{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T093 - Li ni u Lch s pht trin ca trit hc l lch s pht trin...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu LÞch sö ph¸t triÓn cña triÕt häc lμ lÞch sö ph¸t triÓn cña t duy triÕt häc g¾n liÒn víi cuéc ®Êu tranh cña hai ph¬ng ph¸p t duy biÖn chøng vμ siªu h×nh. LÞch sö phÐp biÖn chøng ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dμi vμ ®· cã lóc bÞ phÐp siªu h×nh thèng trÞ. Song víi tÝnh chÊt khoa häc vμ c¸ch m¹ng cña m×nh, phÐp biÖn chøng mμ ®Ønh cao lμ phÐp biÖn chøng duy vËt ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh lμ häc thuyÕt vÒ sù ph¸t triÓn díi h×nh thøc hoμn bÞ nhÊt, s©u s¾c nhÊt vμ kh«ng phiÕn diÖn. Thùc tiÔn c¸ch m¹ng ®· chøng minh r»ng chØ khi nμo con ngêi n¾m v÷ng nh÷ng lý luËn vÒ phÐp biÖn chøng vμ vËn dông s¸ng t¹o c¸c nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p luËn cña nã phï hîp víi hoμn c¶nh lÞch sö cô thÓ th× qu¸ tr×nh c¶i t¹o tù nhiªn vμ biÕn ®aei x· héi míi thùc sù mang tÝnh c¸ch m¹ng triÖt ®Ó. Ngîc l¹i, quan ®iÓm siªu h×nh lu«n xem xÐt sù vËt trong tr¹ng th¸i biÖt lËp víi lèi t duy cøng nh¾c sÏ dÉn tíi nh÷ng h¹n chÕ vμ sai lÇm kh«ng thÓ tr¸nh khái trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn x· héi. V× vËy, viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng, trªn c¬ së ®ã vËn dông s¸ng t¹o vμo thùc tiÔn c¸ch m¹ng ®- îc ®AEt ra nh mét nhu cÇu cÇn thiÕt vμ tÊt yÕu. TiÕn tr×nh c¶i tae nÒn kinh tÕ vμ ®aei míi mäi mAEt ®êi sèng x· héi ë níc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay h¬n lóc nμo hÕt cÇn ph¶i qu¸n triÖt t duy biÖn chøng triÖt ®Ó dùa trªn lËp trêng duy vËt v÷ng vμng. Lý luËn vÒ phÐp biÖn chøng duy vËt nãi riªng, chñ nghÜa M¸c-Lªnin vμ t tëng Hå ChÝ Minh nãi chung lμ kim chØ nam ®a c¸ch m¹ng níc ta giμnh ®îc th¾ng lîi trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn phÐp biÖn chøng duy vËt lμ mét qu¸ tr×nh l©u dμi vμ phøc t¹p, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau víi c¸c 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
tr×nh ®é ph¸t triÓn cao thÊp kh¸c nhau. Trong khu«n khae cña bμi tiÓu luËn triÕt häc nμy, em xin ®îc tr×nh bμy nhËn thøc cña m×nh vÒ nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt cña lÞch sö h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn phÐp biÖn chøng. §Ò tμi: Nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt cña lÞch sö h×nh thμnh phÐp biÖn chøng Tuy ®· rÊt cè g¾ng song bμi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vμ c¸c ®ång chÝ häc viªn líp cao häc V¨n ho¸ häc. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n! Hμ Néi, ngμy 20 th¸ng 1 n¨m 2006 I. ph©n biÖt phÐp biÖn chøng vμ phÐp siªu h×nh BiÖn chøng vμ siªu h×nh lμ hai mAEt ®èi lËp trong t duy. Ph¬ng ph¸p biÖn chøng lμ ph¬ng ph¸p t duy triÕt häc xem xÐt thÕ giíi trong
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 34

T093 - Li ni u Lch s pht trin ca trit hc l lch s pht trin...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online