{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T101 - L i m u Trong thi i ngy nay khi loi ng i bc sang cuc...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Trong thêi ®¹i ngμy nay, khi loμi ngêi ®· bíc sang cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt lÇn thø 3 th× khoa häc kü thuËt ®· thùc sù trë thμnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp nh lêi M¸c ®· tiªn ®o¸n. Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nhiÒu ngμnh khoa häc vμ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, víi hμm lîng chÊt x¸m chiÕm tû lÖ ngμy cμng cao trong c¸c s¶n phÈm lμm ra, con ngêi cμng tá râ vai trß quyÕt ®Þnh cña m×nh trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi, cña lÞch sö nh©n lo¹i. BiÖn chøng cña sù ph¸t triÓn trong thêi ®¹i ngμy nay ®ßi hái con ngêi ph¶i béc lé ®Çy ®ñ h¬n n÷a "søc m¹nh cña b¶n chÊt con ngêi" cña m×nh mét c¸ch hiÖn thùc vμ sinh ®éng h¬n, phong phó vμ ®a d¹ng h¬n, v¨n ho¸ vμ trÝ tuÖ víi nh÷ng c¸ tÝnh ®éc ®¸o vμ nh÷ng phÈm chÊt n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña con ngêi hiÖn ®¹i. Nguån nh©n lùc lμ yÕu tè quan träng nhÊt, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. Ngμy nay, trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc môc tiªu quan träng nhÊt trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta th× nguån nh©n lùc chÝnh lμ ch×a kho¸ cña sù thμnh c«ng. Nguån nh©n lùc víi tr×nh ®é tiªn tiÕn sÏ chÝnh lμ nh©n tè ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Víi mét níc ®ang ë tr×nh ®é thÊp kÐm ph¸t triÓn nh níc ta hiÖn nay 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
kh«ng thÓ kh«ng x©y dùng mét chÝnh s¸ch ph¸t triÓn l©u bÒn, n©ng cao dÇn chÊt lîng cña ngêi lao ®éng, ph¸t huy nh©n tè con ngêi ®Ó phôc vô tèt nhÊt cho môc tiªu lín lao cña toμn d©n téc, ®a níc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. 2
Background image of page 2
I. C¬ së lý luËn cña viÖc ph¸t triÓn vμ sö dông nguån nh©n lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. 1. BiÖn chøng cña sù ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. a. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt S¶n xuÊt lμ ho¹t ®éng ®Æc tr ng cña con ngêi vμ x· héi loμi ngêi. S¶n xuÊt x· héi bao gåm: s¶n xuÊt vËt chÊt, s¶n xuÊt tinh thÇn vμ s¶n xuÊt ra b¶n th©n con ngêi. Ba qu¸ tr×nh ®ã g¾n bã chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau trong ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt lμ c¬ së tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña x· héi. S¶n xuÊt vËt chÊt ®îc tiÕn hμnh b»ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Ph¬ng thøc s¶n xuÊt lμ c¸ch thøc con ngêi thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt ë nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña x· héi loμi ngêi. Mçi x· héi ®îc ®Æc tr ng b»ng mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Cho ®Õn nay, lÞch sö loμi ngêi ®· tr¶i qua n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lμ c«ng x· nguyªn thñy, n« lÖ phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa vμ x· héi chñ nghÜa. Ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 29

T101 - L i m u Trong thi i ngy nay khi loi ng i bc sang cuc...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online