tkiquado - li ni u Nn kinh t Vit Nam ang chuyn sang hot ng...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. Sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ dßi hái ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn nh÷ng lý luËn vµ thùc tiÔn qu¶n lý kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ cÇn cã nh÷ng c¸n bé kinh tÕ cã kiÕn thøc cã ph¬ng ph¸p thÝch hîp víi kinh tÕ thÞ trêng. Vµo cuèi nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû 20, vÒ c¬ b¶n nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam s¶n xuÊt nhá vÉn cßn lµ phæ biÕn, tr¹ng th¸i kinh tÕ tù nhiªn hiÖn vËt, tù cung, tù cÊp cßn chiÕm u thÕ, vËn hµnh theo c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp vµ cã nhiÒu sai lÇm trong nhËn thøc vÒ m« h×nh x· héi chñ nghÜa. ViÖt Nam ®· kh«ng nhËn thøc ®óng vÒ kinh tÕ thÞ trêng, cho r»ng s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ h×nh thøc tæ chøc cña Chñ nghÜa t b¶n, ®ång nhÊt h×nh thøc së h÷u víi h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ vµ thµnh phÇn kinh tÕ; coi nhÑ qui luËt gi¸ trÞ, qui luËt c¹nh tranh; chØ thÊy mÆt tiªu cùc cña thÞ tr- êng. X· héi ViÖt Nam vÉn dùa trªn nÒn t¶ng cña v¨n minh n«ng nghiÖp lóa níc, n«ng d©n chiÕm ®¹i ®a sè. V× vËy ViÖt Nam vÉn lµ níc nghÌo nµn, l¹c hËu vµ kÐm ph¸t triÓn. Do ®ã ph¸t triÓn trë thµnh nhiÖm vô, môc tiªu sè 1 ®èi víi toµn §¶ng, toµn d©n ta trong nh÷ng bíc ®êng ®i tíi. Muèn vËy ph¶i chuyÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n sang tr¹ng th¸i cña sù ph¸t triÓn, lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cïng víi nã lµ thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã chóng ta cÇn ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN. §©y lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
xuÊt lín ë ViÖt Nam hiÖn nay. ChuyÓn nÒn kinh tÕ tõ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, hµnh chÝnh, quan liªu bao cÊp sang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, theo ®Þnh híng XHCN lµ néi dung, b¶n chÊt vµ ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t nhÊt ®èi víi nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam trong hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai ®Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó huy ®éng søc m¹nh cña toµn d©n vµo viÖc kh¾c phôc nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng xa, cÇn ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN. §ã lµ chñ tr¬ng cã tÝnh chiÕn lîc trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam hiÖn nay mµ §¶ng vµ nhµ níc ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern