T108 - I. t vn Bin chng v siu hnh l hai phm tr trong trit...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. §Æt vÊn ®Ò BiÖn chøng vµ siªu h×nh lµ hai ph¹m trï trong triÕt häc, nã lµ hai ph¬ng ph¸p t duy tr¸i ngîc nhau. Ph¬ng ph¸p siªu h×nh lµ ph¬ng ph¸p xem xÐt sÑ vËt hiÖn tîng trong tr¹ng th¸i tÜnh t¹i kh«ng trong mèi quan hÖ phè biÕn trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. Do vËy ph¬ng ph¸p nµy sÏ dÉn ®Õn sai lÇm phñ nhËn sù ph¸t triÓn kh«ng nhËn thÊy mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt hiÖn tîng. Tr¸i l¹i víi ph¬ng ph¸p t duy siªu h×nh, ph¬ng ph¸p biÖn chøng lµ ph¬ng ph¸p nhËn thøc thÕ giíi lý gi¶i thÕ giíi, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thùc hiÖn theo nguyªn t¾c biÖn chøng xem xÐt sù vËt hiÖn tîng trong qu¸ tr×nh kh«ng ngõng vËn ®éng ph¸t triÓn ®ång thêi thÊy ®îc mèi quan hÖ c¸ thÓ vµ ®oµn thÓ. Trong lÞch sö triÕt häc cã nh÷ng thêi ®iÓm, t duy siªu h×nh chiÕm u thÕ so víi t duy biÖn chøng. Nhng xÐt trong toµn bé lÞch sö triÕt häc th× phÐp biÖn chøng lu«n gi÷ vai trß ®Æc biÖt trong ®åi sè tinh thÇn triÕt häc. PhÐp biÖn chøng lµ mét khoa häc cña triÕt häc. V× vËy nã còng ph¸t triÓn tr× thÊp tèi cao vµ cã nh÷ng th¨ng trÇm ®Ønh cao cña phÐp biÖn chøng duy vËt lµ phÐp biÖn chøng M¸c-xÝt cña triÕt häc M¸c - Lª nin. Chñ nghÜa M¸c lu«n ®¸nh gi¸ cao phÐp biÖn chøng nhÊt lµ phÐp biÖn chøng duy vËt, vµ coi ®ã lµ mét c«ng cô t duy ®¾c lùc, s¾c bÐn ®Ó ®Êu tranh víi thuyÕt kh«ng thÓ biÕn t duy siªu h×nh gióp cho trong nhËn thøc vµ c¶i t¹o thÕ giíi. §Ó thÊy râ b¶n chÊt cña phÐp biÖn chøng vµ sù ph¸t triÓn cña t duy biÖn chøng cña nh©n lo¹i th× chóng ta ph¶i nghiªn cøu lÞch sö ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
II. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1. C¸c phÐp biÖn chøng tríc triÕt häc M¸c - Lªnin a) PhÐp biÖn chøng thêi cæ ®¹i PhÐp biÖn chøng thêi cæ ®¹i lµ phÐp biÖn chøng tù ph¸t, ng©y th¬ vµ mang tÝnh trùc quan ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së nh÷ng quan s¸t tù nhiªn, x· héi hoÆc lµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n. Trung t©m lín cña triÕt häc thêi bÊy giê lµ triÕt häc trung hoa cæ ®¹i. Do ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ còng nh hoµn c¶nh lÞch sö kh¸c nhau nªn sù thÓ hiÖn t tëng biÖn chøng. Trong häc thuyÕt triÕt häc còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm. Kh«ng gièng nhau, nhng nãi chung c¶ 3 nªn triÕt häc lín ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn. §Çu tiªn ph¶i nãi ®Õn lµ nÒn triÕt häc Ên §é cæ ®¹i. §©y lµ hÖ thèng triÕt häc cã sù ®an xen hoµ ®ång gi÷a triÕt häc vµ t«n gi¸o vµ gi÷a c¸c trêng ph¸i kh¸c nhau. C¸c t tëng triÕt häc ®îc thÓ hiÖn díi h×nh thøc lµ mét t«n gi¸o. Theo c¸ch ph©n chia truyÒn thèng triÕt häc Ên §é cæ ®¹i cã 9 trêng ph¸i, trong ®ã cã 6 trêng ph¸i lµ chÝnh thèng vµ 3 trêng ph¸i phi chÝnh thèng. Trong tÊt c¶ c¸c trêng ph¸i ®ã th× tr-
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 13

T108 - I. t vn Bin chng v siu hnh l hai phm tr trong trit...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online