tkiquado - li ni u Nn kinh t Vit Nam ang chuyn sang hot ng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: li ni u Nn kinh t Vit Nam ang chuyn sang hot ng theo c ch th tr ng c s qun l ca nh nc. S nghip aei mi kinh t di hi phi nhanh chng tip cn nhng l lun v thc tin qun l kinh t ca nhiu nc trn th gii. Qu trnh aei mi kinh t cn c nhng cn b kinh t c kin thc c phng php thch hp vi kinh t th tr ng. Vo cui nhng nm 80 ca th k 20, v c bn nn kinh t ca Vit Nam sn xut nh vn cn l phae bin, trng thi kinh t t nhin hin vt, t cung, t cp cn chim u th, vn hnh theo c ch qun l tp trung quan liu bao cp v c nhiu sai lm trong nhn thc v m hnh x hi ch ngha. Vit Nam khng nhn thc ng v kinh t th tr ng, cho rng sn xut hng ho l hnh thc tae chc ca Ch ngha t bn, ng nht hnh thc s hu vi hnh thc tae chc kinh t v thnh phn kinh t; coi nh qui lut gi tr, qui lut cnh tranh; ch thy mAEt tiu cc ca th tr ng. X hi Vit Nam vn da trn nn tng ca vn minh nng nghip la nc, nng dn chim i a s. V vy Vit Nam vn l nc ngho nn, lc hu v km pht trin. Do pht trin tr thnh nhim v, mc tiu s 1 i vi ton ng, ton dn ta trong nhng bc ng i ti. Mun vy phi chuyn nn kinh t quc dn sang trng thi ca s pht trin, l pht trin nn kinh t 1 th tr ng cng vi n l thc hin cng cuc cng nghip ho, hin i ho t nc. lm c iu chng ta cn phi pht trin nn kinh t hng ho nhiu thnh phn theo nh hng XHCN. y l gii php c bn chuyn t sn xut nh ln sn xut ln Vit Nam hin nay. Chuyn nn kinh t t hot ng theo c ch k hoch ho tp trung, hnh chnh, quan liu bao cp sang pht trin nn kinh t hng ho nhiu thnh phn vn hnh theo c ch th tr ng, c s qun l ca nh nc, theo nh hng XHCN l ni dung, bn cht v AEc im khi qut nht i vi nn kinh t ca Vit Nam trong hin ti v trong tng lai y mnh qu trnh chuyn dch c cu theo hng cng nghip ho hin i ho huy ng sc mnh ca ton dn vo vic khc phc nguy c tt hu ngy cng xa, cn phi pht trin nn kinh t hng ho nhiu thnh phn theo nh hng XHCN. l ch tr ng c tnh chin lc trong cng cuc xy dng v pht trin kinh t x hi ca Vit Nam hin nay m ng v nh nc Vit Nam xc nh....
View Full Document

Page1 / 19

tkiquado - li ni u Nn kinh t Vit Nam ang chuyn sang hot ng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online