T097 - T rit hc l hnh thi thc x hi ra i t khi c h cng sn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TriÕt häc lμ h×nh th¸i ý thøc x· héi ra ®êi tõ khi chÕ ®é céng s¶n nguyªn thuû ®îc thay thÕ b»ng chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ. Nh÷ng triÕt häc ®Çu tiªn trong lÞch sö xuÊt hiÖn vμo kho¶ng thÕ kû VIII – VI tríc c«ng nguyªn ë Ên §é cae ®¹i, Trung quèc cae ®¹i, Hy L¹p vμ La M· cae ®¹i vμ ë c¸c níc kh¸c. Theo quan ®iÓm cña m¸c xÝt triÕt häc lμ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi, lμ häc thuyÕt vÒ nh÷ng nguyªn t¾c chung nhÊt cña tån t¹i vμ nhËn thøc vÒ th¸i ®é cña con ngêi ®èi víi thÕ giíi, lμ khoa häc vÒ nh÷ng quy luËt chung nhÊt cña tù nhiªn, x· héi vμ t duy. Nh vËy triÕt häc lμ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi, lμ sù ph¶n ¸nh tån t¹i cña x· héi vμ ®AEc biÖt sù tån t¹i nμy ë x· héi ph¬ng §«ng kh¸c h¼n víi ph¬ng T©y vÒ c¶ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa lý d©n sè mμ h¬n c¶ lμ ph¬ng thøc cña s¶n xuÊt cña ph¬ng §«ng lμ ph¬ng thøc s¶n xuÊt nhá cßn ph¬ng T©y lμ ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña t b¶n do vËy mμ c¸i ph¶n ¸nh ý thøc còng kh¸c: v¨n ho¸ ph¬ng §«ng mang nAEng tÝnh chÊt céng ®ång cßn ph¬ng T©y mang tÝnh c¸ thÓ. Sù kh¸c biÖt c¨n b¶n cña triÕt häc ph¬ng T©y vμ ph¬ng §«ng cßn ®îc thÓ hiÖn cô thÓ nh sau: Thø nhÊt ®ã lμ triÕt häc ph¬ng §«ng nhÊn m¹nh sù thèng nhÊt trong mèi quan hÖ gi÷a con ngêi vμ vò 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
trô víi c«ng thøc thiªn ®Þa nh©n lμ mét nguyªn t¾c “thiªn nh©n hîp nhÊt”. Cô thÓ lμ: TriÕt häc Trung quèc lμ nÒn triÕt häc cã truyÒn thèng lÞch sö l©u ®êi nhÊt, h×nh thμnh cuèi thiªn niªn kû II ®Çu thiªn niªn kû I tríc c«ng nguyªn. §ã lμ nh÷ng kho tμng t tëng ph¶n ¸nh lÞch sö ph¸t triÓn cña nh÷ng quan ®iÓm cña nh©n d©n Trung hoa vÒ tù nhiªn, x· héi vμ quan hÖ con ngêi víi thÕ giíi xung quanh, hä coi con ngêi lμ tiÓu vò trô trong hÖ thèng lín. .. trêi ®Êt víi ta cïng sinh, v¹n vËt víi ta lμ mét. Nh vËy con ngêi còng chøa ®ùng tÊt c¶ nh÷ng tÝnh chÊt, nh÷ng ®iÒu huyÒn bÝ cña vò trô bao la. Tõ ®iÒu nμy cho ta thÊy h×nh thμnh ra c¸c khuynh híng nh: khuynh híng duy t©m cña M¹nh Tö th× cho r»ng vò trô, v¹n vËt ®Òu tån t¹i trong ý thøc chñ quan vÇ trong ý niÖm ®¹o ®øc Trêi phó cho con ngêi. ¤ng ®a ra quan ®iÓm “v¹n vËt ®Òu cã ®Çy ®ñ trong ta”. Ta tù xÐt m×nh mμ thμnh thùc, th× cã c¸i thó vui nμo lín h¬n n÷a. ¤ng d¹y mäi ngêi ph¶i ®i t×m ch©n lý ë ngoμi thÕ giíi kh¸ch quan mμ chØ cÇn suy xÐt ë trong t©m, “tËn t©m” cña m×nh mμ th«i. Nh vËy theo «ng chØ cÇn tÜnh t©m quay l¹i víi chÝnh m×nh th× mäi sù vËt ®Òu yªn aen, kh«ng cã g× vui thó h¬n. Cßn theo ThiÖn Ung th× cho r»ng: vò trô trong lßng ta, lßng ta lμ vò trô. §èi víi khuynh híng duy vËt th« s¬ - kinh 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 11

T097 - T rit hc l hnh thi thc x hi ra i t khi c h cng sn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online