T096 - A - m u : Chng ta ang sng nhng nm u tin ca mt thin...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A - më ®Çu : Chóng ta ®ang sèng nh÷ng n¨m ®Çu tiªn cña mét thiªn niªn kØ míi : thiªn niªn kØ thø 3. X· héi loµi ngêi ®· cã nh÷ng bíc tiÕn v« cïng to l n trong tÊt c¶ mäi mÆt : Kinh tÕ, chÝnh trÞ, khoa häc kÜ thuËt vµ nghÖ thuËt. Trong mét x· héi nh vËy cã mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®îc, bëi nã chÝnh lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn thîng tÇng kiÕn tróc vµ h¹ tÇng c¬ së cña mét x· héi, ®ã chÝnh lµ t«n gi¸o. T«n gi¸o mét vÊn ®Ò tëng chõng nh v« cïng cò kÜ, nhng thùc chÊt lu«n lu«n míi mÎ . Còng bëi v× t«n gi¸o n»m trong mét bé phËn cÊu thµnh nªn x· héi nµy nªn cïng víi sù thay ®æi cña loµi ngêi mµ t«n gi¸o còng cã nh÷ng sù biÕn ®æi dï lµ vÒ néi dung hay chØ lµ vÒ h×nh thøc . Tôn giáo - m t hi n t ng xã h i ph c t p , ch ượ ứ ạ có th gi i thích nó m t cách khách quan khoa h c d a trên nh ng quan ể ả ni m c a n n t ng Tri t h c duy v t v lich s ,cũng nh nh n th c ế ư duy v t khoa h c . T«n gi¸o lµ mét h×nh thøc ph¶n ¸nh h ¶o , xuyªn t¹c ®êi sèng hiÖn thùc vµ ®· ra ®êi c¸ch ®©y hµng chôc ngh×n năm nhng ngµy nay tríc sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kÜ thuËt trªn thÕ giíi , t«n gi¸o dêng nh vÉn cã sù ph¸t triÓn ®a d¹ng vÒ h×nh thøc vµ réng lín vÒ quy m« . V× vËy dêng nh kh«ng thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o mét c¸ch ®¬n thuÇn vÒ mÆt nhËn thøc x· héi. MÆt kh¸c vai trß cña t«n gi¸o trong ®êi sèng x· héi ngµy cµng thÓ hiÖn râ nÐt , t«n gi¸o tham gia vµo rÊt nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng tinh thÇn , c¸c t«n gi¸o lín thêng kh«ng chØ ¶nh hëng s©u s¾c 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
trong ph¹m vi mét quèc gia riªng lÎ mµ tÇm ¶nh hëng cßn mang tÝnh quèc tÕ. Mét sè häc gi¶ ph¬ng T©y cßn cho r»ng trong thÕ kØ tíi cuéc ®Êu tranh trong ý thøc hÖ kh«ng cßn n÷a mµ chuyÓn sang ®Êu tranh t«n gi¸o. Trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò t«n gi¸o hiÖn nay ®· ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta xem xÐt, ®¸nh gi¸ l¹i trªn quan ®iÓm kh¸ch quan h¬n, kh«ng xo¸ bá mét c¸ch duy ý chÝ nh tríc n÷a mµ nh×n nhËn trªn quan ®iÓm ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc, g¹t bá nh÷ng mÆt tiªu cùc trong c¸c t«n gi¸o. ®Æc biÖt lµ c¸c chØ thÞ vÒ t«n gi¸o, hay quan ®iÓm cña c¸c t«n gi¸o hiÖn nay lµ: sèng tèt ®êi ®Ñp ®¹o . Trong bµi tiÓu luËn ng¾n cña m×nh t«i chØ muèn nh×n nhËn vÊn ®Ò nµy díi gãc ®é triÕt häc, ®Æc biÖt lµ nh×n nhËn t«n gi¸o trªn quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng cña M¸c-Lªnin.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 18

T096 - A - m u : Chng ta ang sng nhng nm u tin ca mt thin...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online