T107 - cng trit hc ti Qu trnh pht trin ca php bin chng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò c¬ng triÕt häc §Ò tμi: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng trong lÞch sö triÕt I. §AEt vÊn ®Ò: * PhÐp biÖn chøng lμ g×? * C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng: - PhÐp biÖn chøng tù ph¸t - PhÐp biÖn chøng duy t©m - PhÐp biÖn chøng duy vËt II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1. PhÐp biÖn chøng tù ph¸t: thÓ hiÖn trong thêi cae ®¹i a) Trong triÕt häc Trung Hoa cae ®¹i: ra ®êi vμo thêi k× qu¸ ®é tõ chiÕm h÷u n« lÖ lªn x· héi phong kiÕn nªn mèi quan t©m hμng ®Çu lμ ®êi sèng thùc tiÔn chÝnh trÞ - ®¹o ®øc cña x· héi. PhÐp biÖn chøng chØ thÓ hiÖn khi kiÕn gi¶i nh÷ng vÊn ®Ò vÒ vò trô quan, s©u s¾c nhÊt lμ häc thuyÕt ¢m - D¬ng gia. - Sù thèng nhÊt cña c¸c mAEt ®èi lËp ®ã lμ ¢m vμ D¬ng. - Dùa vμo quan niÖm ®ã mμ c¸c nhμ ¢m - D¬ng häc ®· luËn gi¶i vÒ c¸c nguyªn lÝ, qui luËt cña mäi qu¸ tr×nh biÕn ®aei: trong
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

T107 - cng trit hc ti Qu trnh pht trin ca php bin chng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online