T112 - Tiu lun trit hc cng trit hc ti : Hn nhn trn gc nhn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc ®Ò c¬ng triÕt häc §Ò tμi : H«n nh©n trªn gãc nh×n triÕt häc I. Néi dung kiÕn thøc Ph¹m trï vËn ®éng. Ph¹m trï tÊt nhiªn – ngÉu nhiªn. Ph¹m trï néi dung – h×nh thøc. Quy luËt lîng- chÊt. Quy luËt m©u thuÉn. Ph¹m trï kh¶ n¨ng – hiÖn thùc. II. Dμn ý tiÓu luËn . 1. Kh¸i niÖm h«n nh©n Kn h«n nh©n –ý nghÜa h«n nh©n (ph¹m trï tÊt nhiªn – ngÉu nhiªn ) NhËn thøc cña nam n÷ vÒ h«n nh©n (néi dung – h×nh thøc ) 2. H«n nh©n vμ tÇm quan träng cña h«n nh©n. H«n nh©n vμ b¶n chÊt h«n nh©n ( quy luËt lîng – chÊt ) – ( quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh) Sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña h«n nh©n ( ph¹m trï vËn ®éng ) TÇm quan träng cña h«n nh©n víi gia ®×nh vμ x· héi (ph¹m trï b¶n chÊt – hiÖn tîng ) – ( nguyªn nh©n – hÖ qu¶ ). 3. Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay – gi¶i ph¸p. Ph¹m trï kh¶ n¨ng – hiÖn thùc. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Lêi më ®Çu “Trai lín lÊy vî, g¸i lín g¶ chång” ®ã lμ qui luËt tù nhiªn cña con ngêi vμ t¹o ho¸, nhng c¶ trai lÉn g¸i tríc ngìng cöa h«n nh©n ®Òu cha hiÓu thÊu ®- îc sù quan träng cña h«n nh©n. Hä thêng quan niÖm h«n nh©n lμ sù kÕt thóc cña t×nh yªu, lμ xong baen phËn cña m×nh víi gia ®×nh vμ x· héi. ChÝnh v× quan niÖm sai lÇm Êy mμ cã tíi h¬n 30% nh÷ng cuéc h«n nh©n kÕt thóc b»ng ly h«n, g©y c¶nh chia l×a trong gia ®×nh vμ t¹o g¸nh nAEng cho x· héi. §Ó tiÕn tíi mét cuéc h«n nh©n h¹nh phóc lμ sù ®ßi hái cao ®é cña c¶ mét qu¸ tr×nh rÌn luyÖn kiÕn thøc vμ kinh nghiÖm. N¾m b¾t ®îc ý nghÜa vμ tÇm quan träng cña h«n nh©n ta kh«ng nh÷ng tr¸nh ®îc nh÷ng ý niÖm sai lÇm mμ cßn t¹o c¬ së ®Ó cã mét kiÕn thøc gia ®×nh v÷ng ch¾c tríc khi b- íc vμo cuéc sèng. Trong qu¸ tr×nh häc tËp vμ t×m hiÓu qua s¸ch vë, m¹ng truyÒn th«ng, ®îc sù híng dÉn vμ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o: PGS.TS TrÇn Ngäc Linh em ®· m¹nh d¹n ®i s©u vμ t×m hiÓu vÒ ®Ò tμi: “ H«n nh©n trªn gãc nh×n triÕt häc ”. §Ò tμi gåm 3 phÇn: phÇn i : Kh¸i niÖm h«n nh©n. phÇn ii : H«n nh©n vμ tÇm quan träng cña h«n nh©n. phÇniii : Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay vμ nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt . Do thêi gian lμm tiÓu luËn ng¾n, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thùc tÕ cha cao nªn tiÓu luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt ®ãng gãp cña thÇy c« trong qu¸ tr×nh söa bμi ®Ó tiÓu luËn cña em thªm phÇn phong phó vμ thiÕt thùc.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 14

T112 - Tiu lun trit hc cng trit hc ti : Hn nhn trn gc nhn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online