{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T115 - T iu lun trit hc Mc lc I L lun chung v mi quan h gia...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Môc lôc I. Lý luËn chung vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc. 1. VËt chÊt 2. ý thøc 3. Mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc II. VËn dông mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc trong viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay . 1. VËn dông mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc vμo mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a kinh tÕ vμ chÝnh trÞ . 2. VËn dông mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc trong viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ míi ë níc ta hiÖn nay. KÕt luËn. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc §Ò tμi: Mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc trong viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ míi hiÖn nay ë níc ta ------------------------ Lêi nãi ®Çu Nh÷ng thμnh tùu trong c«ng cuéc ®aei míi trong thêi gian qua ®· vμ ®ang t¹o ra mét thÕ lùc míi ®Ó níc ta bíc vμo mét thêi k× ph¸t triÓn míi .NhiÒu tiÒn ®Ò cÇn thiÕt vÒ cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vμ hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®îc t¹o ra, quan hÖ gi÷a níc ta vμ c¸c níc trªn thÕ giíi ngμy cμng ®îc më réng .Kh¶ n¨ng gi÷ v÷ng ®éc lËp trong héi nhËp víi céng ®ång thÕ giíi ®îc t¨ng thªm. C¸ch m¹ng khoa häc vμ c«ng nghÖ tiÕp tôc ph¸t triÓn víi tr×nh ®é ngμy cμng cao, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch kinh tÕ vμ ®êi sèng x· héi . C¸c níc ®Òu cã c¬ héi ph¸t triÓn. Tuy nhiªn,do u thÕ c«ng nghÖ vμ thÞ tr êng thuéc vÒ c¸c níc ph¸t triÓn khiÕn cho c¸c nuíc chËm ph¸t triÓn ®øng tr íc mét th¸ch thøc to lín. Nguy c¬ tôt hËu ngμy cμng cao ,mμ ®iÓm xuÊt ph¸t cña níc ta qu¸ thÊp, l¹i ph¶i ®i lªn tõ m«i tr êng c¹nh tranh quyÕt liÖt . Tríc t×nh h×nh ®ã ,còng víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i ,§¶ng vμ nhμ níc cÇn tiÕp tôc tiÕn hμnh ®Èy m¹nh c«ng cuéc 2
Background image of page 2
TiÓu luËn triÕt häc ®aei míi toμn diÖn ®Êt níc,trong ®ã ®aei míi kinh tÕ ®ãng vai trß then chèt ,gi÷ vai trß chñ ®¹o .§ång thêi ®aei míi kinh tÕ lμ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch ,bëi gi÷a ®aei míi kinh tÕ vμ ®aei míi chÝnh trÞ cã mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc sÏ cho phÐp chóng ta vËn dông vμo mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ vμ chÝnh trÞ ,gióp cho c«ng cuéc ®aei míi cña ®Êt níc ngμy cμng giμu m¹nh . Víi ý nghÜa ®ã em ®· chän ®Ò tμi "Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay". Néi dung I. Lý luËn chung vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc 2.1.VËt chÊt a. §Þnh nghÜa vËt chÊt VËt chÊt lμ ph¹m trï triÕt häc phøc t¹p vμ cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ nã .Nhng theo Lªnin ®Þnh nghÜa :"vËt chÊt lμ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ thùc t¹i kh¸ch quan ®em l¹i cho con ngêi trong c¶m gi¸c ,®îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i,chôp l¹i ,ph¶n ¸nh vμ tån t¹i kh«ng lÖ thuéc vμo c¶m gi¸c ".
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

T115 - T iu lun trit hc Mc lc I L lun chung v mi quan h gia...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online