{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T100 - P hn m u Trong x hi t bn mi quan h gia t bn v ng i...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu Trong x· héi t b¶n, mèi quan hÖ gi÷a t b¶n vμ ngêi lao ®éng lμ mèi quan hÖ c¬ b¶n, s©u s¾c nhÊt, xuyªn qua tÊt c¶ quan hÖ cña x· héi ®ã. Gi¸ trÞ thÆng d, phÇn gi¸ trÞ do lao ®éng cña c«ng nh©n lμm thuª s¸ng t¹o ra ngoμi søc lao ®éng vμ bÞ nhμ t b¶n chiÕm kh«ng do bãc lét søc lao ®éng. Gi¸ trÞ thÆng d do lao ®éng kh«ng c«ng cña ngêi c«ng nh©n lμm thuª s¸ng t¹o ra lμ nguån gèc lμm giÇu cña c¸c giai cÊp c¸c nhμ t b¶n, s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thÆng d tr íc hÕt nhμ t b¶n t¹o ra mét gi¸ trÞ sö dông nμo ®ã v× gi¸ trÞ sö dông lμ vËt mang gi¸ trÞ vμ gi¸ trÞ thÆng d .Toμn bé ho¹t ®éng cña nhμ t b¶n híng ®Õn, ®ã lμ t¨ng cêng viÖc t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d tuyÖt ®èi vμ gi¸ trÞ thÆng d t¬ng ®èi. VËy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa lμ sù thèng nhÊt gi÷a qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ sö dông vμ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thÆng d. V× vËy C. M¸c viÕt “ Víi t c¸ch lμ sù thèng nhÊt gi÷a qu¸ tr×nh lao ®éng vμ qu¸ tr×nh t¹o ra gi¸ trÞ th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lμ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hμng ho¸.”
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Sù chuyÓn ho¸ tiÒn tÖ thμnh t b¶n. Mäi t b¶n lóc ®Çu ®Òu biÓu hiÖn díi h×nh th¸i mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh. Nhng b¶n th©n tiÒn kh«ng ph¶i lμ t b¶n, mμ tiÒn chØ biÕn thμnh t b¶n khi ®îc sö dông ®Ó bãc lét lao ®éng cña ng- êi kh¸c ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d. NÕu tiÒn ®îc dïng ®Ó mua hμng ho¸ th× chóng lμ ph¬ng tiÖn gi¶n ®¬n cña lu th«ng hμng ho¸ vμ vËn ®éng theo c«ng thøc: Hμng- TiÒn- Hμng (H-T-H), nghÜa lμ sù chuyÓn ho¸ cña hμng ho¸ thμnh tiÒn tÖ, råi tiÒn tÖ l¹i chuyÓn ho¸ thμnh hμng. Cßn tiÒn víi t c¸ch lμ t b¶n th× vËn ®éng theo c«ng thøc: TiÒn- Hμng- TiÒn (T-H-T), tøc lμ sù chuyÓn ho¸ tiÒn thμnh hμng vμ sù chuyÓn ho¸ ngoÆc l¹i cña hμng thμnh tiÒn. BÊt cø tiÒn nμo vËn ®éng theo c«ng thøc T-H-T ®Òu ®îc chuyÓn ho¸ thμnh t b¶n. Do môc ®Ých cña lu th«ng hμng ho¸ gi¶n ®¬n lμ gi¸ trÞ sö dông nªn vßng lu th«ng chÊm døt ë giai ®o¹n hai. Khi nh÷ng ngêi trao ®æi ®· cã ®îc gi¸ trÞ sö dông mμ ngêi ®ã cÇn ®Õn. Cßn môc ®Ých lu th«ng cña tiÒn tÖ víi t c¸ch lμ t b¶n kh«ng ph¶i lμ gi¸ trÞ sö dông mμ lμ gi¸ trÞ, h¬n n÷a lμ gi¸ trÞ t¨ng thªm. V× vËy nÕu sè tiÒn thu b»ng sè tiÒn øng ra th× qu¸ tr×nh vËn ®éng trë nªn kh«ng cã gi¸ trÞ g×. Do vËy sè tiÒn thu ph¶i lín h¬n sè tiÒn ®· øng ra, nªn c«ng thøc vËn ®éng ®Çy ®ñ cña t b¶n lμ: T-H-T’, trong
Background image of page 2
®ã T’=T+ T. T lμ sè tiÒn tréi h¬n so víi sè tiÒn øng ra, C. M¸c gäi lμ gi¸ trÞ thÆng d. Sè tiÒn øng ra ban ®Çu chuyÓn ho¸ thμnh t b¶n. VËy t b¶n lμ gi¸ trÞ mang l¹i gi¸ trÞ thÆng d. Môc ®Ých cña
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}