T110 - 2.3 nh h ng ca Pht gio ti th h tr Ngy nay n c ta Pht...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2.3 ¶nh hëng cña PhËt gi¸o tíi thÕ hÖ trÎ. Ngμy nay ë níc ta PhËt gi¸o kh«ng cßn ë vÞ trÝ chÝnh thèng Nhμ tr êng ë c¸c cÊp häc phae th«ng kh«ng cã ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y lÞch sö, triÕt lý, ®¹o ®øc PhËt gi¸o mét c¸ch hÖ thèng. Sè gia ®×nh PhËt tö còng kh«ng cßn ®«ng nh tr íc ®©y. Sinh viªn c¸c tr êng §¹i häc chØ nhËn ®îc rÊt Ýt kiÕn thøc s¬ bé vÒ PhËt gi¸o th«ng qua bé m«n “lÞch sö triÕt häc Ph¬ng §«ng”, trõ nh÷ng khoa chuyªn ngμnh TriÕt häc. V× thÕ phÇn lín nh÷ng hiÓu biÕt cña chóng ta vÒ PhËt gi¸o tr íc hÕt lμ chÞu ¶nh hëng tù nhiªn cña gia ®×nh, sau ®ã lμ tõ b¹n bÌ, thÇy c« vμ nh÷ng mèi quan hÖ x· héi kh¸c. Trong ®ã ¶nh hëng cña gia ®×nh cã t¸c ®éng lín lªn mçi chóng ta. NÕu trong mçi gia ®×nh mäi ngêi ®Òu theo ®¹o phËt hoAEc kh«ng theo mét t«n gi¸o nμo nhng vÉn gi÷ tËp tôc quan träng ®i lÔ chïa vμo nh÷ng ngμy ©m quan träng nh ngμy TÕt, lÔ, r»m . .. Ngêi giμ thêng nãi chuyÖn víi con ch¸u vÒ §øc PhËt, Bå T¸t, vÒ ®¹o lý lμm ngêi dùa vμo c¸c gi¸o lý PhËt gi¸o. Nh÷ng suy nghÜ quan niÖm nμy cã thÓ phai nh¹t, thËm chÝ ®i ngîc l¹i khi ta gAEp mét trμo lu t tëng míi, ®em l¹i mét thÕ giíi quan míi tõ trong m«i tr êng gia ®×nh chóng ta phÇn nμo ®ã chÞu ¶nh hëng cña ®¹o phËt nhng kh«ng s©u s¾c nh c¸c triÒu ®¹i tr íc vμ môc ®Ých t×m ®Õn §¹o phËt kh«ng cßn mang tÝnh híng ®¹o ch©n chÝnh nh tr íc kia n÷a. Do nhiÒu nguyªn nh©n nhng tr íc hÕt do sù x©m nhËp cña nhiÒu trμo lu t t-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ëng, häc thuyÕt Ph¬ng T©y vμo níc ta c¸ch ®©y vμi ba thÕ kû. §AEc biÖt lμ sù gi¸c ngé lý luËn M¸c - Lªnin, chñ nghÜa céng s¶n cña giai cÊp c«ng nh©n vμ quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng ®· t¹o tiÒn ®Ò x©y dùng hÖ thèng t tëng, nguyªn t¾c hμnh ®éng cho phong trμo c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ViÖt Nam, lÊy ®ã lμm vò khÝ chÝnh trÞ kÕt hîp víi ®Êu tranh vò trang. §¶ng ta rÊt chó träng viÖc truyÒn b¸ häc thuyÕt nμy cho quÇn chóng nh©n d©n nhÊt lμ ®èi tîng thanh thiÕu niªn, nh÷ng ngêi chñ t¬ng lai cña ®Êt níc. ChÝnh v× vËy, thanh thiÕu niªn, chóng ta ngμy nay khi rêi ghÕ nhμ tr êng ®- îc trang bÞ kh«ng nh÷ng kiÕn thøc ®Ó lμm viÖc mμ cßn c¶ kiÕn thøc vÒ lý luËn chÝnh trÞ. §iÒu nμy gióp ta nhËn thøc ®îc vÒ c¬ b¶n gi÷a m« h×nh lý tëng nh©n ®¹o cña PhËt gi¸o vμ chñ nghÜa céng s¶n lμ: Mét bªn lμ duy t©m, mét bªn duy vËt. Mét bªn diÖt dôc triÖt ®Ó b»ng ý chÝ vμ coi dôc lμ c¨n nguyªn cña mäi téi lçi, bªn kia th× cè g¾ng tho¶ m·n nhu cÇu ngμy cμng t¨ng cña con ngêi b»ng lao ®éng víi n¨ng suÊt vμ chÊt lîng cao nh»m c¶i t¹o thÕ giíi, coi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

T110 - 2.3 nh h ng ca Pht gio ti th h tr Ngy nay n c ta Pht...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online