{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T102 - M u Vit Nam ang trong thi k qu tin ln CNXH ri pht...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Më ®Çu ViÖt Nam ®ang trong thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH ®Ó råi ph¸t triÓn lªn mét bíc cao h¬n ®ã lµ CNCS - mét chÕ ®é x· héi mµ ë ®ã quan hÖ së h÷u lµ së h÷u c«ng céng, x· héi kh«ng cßn giai cÊp cã tÝnh tù qu¶n cao, lµm theo nhu cÇu. Con ngêi ®îc tù do ph¸t triÓn toµn diÖn. §ã lµ môc tiªu cña loµi ngêi nãi chung vµ cña níc ta nãi riªng. Muèn x©y dùng ®îc mét x· héi nh vËy ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt lµ ph¶i ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt. ViÖt Nam xuÊt ph¸t tõ mét níc n«ng nghiÖp, nghÌo nµn, l¹c hËu, kÐm ph¸t triÓn. Di s¶n cña c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung bao cÊp vÉn cßn tån t¹i kh¸ nÆng. Nh÷ng hÖ qu¶ cña tr¹ng th¸i bao c¸o t duy bao cÊp vÉn cßn, cha thùc sù s½n sµng héi nhËp. Do vËy ph¸t triÓn trë thµnh nhiÖm vô, môc tiªu sè mét cña toµn §¶ng toµn d©n. Muèn vËy ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. §©y lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín ë níc ta hiÖn nay. BiÖn chøng cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë ViÖt Nam trong thêi kú qu¸ ®é gióp cho sinh viªn ®Æc biÖt lµ sinh viªn kinh tÕ chóng em cã nhËn thøc chÝnh x¸c vÒ s¶n xuÊt x· héi. §ång thêi thÊy ®îc ý nghÜa to lín cña viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta trong thêi kú qu¸ ®é võa phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña nh©n lo¹i, võa phï hîp víi c¸ch thøc ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt ë ViÖt Nam kÕt hîp víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I. §Æt vÊn ®Ò C¬ së lÝ luËn cña viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn trong thêi kú qu¸ ®é - §Þnh nghÜa thµnh phÇn kinh tÕ: Lµ khu vùc kinh tÕ, kiÓu quan hÖ kinh tÕ dùa trªn mét h×nh thøc së h÷u nhÊt ®Þnh vÒ t liÖu s¶n xuÊt. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh«ng tån t¹i biÖt lËp, mµ cã liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng lÉn nhau t¹o thµnh c¬ cÊu kinh tÕ thèng nhÊt bao gåm nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. - C¬cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi lµ tæng thÓ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng tån t¹i trong m«i trêng hîp t¸c vµ c¹nh tranh. I. C¬ së kh¸ch quan tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é a) Khi ph©n biÖt hµng hãa gi¶n ®¬n vµ s¶n xuÊt hµng hãa t b¶n chñ nghÜa, kÕt luËn vÒ ph¬ng ph¸p luËn: khi giai cÊp v« s¶n giµnh ®îc chÝnh quyÒn cÇn cã th¸i ®é ®èi xö kh¸c nhau ®èi víi 2 lo¹i t h÷u cña hai lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng hãa trªn.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

T102 - M u Vit Nam ang trong thi k qu tin ln CNXH ri pht...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online