T111 - M u Hin nay Vit Nam chng ta v ang tin hnh xy dng t n...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Më ®Çu HiÖn nay, ViÖt Nam chóng ta ®· vμ ®ang tiÕn hμnh x©y dùng ®Êt níc theo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §©y lμ mét qu¸ tr×nh khã kh¨n, ®Çy thö th¸ch mAEc dï trong nh÷ng n¨m võa qua chóng ta ®· ®¹t ®îc mét sè thμnh tùu kh¶ quan: Tû lÖ t¨ng tr ëng GDP n¨m 2003 ®¹t møc cao nhÊt so víi c¸c n¨m tr íc - 7,24%, n¹n thÊt nghiÖp gi¶m bít, ®êi sèng cña nh©n d©n ngμy cμng ®îc n©ng cao c¶ vÒ mAEt chÊt còng nh mAEt lîng. Vμ trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nμy th× kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn vai trß cña líp trÎ mμ cô thÓ lμ Sinh Viªn (SV) - thÕ hÖ sÏ kÕ tiÕp nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña cha «ng trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt níc giμu m¹nh, c«ng b»ng vμ v¨n minh. Tuy nhiªn, cïng víi sù thay ®aei sang c¬ chÕ thÞ tr êng nh hiÖn nay th× lèi sèng, c¸ch nghÜ cña SV còng biÕn chuyÓn theo: Cã rÊt nhiÒu SV ®· tr ëng thμnh vμ ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó gãp mét phÇn søc lùc trong viÖc ®aei míi ®Êt níc, còng cã nhiÒu SV ®· biÕt vît qua sè phËn nghiÖt ng· cña chÝnh m×nh ®Ó häc tËp. §ång thêi ®ã còng kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mμ hμng lo¹t c¸c tÖ n¹n nh: ®ua xe, ma tuý, cê b¹c, rîu chÌ… ngμy cμng x©m nhËp s©u vμo gi¶ng dêng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã trë thμnh ®iÒu nhøc nhèi cho toμn x· héi. Trªn hÕt, tÊt c¶ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
chóng ta ph¶i quan t©m h¬n n÷a ®Õn lùc lîng chñ chèt nμy, ph¶i lμm sao cho Sinh viªn ViÖt Nam (SVVN) cã lèi sèng ®øng ®¾n, thùc sù nhËn thøc râ vai trß quan träng cña m×nh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Qua mét thêi gian nghiªn cøu, t×m hiÓu vμ b¶n th©n m×nh còng lμ mét SV, em ®· chän ®Ò tμi nμy ®Ó viÕt thμnh tiÓu luËn, nh»m lμm râ h¬n vai trß cña SV. §Ó ®i s©u vμo vμ do khu«n khae bμi viÕt cã h¹n, ®Ò tμi cña em chØ nghiªn cøu trong ph¹m vi nhá lμ dïng cAEp ph¹m trï b¶n chÊt - hiÖn tîng ph©n tÝch lèi sèng cña SVVN hiÖn nay. Néi dung 1. CAEp ph¹m trï b¶n chÊt - hiÖn tîng. a. Kh¸i niÖm: Thùc tÕ chóng ta thÊy, khi xem xÐt nh÷ng sù vËt vμ qu¸ tr×nh diÔn ra trong tù nhiªn vμ x· héi sÏ xã nh÷ng mAEt bªn ngoμi mμ gi¸c quan cã thÓ nhËn thøc ®îc nhng còng cã nh÷ng mAEt, nh÷ng mèi liªn hÖ ë bªn trong bÞ che khuÊt, chØ dïng t duy trõu t- îng míi cã thÓ hiÓu ®îc. MAEt bªn ngoμi ®ã gäi lμ hiÖn tîng, cßn 2
Background image of page 2
mAEt bªn trong gäi lμ b¶n chÊt. Trong cuéc sèng, sù vËt vμ qu¸ tr×nh nμo còng cã c¶ hai mAEt Êy, chóng lu«n lu«n vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cïng nhau. V× vËy, khi xem xÐt sù vËt vμ qu¸ tr×nh trong tù nhiªn vμ x· héi, ta cÇn ph©n biÖt râ ®©u lμ b¶n chÊt vμ ®©u lμ hiÖn tîng.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

T111 - M u Hin nay Vit Nam chng ta v ang tin hnh xy dng t n...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online