T091 - T iu lun Trit hc li m u Trong cng cuc xy dng v pht...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc lêi më ®Çu Trong c«ng cuéc x©y dùng vμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn, vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr êng, cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta hiÖn nay, lý luËn nhËn thøc, vÊn ®Ò c¶i t¹o thùc tiÔn nÒn kinh tÕ lu«n thu hót sù quan t©m cña nhiÒu ®èi tîng. Ngμy nay, triÕt häc lμ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi víi sù ph¸t triÓn cña bÊt cø h×nh th¸i kinh tÕ nμo. Nh÷ng vÊn ®Ò triÕt häc vÒ lý luËn nhËn thøc vμ thùc tiÔn, ph¬ng ph¸p biÖn chøng. .. lu«n lμ c¬ së, lμ ph¬ng híng, lμ t«n chØ cho ho¹t ®éng thùc tiÔn, x©y dùng vμ ph¸t triÓn x· héi. NÕu xuÊt ph¸t tõ mét lËp tr êng triÕt häc ®óng ®¾n, con ngêi cã thÓ cã ®îc nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt phï hîp víi c¸c vÊn dÒ do cuéc sèng ®AEt ra. ViÖc chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn mét lËp tr êng triÕt häc nμo ®ã sÏ kh«ng chØ ®¬n thuÇn lμ sù chÊp nhËn mét thÕ giíi quan nhÊt ®Þnh, mét c¸ch lý gi¶i nhÊt ®Þnh vÒ thÕ giíi, mμ cßn lμ sù chÊp nhËn mét c¬ së ph¬ng ph¸p luËn nhÊt ®Þnh chØ ®¹o cho ho¹t ®éng. Chóng ta biÕt r»ng, triÕt häc lμ mét trong ba bé phËn cÊu thμnh cña chñ nghÜa M¸c. Lªnin ®· chØ râ r»ng chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®ã chÝnh lμ triÕt häc cña chñ nghÜa M¸c. Cho ®Õn nay, chØ cã triÕt häc M¸c lμ mang tÝnh u viÖt h¬n c¶. Trªn c¬ së nÒn t¶ng triÕt häc M¸c - Lªnin, §¶ng vμ Nhμ níc ta ®· häc tËp vμ tiÕp thu t tëng tiÕn bé, ®Ò ra nh÷ng môc tiªu, ph¬ng híng chØ ®¹o chÝnh x¸c, ®óng ®¾n ®Ó x©y dùng vμ ph¸t triÓn x· héi, phï hîp víi hoμn c¶nh ®Êt níc. MAEc dï cã nh÷ng khiÕm khuyÕt SV: TrÇn Trung Dòng - Líp 32A
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc kh«ng thÓ tr¸nh khái song chóng ta lu«n ®i ®óng híng trong c¶i t¹o thùc tiÔn, ph¸t triÓn kinh tÕ, tõng bíc ®a ®Êt níc ta tiÕn kÞp tr×nh ®é c¸c níc trong khu vùc vμ thÕ giíi vÒ mäi mAEt. ChÝnh nh÷ng thμnh tùu cña x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ qua mêi n¨m ®aei míi lμ minh chøng x¸c ®¸ng cho vÊn ®Ò nªu trªn. Ho¹t ®éng nhËn thøc vμ c¶i t¹o thùc tiÔn cïng víi sù n¾m b¾t c¸c quy luËt kh¸ch quan trong vËn hμnh nÒn kinh tÕ ë níc ta lμ mét vÊn ÒÒ cßn nhiÒu xem xÐt vμ tranh c·i, nhÊt lμ trong qu¸ tr×nh ®aei míi hiÖn nay.V× vËy, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi “ Thùc tiÔn lμ tiªu chuÈn cña ch©n lý”. SV: TrÇn Trung Dòng - Líp 32A
Background image of page 2
TiÓu luËn TriÕt häc I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ lý luËn 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n a) Thùc tiÔn - Víi viÖc ®a ph¹m trï thùc tiÔn vμo lý luËn nhËn thøc, c¸c nhμ kinh ®iÓn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· t¹o nªn mét bíc chuyÓn biÕn c¸ch m¹ng trong triÕt häc nãi chung vμ trong lý luËn
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 29

T091 - T iu lun Trit hc li m u Trong cng cuc xy dng v pht...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online