{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T109 - T iu lun T rit hc Li m u L lun hnh thi kinh t x hi l...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn: TriÕt häc Lêi më ®Çu Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ lý luËn c¬ b¶n vμ gi÷ mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö do K.Marx x©y dùng nªn. Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi ®· ®îc thõa nhËn lμ lý luËn khoa häc vμ lμ ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n trong viÖc nghiªn cøu lÜnh vùc häc. Nhê cã lý luËn hÝnh thaÝ kinh tÕ – x· héi, lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö x· héi häc K. Marx ®· chØ râ nguån gèc, ®éng lùc bªn trong, néi t¹i cña sù ph¸t triÓn x· héi, chØ râ ®îc b¶n chÊt cña tõng chÕ ®é x· héi. Nh vËy qua lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi gióp chóng ta nghiªn cøu mét c¸ch ®óng ®¾n vμ khoa häc vËn hμnh cña x· héi trong mçi giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi ®· lçi thêi, l¹c hËu kh«ng thÓ ¸p dông vμo ®iÒu kiÖn hiÖn nay mμ ph¶i thay thÕ b»ng mét lý luËn kh¸c. Tríc t×nh h×nh ®ã buéc chóng ta lμm râ thùc chÊt cña lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi vμ gi¸ trÞ vÒ mÆt khoa häc, tÝnh thêi ®¹i cña nã lμ rÊt cÇn thiÕt ; vÒ thùc tiÔn níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®Êt níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Sinh viªn: ALu Lao Ly 1 Líp CH - 2006. B4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn: TriÕt häc Trong qu¸ tr×nh ®ã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n ®îc ®Æt ra ®ßi hái ph¶i nghiªn cøu gi¶i quyÕt. V× vËy em m¹nh d¹n nhËn ®Ò tμi: '' VËn dông Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi ®Ó ph©n tÝch vai trß cña nhμ níc ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt nam hiÖn nay'' Qua bμi viÕt em thÊy cßn nhiÒu thiÕu sãt, b¶n th©n lμ ngêi Laos nhËn thøc cã h¹n mong cã sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ThÇy c« vμ b¹n ®äc. PhÇn I Néi dung cña h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi I. Kh¸i niÖm. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ mét ph¹m trï cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö dïng ®Ó chØ x· héi ë tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö nhÊt ®Þnh, víi nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt cña nã thÝch øng víi lùc l- îng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vμ víi mét kiÕn tróc thîng tÇng ®îc x©y dùng lªn trªn nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt ®ã. 2
Background image of page 2
TiÓu luËn: TriÕt häc 1. KÕt cÊu vμ chøc n¨ng cña c¸c yÕu tè cÊu thμnh h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi. X· héi kh«ng ph¶i lμ tæng sè nh÷ng hiÖn tîng, sù kiÖn rêi r¹c nh÷ng c¸ nh©n riªng lÎ. X· héi lμ mét chØnh thÓ toμn vÑn cã c¬ cÊu phøc t¹p. Trong ®ã cã nh÷ng mÆt c¬ b¶n nhÊt lμ lùc lîng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vμ kiÕn tróc thîng tÇng. Mçi mÆt cã vai trß nhÊt ®Þnh vμ t¸c ®éng ®Õn mÆt kh¸c t¹o nªn sù vËn ®éng cña c¬ thÓ x· héi. ChÝnh tÝnh toμn vÑn cña nã ®îc ph¶n ¸nh b»ng kh¸i niÖm h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 38

T109 - T iu lun T rit hc Li m u L lun hnh thi kinh t x hi l...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online