{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T104 - L i ni u Mu thun l hin t ng c trong tt c cc lnh vc t...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu M©u thuÉn lμ hiÖn tîng cã trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: tù nhiªn, x· héi vμ t duy con ngêi. Trong ho¹t ®éng kinh tÕ, mÆt trËn còng mang tÝnh phæ biÕn, ch¼n h¹n nh cung - cÇu tÝch luü vμ tiªu dïng, tÝnh kÕ ho¹ch ho¸ cña tõng xÝ nghiÖp, tõng c«ng ty vμ tÝnh tù ph¸t v« chÝnh phñ cña nÒn s¶n xuÊt hμng ho¸… M©u thuÉn tån t¹i khi sù vËt xuÊt hiÖn ®Õn khi sù vËt kÕt thóc. Trong mçi mét sù vËt m©u thuÉn h×nh thμnh kh«ng ph¶i chØ lμ mét mμ lμ nhiÒu m©u thuÉn, vμ sù vËt trong cïng mét lóc cã nhiÒu mÆt ®èi lËp th× m©u thuÉn nμy mÊt ®i th× m©u thuÉn kh¸c l¹i h×nh thμnh. Trong sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta do §¶ng khëi xíng vμ l·nh ®¹o ®· dμnh ®îc nhiÒu th¾ng lîi bíc ®Çu mang tÝnh quyÕt ®Þnh, quan träng trong viÖc chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc theo ®Þnh h- íng x· héi chñ nghÜa. Trong nh÷ng chuyÓn biÕn ®ã ®· ®¹t ®îc nhiÒu thμnh c«ng to lín nhng trong nh÷ng thμnh c«ng ®ã lu«n lu«n tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn lμm k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c«ng cuéc ®æi míi. §ßi hái ph¶i ®îc gi¶i quyÕt vμ nÕu ®îc gi¶i quyÕt sÏ thóc ®Èy cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Víi mong muèn t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ, quan ®iÓm lý luËn còng nh nh÷ng víng m¾c trong gi¶i ph¸p, quy tr×nh xö lý c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ - x· héi cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiÕn hμnh c¶i c¸ch trong viÖc chuyÓn nÒn kinh tÕ em chän lμm ®Ò tμi cho tiÓu luËn m«n triÕt häc M¸c - Lªnin. 2
Background image of page 2
Néi dung I. Lý luËn chung Mçi mét sù vËt, hiÖn tîng ®ang tån t¹i ®Òu lμ mét thÓ thèng nhÊt ®îc cÊu thμnh bëi c¸c mÆt, c¸c khuynh híng, c¸c thuéc tÝnh ph¸t triÓn ngîc chiÒu nhau, ®èi lËp nhau… ë ®©y chóng ta chia lμm hai phÇn. 1. Sù ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp trong mét thÓ thèng nhÊt. Trong phÐp biÖn chøng duy vËt, kh¸i niÖm mÆt ®èi lËp lμ sù kh¸i qu¸t nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng khuynh híng ngîc chiÒu nhau tån t¹i trong cïng mét sù vËt hiÖn tîng, t¹o nªn sù vËt hiÖn t- îng ®ã. Do ®ã, cÇn ph¶i ph©n biÖt r»ng bÊt kú hai mÆt ®èi lËp nμo còng t¹o thμnh m©u thuÉn. Bëi v× trong c¸c sù vËt hiÖn tîng cña thÕ giíi kh¸ch quan kh«ng ph¶i chØ tån t¹i hai mÆt ®èi lËp. Trong cïng mét thêi ®iÓm ë mçi sù vËt hiÖn tîng cã thÓ cïng tån t¹i nhiÒu mÆt ®èi lËp. ChØ cã nh÷ng mÆt ®èi lËp lμ tån t¹i thèng nhÊt trong cïng mét sù vËt nh mét chØnh thÓ, nhng cã khuynh h- íng ph¸t triÓn ngîc chiÒu nhau, bμi trõ, phñ ®Þnh vμ chuyÓn ho¸ lÉn nhau th× cã hai mÆt ®èi lËp nh vËy míi gäi lμ hai mÆt ®èi lËp m©u thuÉn "thèng nhÊt" cña hai mÆt ®èi lËp ®îc hiÓu víi ý nghÜa kh«ng ph¶i chung ®øng c¹nh nhau mμ n¬ng tùa vμo nhau, 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

T104 - L i ni u Mu thun l hin t ng c trong tt c cc lnh vc t...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online