T107 - cng trit hc ti: Qu trnh pht trin ca php bin chng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò c¬ng triÕt häc §Ò tμi: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng trong lÞch sö triÕt I. §AEt vÊn ®Ò: * PhÐp biÖn chøng lμ g×? * C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng: - PhÐp biÖn chøng tù ph¸t - PhÐp biÖn chøng duy t©m - PhÐp biÖn chøng duy vËt II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1. PhÐp biÖn chøng tù ph¸t: thÓ hiÖn trong thêi cae ®¹i a) Trong triÕt häc Trung Hoa cae ®¹i: ra ®êi vμo thêi k× qu¸ ®é tõ chiÕm h÷u n« lÖ lªn x· héi phong kiÕn nªn mèi quan t©m hμng ®Çu lμ ®êi sèng thùc tiÔn chÝnh trÞ - ®¹o ®øc cña x· héi. PhÐp biÖn chøng chØ thÓ hiÖn khi kiÕn gi¶i nh÷ng vÊn ®Ò vÒ vò trô quan, s©u s¾c nhÊt lμ häc thuyÕt ¢m - D¬ng gia. - Sù thèng nhÊt cña c¸c mAEt ®èi lËp ®ã lμ ¢m vμ D¬ng. - Dùa vμo quan niÖm ®ã mμ c¸c nhμ ¢m - D¬ng häc ®· luËn gi¶i vÒ c¸c nguyªn lÝ, qui luËt cña mäi qu¸ tr×nh biÕn ®aei: trong
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 2

T107 - cng trit hc ti: Qu trnh pht trin ca php bin chng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online