{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T112 - Tiu lun trit hc cng trit hc ti Hn nhn trn gc nhn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc ®Ò c¬ng triÕt häc §Ò tμi : H«n nh©n trªn gãc nh×n triÕt häc I. Néi dung kiÕn thøc Ph¹m trï vËn ®éng. Ph¹m trï tÊt nhiªn – ngÉu nhiªn. Ph¹m trï néi dung – h×nh thøc. Quy luËt lîng- chÊt. Quy luËt m©u thuÉn. Ph¹m trï kh¶ n¨ng – hiÖn thùc. II. Dμn ý tiÓu luËn . 1. Kh¸i niÖm h«n nh©n Kn h«n nh©n –ý nghÜa h«n nh©n (ph¹m trï tÊt nhiªn – ngÉu nhiªn ) NhËn thøc cña nam n÷ vÒ h«n nh©n (néi dung – h×nh thøc ) 2. H«n nh©n vμ tÇm quan träng cña h«n nh©n. H«n nh©n vμ b¶n chÊt h«n nh©n ( quy luËt lîng – chÊt ) – ( quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh) Sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña h«n nh©n ( ph¹m trï vËn ®éng ) TÇm quan träng cña h«n nh©n víi gia ®×nh vμ x· héi (ph¹m trï b¶n chÊt – hiÖn tîng ) – ( nguyªn nh©n – hÖ qu¶ ). 3. Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay – gi¶i ph¸p. Ph¹m trï kh¶ n¨ng – hiÖn thùc. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Lêi më ®Çu “Trai lín lÊy vî, g¸i lín g¶ chång” ®ã lμ qui luËt tù nhiªn cña con ngêi vμ t¹o ho¸, nhng c¶ trai lÉn g¸i tríc ngìng cöa h«n nh©n ®Òu cha hiÓu thÊu ®- îc sù quan träng cña h«n nh©n. Hä thêng quan niÖm h«n nh©n lμ sù kÕt thóc cña t×nh yªu, lμ xong baen phËn cña m×nh víi gia ®×nh vμ x· héi. ChÝnh v× quan niÖm sai lÇm Êy mμ cã tíi h¬n 30% nh÷ng cuéc h«n nh©n kÕt thóc b»ng ly h«n, g©y c¶nh chia l×a trong gia ®×nh vμ t¹o g¸nh nAEng cho x· héi. §Ó tiÕn tíi mét cuéc h«n nh©n h¹nh phóc lμ sù ®ßi hái cao ®é cña c¶ mét qu¸ tr×nh rÌn luyÖn kiÕn thøc vμ kinh nghiÖm. N¾m b¾t ®îc ý nghÜa vμ tÇm quan träng cña h«n nh©n ta kh«ng nh÷ng tr¸nh ®îc nh÷ng ý niÖm sai lÇm mμ cßn t¹o c¬ së ®Ó cã mét kiÕn thøc gia ®×nh v÷ng ch¾c tríc khi b- íc vμo cuéc sèng. Trong qu¸ tr×nh häc tËp vμ t×m hiÓu qua s¸ch vë, m¹ng truyÒn th«ng, ®îc sù híng dÉn vμ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o: PGS.TS TrÇn Ngäc Linh em ®· m¹nh d¹n ®i s©u vμ t×m hiÓu vÒ ®Ò tμi: “ H«n nh©n trªn gãc nh×n triÕt häc ”. §Ò tμi gåm 3 phÇn: phÇn i : Kh¸i niÖm h«n nh©n. phÇn ii : H«n nh©n vμ tÇm quan träng cña h«n nh©n. phÇniii : Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay vμ nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt . Do thêi gian lμm tiÓu luËn ng¾n, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thùc tÕ cha cao nªn tiÓu luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt ®ãng gãp cña thÇy c« trong qu¸ tr×nh söa bμi ®Ó tiÓu luËn cña em thªm phÇn phong phó vμ thiÕt thùc.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

T112 - Tiu lun trit hc cng trit hc ti Hn nhn trn gc nhn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online