{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T106 - P hn m u Loi ng i tri qua nm ph ng thc sn xut l...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu Loμi ngêi ®· tr¶i qua n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lμ: Nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, x· héi phong kiÕn, , t b¶n chñ nghÜa x· héi chñ nghÜa. T duy ph¸t triÓn, nhËn thøc cña con ngêi kh«ng dõng l¹i ë mét chç. Tõ khi s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng h¸i l- îm s¨n b¾t, tr×nh ®é khoa häc kü thuËt l¹c hËu th× ngμy nay tr×nh ®é khoa häc ®¹t tíi møc tét ®Ønh. Kh«ng Ýt c¸c nhμ khoa häc, c¸c nhμ nghiªn cøu ®æ søc bá c«ng cho c¸c vÊn ®Ò nμy cô thÓ lμ nhËn thøc con ngêi, tron®ã cã triÕt häc. Víi ba tr êng ph¸i trong lÞch sö ph¸t triÓn cña m×nh chñ nghÜa duy vËt, chñ nghÜa duy t©m vμ tr êng ph¸i nhÞ nguyªn luËn. Nhng hä ®Òu thèng nhÊt r»ng thùc chÊt cña triÕt häc ®ã lμ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt nh thèng nhÊt gi÷a hai mÆt ®èi lËp t¹o nªn chØnh thÓ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. T¸c ®éng qua l¹i biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt víi quan hÖ s¶n xuÊt ®îc m¸c vμ ¡nghen kh¸i qu¸t thμnh qui luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt. Tõ nh÷ng lý luËn trªn ®a M¸c - ¡nghen v¬n lªn ®Ønh cao trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. Kh«ng chØ trªn ph¬ng diÖn triÕt häc mμ c¶ chÝnh trÞ kinh tÕ häc vμ chñ nghÜa céng s¶n khoa häc. Díi nh÷ng h×nh thøc vμ møc ®é kh¸c nhau, dï con ngêi cã ý thøc vμ møc ®é kh¸c nhau, dï 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
con ngêi cã ý thøc ®îc hay kh«ng th× nhËn thøc cña hai «ng vÒ qui luËt vÉn xuyªn suèt lÞch sö ph¸t triÓn. BiÖn chøng quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn nãi chung vμ t«i nãi riªng cã ®îc mét nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x· héi. §ång thêi më mang ®îc nhiÒu lÜnh vùc vÒ kinh tÕ. ThÊy ®îc vÞ trÝ, ý nghÜa cña nã. T«i m¹nh d¹n ®a ra nhËn ®Þnh cña m×nh vÒ ®Ò tμi "Quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt. Sù vËn dông cña §¶ng ta trong ®êng lèi ®æi míi ë ViÖt Nam" Tuy nhiªn do tr×nh ®é nhËn thøc hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt cßn h¹n chÕ, nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt mong thÇy c« gi¸o gãp ý ®Ó bμi viÕt ®îc hoμn thiÖn h¬n. 2
Background image of page 2
B. Néi dung Ch¬ng I Sù nhËn thøc vÒ lùc lîng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vμ qui luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. I/ §«i nÐt vÒ lùc lîng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt. 1. Lùc l îng s¶n xuÊt lμ g×? Lùc lîng s¶n xuÊt lμ toμn bé nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt do x· héi t¹o ra, tr íc hÕt lμ c«ng cô lao ®éng vμ nh÷ng ngêi lao ®éng víi kinh ngiÖm vμ thãi quen lao ®éng nhÊt ®Þnh ®· sö dông nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt ®ã ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}