{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T098 - Tiu lun Trit A li m u Lch s dn tc Vit Nam t khi c ng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt A. lêi më ®Çu LÞch sö d©n téc ViÖt Nam tõ khi cã §¶ng l·nh ®¹o ®· giµnh ®îc nh÷ng th¾ng lîi, nh÷ng thµnh tùu cña c¸ch m¹ng lu«n g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh vËn dông s¸ng t¹o trong hoµn c¶nh cô thÓ cña thêi ®¹i, trªn c¬ së thùc tiÔn ViÖt Nam. Nh÷ng ®ãng gãp, bæ sung vµ ph¸t triÓn còng nh sù vËn dông s¸ng t¹o, nh÷ng quy luËt cña häc thuyÕt M¸c - Lªnin vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Sù vËn dông quy luËt phï hîp gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc nãi chung vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ tri thøc ë níc ta nãi riªng. §· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín. §©y lµ sù ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng quan t©m cña §¶ng, Nhµ níc cña mäi ngêi nhÊt lµ khi trªn thÕ giíi mét nÒn kinh tÕ míi ®ang h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®ã lµ kinh tÕ tri thøc, nÒn kinh tÕ Êy tríc hÕt thÓ hiÖn tr×nh ®é míi lùc lîng s¶n xuÊt. Mét tr×nh ®é cã ®Æc trng ¬ b¶n lµ tri thøc ®ãng vai trß quy ®Þnh sè mét.V× vËy sù vËn dông quy luËt nµy vµo níc ta hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. Cïng víi nh÷ng thµnh tùu vÒ c«ng nghÖ sinh häc: c«ng nghÖ gen, nh©n b¶n v« tÝnh.. ®ang t¸c ®éng m¹nh mÏ, s©u s¾c lµm ®¶o lén toµn bé nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ toµn bé x· héi loµi ngêi ®a con ngêi ®i vµo thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc. RÊt nhiÒu níc trªn thÕ giíi nhÊt lµ c¸c n- íc TBCN trªn thÕ giíi ®Òu cã t¨ng trëng kinh tÕ tri thøc. ViÖt Nam vÉn ®ang lµ mét trong nh÷ng níc nghÌo vµ kÐm ph¸t triÓn so víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi. MÆt kh¸c chóng ta ®ang trªn con ®êng tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc chÝnh v× thÕ ViÖt Nam ph¶i ®Æt m×nh vµo tri thøc, ph¸t triÓn tri thøc ®Ó ®a nÒn kinh tÕ níc ta b¾t kÞp vµ ph¸t triÓn cïng thÕ giíi. Gãp phÇn vµo chiÕn lîc mµ §¶ng vµ Nhµ níc ®· ®Ò ra mçi c¸ nh©n sinh viªn nãi riªng thÕ hÖ trÎ cña ViÖt Nam ta cÇn ph¶i ®ãng NguyÔn ThÞ Dung - Líp: KV17
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt gãp vèn tri thøc vµ ph¶i nghiªn cøu tri thøc, ®Ó t×m híng ®i ®óng ®¾n cho nÒn kinh tÕ tri thøc phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh ®Êt níc trong sù ph¸t triÓn vËn ®éng kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ tri thøc chÝnh v× vËy mµ em ®· chän ®Ò tµi nµy. B. néi dung I. Lý luËn 1. Lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt Ph¬ng thøc s¶n xuÊt lµ c¸ch thøc mµ con ngêi tiÕn hµnh s¶n xuÊt trong mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh. C¸ch thøc nµy mét mÆt biÓu hiÖn trong viÖc sö dông c«ng cô lao ®éng nhÊt ®Þnh (s¶n xuÊt b»ng c¸i g×). MÆt kh¸c biÓu hiÖn trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt víi nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Ph¬ng thøc s¶n xuÊt do hai mÆt kÕt hîp thµnh lµ lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

T098 - Tiu lun Trit A li m u Lch s dn tc Vit Nam t khi c ng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online