T095 - li m u Phn cng lao ng x hi chnh l s chuyn mn ho sn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi më ®Çu Ph©n c«ng lao ®éng x· héi chÝnh lμ sù chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt trong ph¹m vi x· héi. Trong c¸c x· héi cò, ph©n c«ng lao ®éng x· héi diÔn ra cã tÝnh tù ph¸t, cßn trong x· héi chñ nghÜa, ph©n c«ng lao ®éng x· héi ®îc tiÕn hμnh mét c¸ch tù gi¸c. Ph©n c«ng lao ®éng x· héi ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt x· héi, ®ång thêi mçi bíc tiÕn cña sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi l¹i cã t¸c dông thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt cña x· héi ph¸t triÓn, lùc lîng s¶n xuÊt cña x· héi ph¸t triÓn l¹i t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao, thóc ®Èy cao, thóc ®Èy qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt diÔn ra m¹nh h¬n. Bëi bËy x· héi ho¸ s¶n xuÊt võa lμ tiÒn ®Ò võa lμ kÕt qu¶ cña ph©n c«ng lao ®éng x· héi. X· héi ho¸ s¶n xuÊt cao chÝnh lμ c¸i ®¶m b¶o cho ph¬ng thøc s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa chiÕn th¾ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt cò. §iÒu nμy cμng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ®a nÒn s¶n xuÊt nhá, l¹c hËu lªn nÒn s¶n xuÊt lín x· héi chñ nghÜa gi÷a thÕ kû XIX. C¸c Mac ®· lμm cuéc c¸ch m¹ng trong lÞch sö c¸c häc thuyÕt kinh tÕ vμ triÕt häc x©y dùng nªn häc thuyÕt cña chÝnh m×nh. Häc thuyÕt cña C.Mac ra ®êi lμ sù kÕ thõa nh÷ng häc thuyÕt cña c¸c ®¹i biÓu xuÊt s¾c nhÊt trong triÕt häc, trong kinh tÕ chÝnh trÞ häc vμ trong chñ nghÜa x· héi khoa häc. Quan niÖm cña chñ nghÜa Mac 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
®· v¹ch râ sù ph¸t sinh, ph¸t triÓn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa, nªu lªn nh÷ng mAEt tiÕn bé, ®ång thêi còng v¹ch râ nh÷ng khuyÕt tËt vμ m©u thuÉn cña chñ nghÜa t b¶n. Chñ nghÜa t b¶n tÊt yÕu sÏ bÞ thay thÕ bëi mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n ®ã lμ ph¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa. Mμ nguyªn nh©n s©u xa chÝnh lμ mèi quan hÖ gi÷a ph©n c«ng lao ®éng x· héi vμ x· héi ho¸ s¶n xuÊt. §iÒu nμy ®îc thÓ hiÖn râ trong c¸c t¸c phÈm thêi kú ®Çu cña Mac nh b¶n th¶o kinh tÕ triÕt häc, gia ®×nh thÇn th¸nh, hÖ t tëng §øc, tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n, sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n ë Nga, tiÒn c«ng gi¸ c¶ vμ lîi nhuËn… §Ó nghiªn cøu nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ mèi quan hÖ gi÷a ph©n c«ng lao ®éng x· héi vμ x· héi ho¸ s¶n xuÊt, nh»m qu¸n triÖt h¬n n÷a ®êng lèi quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ vÊn ®Ò nμy. ChÝnh v× vËy em chän ®Ò tμi: " T×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a ph©n c«ng lao ®éng x· héi vμ x· héi ho¸ s¶n xuÊt qua mét sè t¸c phÈm thêi kú ®Çu cña Mac" ®Ó nghiªn cøu.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 18

T095 - li m u Phn cng lao ng x hi chnh l s chuyn mn ho sn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online