tkiquado - lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc. Sù nghiÖp ®aei míi kinh tÕ dßi hái ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn nh÷ng lý luËn vμ thùc tiÔn qu¶n lý kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Qu¸ tr×nh ®aei míi kinh tÕ cÇn cã nh÷ng c¸n bé kinh tÕ cã kiÕn thøc cã ph¬ng ph¸p thÝch hîp víi kinh tÕ thÞ tr êng. Vμo cuèi nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû 20, vÒ c¬ b¶n nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam s¶n xuÊt nhá vÉn cßn lμ phae biÕn, tr¹ng th¸i kinh tÕ tù nhiªn hiÖn vËt, tù cung, tù cÊp cßn chiÕm u thÕ, vËn hμnh theo c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp vμ cã nhiÒu sai lÇm trong nhËn thøc vÒ m« h×nh x· héi chñ nghÜa. ViÖt Nam ®· kh«ng nhËn thøc ®óng vÒ kinh tÕ thÞ tr êng, cho r»ng s¶n xuÊt hμng ho¸ lμ h×nh thøc tae chøc cña Chñ nghÜa t b¶n, ®ång nhÊt h×nh thøc së h÷u víi h×nh thøc tae chøc kinh tÕ vμ thμnh phÇn kinh tÕ; coi nhÑ qui luËt gi¸ trÞ, qui luËt c¹nh tranh; chØ thÊy mAEt tiªu cùc cña thÞ tr êng. X· héi ViÖt Nam vÉn dùa trªn nÒn t¶ng cña v¨n minh n«ng nghiÖp lóa níc, n«ng d©n chiÕm ®¹i ®a sè. V× vËy ViÖt Nam vÉn lμ níc nghÌo nμn, l¹c hËu vμ kÐm ph¸t triÓn. Do ®ã ph¸t triÓn trë thμnh nhiÖm vô, môc tiªu sè 1 ®èi víi toμn §¶ng, toμn d©n ta trong nh÷ng bíc ®êng ®i tíi. Muèn vËy ph¶i chuyÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n sang tr¹ng th¸i cña sù ph¸t triÓn, lμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ 1 thÞ tr êng cïng víi nã lμ thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §Ó lμm ®îc ®iÒu ®ã chóng ta cÇn ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN. §©y lμ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín ë ViÖt Nam hiÖn nay. ChuyÓn nÒn kinh tÕ tõ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, hμnh chÝnh, quan liªu bao cÊp sang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr êng, cã sù qu¶n lý cña nhμ níc, theo ®Þnh híng XHCN lμ néi dung, b¶n chÊt vμ ®AEc ®iÓm kh¸i qu¸t nhÊt ®èi víi nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam trong hiÖn t¹i vμ trong t¬ng lai ®Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó huy ®éng søc m¹nh cña toμn d©n vμo viÖc kh¾c phôc nguy c¬ tôt hËu ngμy cμng xa, cÇn ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN. §ã lμ chñ tr ¬ng cã tÝnh chiÕn lîc trong c«ng cuéc x©y dùng vμ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam hiÖn nay mμ §¶ng vμ nhμ níc ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh....
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 19

tkiquado - lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online