{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T097 - T rit hc l hnh thi thc x hi ra i t khi c h cng sn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TriÕt häc lμ h×nh th¸i ý thøc x· héi ra ®êi tõ khi chÕ ®é céng s¶n nguyªn thuû ®îc thay thÕ b»ng chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ. Nh÷ng triÕt häc ®Çu tiªn trong lÞch sö xuÊt hiÖn vμo kho¶ng thÕ kû VIII – VI tríc c«ng nguyªn ë Ên §é cæ ®¹i, Trung quèc cæ ®¹i, Hy L¹p vμ La M· cæ ®¹i vμ ë c¸c níc kh¸c. Theo quan ®iÓm cña m¸c xÝt triÕt häc lμ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi, lμ häc thuyÕt vÒ nh÷ng nguyªn t¾c chung nhÊt cña tån t¹i vμ nhËn thøc vÒ th¸i ®é cña con ngêi ®èi víi thÕ giíi, lμ khoa häc vÒ nh÷ng quy luËt chung nhÊt cña tù nhiªn, x· héi vμ t duy. Nh vËy triÕt häc lμ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi, lμ sù ph¶n ¸nh tån t¹i cña x· héi vμ ®Æc biÖt sù tån t¹i nμy ë x· héi ph¬ng §«ng kh¸c h¼n víi ph¬ng T©y vÒ c¶ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa lý d©n sè mμ h¬n c¶ lμ ph¬ng thøc cña s¶n xuÊt cña ph¬ng §«ng lμ ph¬ng thøc s¶n xuÊt nhá cßn ph¬ng T©y lμ ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña t b¶n do vËy mμ c¸i ph¶n ¸nh ý thøc còng kh¸c: v¨n ho¸ ph¬ng §«ng mang nÆng tÝnh chÊt céng ®ång cßn ph¬ng T©y mang tÝnh c¸ thÓ. Sù kh¸c biÖt c¨n b¶n cña triÕt häc ph¬ng T©y vμ ph¬ng §«ng cßn ®îc thÓ hiÖn cô thÓ nh sau: Thø nhÊt ®ã lμ triÕt häc ph¬ng §«ng nhÊn m¹nh sù thèng nhÊt trong mèi quan hÖ gi÷a con ngêi vμ vò 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
trô víi c«ng thøc thiªn ®Þa nh©n lμ mét nguyªn t¾c “thiªn nh©n hîp nhÊt”. Cô thÓ lμ: TriÕt häc Trung quèc lμ nÒn triÕt häc cã truyÒn thèng lÞch sö l©u ®êi nhÊt, h×nh thμnh cuèi thiªn niªn kû II ®Çu thiªn niªn kû I tríc c«ng nguyªn. §ã lμ nh÷ng kho tμng t tëng ph¶n ¸nh lÞch sö ph¸t triÓn cña nh÷ng quan ®iÓm cña nh©n d©n Trung hoa vÒ tù nhiªn, x· héi vμ quan hÖ con ngêi víi thÕ giíi xung quanh, hä coi con ngêi lμ tiÓu vò trô trong hÖ thèng lín... trêi ®Êt víi ta cïng sinh, v¹n vËt víi ta lμ mét. Nh vËy con ngêi còng chøa ®ùng tÊt c¶ nh÷ng tÝnh chÊt, nh÷ng ®iÒu huyÒn bÝ cña vò trô bao la. Tõ ®iÒu nμy cho ta thÊy h×nh thμnh ra c¸c khuynh híng nh: khuynh híng duy t©m cña M¹nh Tö th× cho r»ng vò trô, v¹n vËt ®Òu tån t¹i trong ý thøc chñ quan vÇ trong ý niÖm ®¹o ®øc Trêi phó cho con ngêi. ¤ng ®a ra quan ®iÓm “v¹n vËt ®Òu cã ®Çy ®ñ trong ta”. Ta tù xÐt m×nh mμ thμnh thùc, th× cã c¸i thó vui nμo lín h¬n n÷a. ¤ng d¹y mäi ngêi ph¶i ®i t×m ch©n lý ë ngoμi thÕ giíi kh¸ch quan mμ chØ cÇn suy xÐt ë trong t©m, “tËn t©m” cña m×nh mμ th«i. Nh vËy theo «ng chØ cÇn tÜnh t©m quay l¹i víi chÝnh m×nh th× mäi sù vËt ®Òu yªn æn, kh«ng cã g× vui thó h¬n. Cßn theo ThiÖn Ung th× cho r»ng: vò trô trong lßng ta, lßng ta lμ vò trô. §èi víi khuynh híng duy vËt th« s¬ - kinh 2
Background image of page 2
dÞch th× biÕt ®Õn cïng c¸i tÝnh cña con ngêi th×
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

T097 - T rit hc l hnh thi thc x hi ra i t khi c h cng sn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online