T103 - Li m u Tri qua 20 nm(1986 2006 cng cuc i mi ton din...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Tr¶i qua 20 n¨m (1986 - 2006), c«ng cuéc ®aei míi toμn diÖn ®Êt níc do §¶ng ta khëi xíng, l·nh ®¹o, ®îc nh©n d©n ®ång t×nh hëng øng, ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu to lín, vμ cã ý nghÜa lÞch sö träng ®¹i. §iÒu ®ã chøng tá ®êng lèi ®aei míi cña §¶ng lμ ®óng ®¾n, s¸ng t¹o, con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi cña níc ta lμ phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam. Nhê ®aei míi mμ níc ta ®· tho¸t khái khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi, kinh tÕ t¨ng trëng nhanh, c¬ së vËt chÊt ®îc t¨ng cêng, ®êi sèng cña c¸c tÇng líp nh©n d©n kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn. §aei míi lμm thay ®aei gÇn nh tÊt c¶ mäi mAEt ®êi sèng kinh tÕ ®Êt níc. Tõ sau §¹i héi §¶ng VI (12/1986) ®Õn nay ®· cã rÊt nhiÒu thay ®aei quan träng trong s¶n xuÊt vμ tiªu dïng, tiÕt kiÖm ®Çu t, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vμ ngo¹i th- ¬ng. ChÝnh s¸ch ®aei míi ®· t¹o ra nguån ®éng lùc s¸ng t¹o cho hμng tiªu dïng ViÖt Nam thi ®ua s¶n xuÊt ®a kinh tÕ ®Êt níc t¨ng trëng trung b×nh trªn 7%/ n¨m tõ 1987. XÐt riªng vÒ kinh tÕ, thø nhÊt ®aei míi ®· chuyÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa víi nhiÒu thμnh phÇn, nhiÒu h×nh thøc së h÷u trong ®ã kinh tÕ Nhμ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o, kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t nh©n ®Òu ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kh«ng h¹n chÕ; thø hai, ®· chuyÓn 1 nÒn kinh tÕ khÐp kÝn, thay thÕ nhËp khÈu lμ chñ yÕu sang nÒn kinh tÕ më, chñ ®éng héi nhËp, híng m¹nh vÒ xuÊt khÈu, thø ba, t¨ng trëng kinh tÕ ®i ®«i víi tiÕn bé vμ c«ng b»ng x· héi trong tõng giai ®o¹n ®aei míi vμ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam, trong ®ã xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vμ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lμm lμ 2 u tiªn träng t©m; thø t, cïng víi ®aei míi kinh tÕ ®· tõng bíc ®aei míi hÖ thèng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
chÝnh trÞ víi träng t©m n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Trong c«ng cuéc ®aei míi ®ã, §¶ng ta ®· vËn dông ®óng ®¾n, hîp lý quan ®iÓm toμn diÖn, ®AEc biÖt lμ quan ®iÓm toμn diÖn trong ®aei míi kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay. 2
Background image of page 2
I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ quan ®iÓm toμn diÖn 1. Nguyªn lÝ vÒ mèi liªn hÖ phae biÕn - c¬ së lÝ luËn cña quan ®iÓm toμn diÖn a. Kh¸i niÖm vÒ mèi liªn hÖ phae biÕn Theo chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng th× mèi liªn hÖ lμ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ sù qui ®Þnh, sù t¸c ®éng qua l¹i, sù chuyÓn ho¸ lÉn nhau gi÷a c¸c sù vËt, cña mét hiÖn tîng trong thÕ giíi.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

T103 - Li m u Tri qua 20 nm(1986 2006 cng cuc i mi ton din...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online