®Ó chiÕm ®o¹t tµi s¶n, mang qu©n ®éi ®i ®¸nh chiÕm nh÷ng vïng ®Êt kh¸c ®Ó biÕn nã thµnh thuéc ®Þa cña m×nh ®Ó cã nh÷ng nguån nh©n c«ng rÎ m¹t biÕn tµi nguyªn cña níc ®ã thµnh cña m×nh. Trong bèi c¶nh lÞch sö ®ã ®· xuÊt hiÖn nh÷ng nhµ níc XHCN kh«ng tëng, c¸c «ng cho r»ng ph¶i cã mét x· héi thùc sù b¸c ¸i, ph¶i kÕt hîp nh÷ng nguyªn t¾c cña CN nh©n ®¹o víi nguyªn t¾c céng ®ång dùa theo lßng mong muèn vµ trÝ tëng tîng cña m×nh. Nh÷ng t tëng ë thêi kú nµy tuy vÉn chØ lµ íc m¬ nhng ®· ®îc kÕt 2
Image of page 2
tinh thµnh nh÷ng häc thuyÕt mang tÝnh chÆt chÏ h¬n, ®· phª ph¸n ngµy cµng s©u s¾c nh÷ng h¹n chÕ cña CNTB vµ phÇn nµo lµ tiÕng nãi cña nh÷ng ngêi lao ®éng tríc t×nh tr¹ng bÞ ¸p bøc bãc lét ngµy cµng nÆng nÒ.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern