T092 - L i m u Trong lch s t t ng nhn loi tng tn ti rt nhiu...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Trong lÞch sö t tëng nh©n lo¹i ®· tõng tån t¹i rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau xung quanh vÊn ®Ò nguån gèc vμ b¶n chÊt cña con ngêi. Tríc C¸c M¸c, vÊn ®Ò b¶n chÊt con ngêi cha ®îc gi¶i ®¸p mét c¸ch khoa häc. Khi h×nh thμnh quan niÖm duy vËt vÒ lÞch sö, c¸c nhμ s¸ng lËp chñ nghÜa M¸c ®· kh¼ng ®Þnh vai trß c¶i t¹o thÕ giíi, lμm nªn lÞch sö cña con ngêi. B»ng sù ph¸t triÓn sù ph¸t triÓn toμn diÖn th× con ngêi võa lμ môc tiªu võa lμ ®éng lùc ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt. Khi lùc lîng s¶n xuÊt cμng ph¸t triÓn th× kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh vμ sö dông c¸c lùc lîng tù nhiªn ngμy cμng cao h¬n, con ngêi t¹o ra ngμy cμng nhiÒu h¬n c¬ së vËt chÊt cho b¶n th©n m×nh, ®ång thêi tõ ®ã thóc ®Èy con ngêi tù hoμn thiÖn chÝnh b¶n th©n hä. Víi quan ®iÓm nh vËy th× chñ nghÜa M¸c ®· kÕt luËn: con ngêi kh«ng chØ lμ chñ thÓ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, mμ nã cßn lμ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh lÞch sö, cña tiÕn bé x· héi. §AEc biÖt khi x· héi loμi ngêi ph¸t triÓn ®Õn tr×nh ®é nÒn kinh tÕ tri thøc th× vai trß cña con ngêi ®AEt biÖt quan träng, v× con ngêi t¹o ra tri thøc míi, chøa dùng nh÷ng tri thøc míi. ë níc ta, tõ ®¹i héi §¶ng lÇn thø III ®Õn nay §¶ng ta lu«n x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp hãa lμ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é.Muèn tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo nμn, l¹c hËu, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. ..th× kh«ng cßn con ®êng nμo kh¸c lμ chóng ta ph¶i ®Èy 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa -hiÖn ®¹i hãa. §Ó lμm ®îc nh vËy th× mét vÊn ®Ò cÇn ®îc ®AEt lªn hμng ®Çu ®ã lμ vÊn ®Ò ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, n©ng cao kü thuËt, c«ng nghÖ, vμ trong ®ã ®AEc biÖt lμ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §· cã rÊt nhiÒu ngμnh, m«n khoa häc nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò con ngêi ®©y ®îc coi lμ vÊn ®Ò thiÕt thùc nhÊt ®ßi hái sù ph¸t triÓn toμn diÖn nhÊt trªn nhiÒu lÜnh vùc, tuy nhiªn trong khu«n khae bμi viÕt nμy chóng ta chØ ®Ò cËp tíi mét khÝa c¹nh ®ã lμ: “ VËn dông quan ®iÓm triÕt häc M¸c vÒ b¶n chÊt cña con ngêi ®Ó ph©n tÝch tÇm quan träng cña nh©n tè con ngêi trong nÒn kinh tÕ tri thøc 2
Background image of page 2
I. Quan ®iÓm cña M¸c – Lªnin vÒ b¶n chÊt con ngêi 1.1 Con ngêi lμ mét thùc thÓ thèng nhÊt gi÷a m¾t sinh vËt víi mAEt x· héi. TriÕt häc M¸c ®· kÕ thõa quan niÖm vÒ con ngêi trong lÞch sö triÕt häc, ®ång thêi kh¼ng ®Þnh con ngêi hiÖn thùc lμ sù thèng nhÊt gi÷a yÕu tè sinh häc vμ yÕu tè x· héi.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 37

T092 - L i m u Trong lch s t t ng nhn loi tng tn ti rt nhiu...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online