{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T116 - Bi lm Quy lut mu thun l quy lut quan trng nht ca php...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bμi lμm Quy luËt m©u thuÉn lμ quy luËt quan träng nhÊt cña phÐp biÖn chøng duy vËt lμ h¹t nh©n cña phÐp biÖn chøng duy vËt v× nã v¹ch ra nguån gèc ®éng lùc cña sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña thÕ giíi kh¸ch quan vμ v× nã lμ ch×a kho¸ lμ c¬ së gióp chóng ta n¾m v÷ng thùc chÊt cña tÊt c¶ c¸c quy luËt vμ ph¹m trï cña phÐp biÖn chøng duy vËt. 1-Néi dung quy luËt a) M©u thuÉn : Lμ hiÖn tîng kh¸ch quan vμ phæ biÕn. M©u thuÉn lμ mèi liªn hÖ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp trong cïng mét sù vËt. MÆt ®èi lËp lμ nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh cã xu hø¬ng ph¸t triÓn ngîc chiÒu nhau, tån t¹i trong cïng mét sù vËt hiÖn tîng t¸c ®éng biÖn chøng víi nhau lμm cho sù vËt ph¸t triÓn. M©u thuÉn lμ hiÖn tîng kh¸ch quan vμ phæ biÕn M©u thuÉn lμ kh¸ch quan cã nghÜa lμ m©u thuÉn lμ c¸i vèn ë mäi sù vËt hiÖn tîng. M©u thuÉn h×nh thμnh ph¸t triÓn lμ do cÊu tróc tù th©n bªn trong cña sù vËt quy ®Þnh nã kh«ng phô thuéc vμo bÊt kú mét lùc lîng siªu tù nhiªn nμo vμ kh«ng phô thuéc vμo ý chÝ chñ quan cña con ngêi. M©u thuÉn lμ hiÖn tîng phæ biÕn cã nghÜa lμ m©u thuÉn tån t¹i trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc tù nhiªn, x· héi vμ t duy. M©u 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
thuÉn tån t¹i tõ khi sù vËt xuÊt hiÖn cho ®Õn khi kÕt thóc. M©u thuÉn tån t¹i ë mäi kh«ng gian, thêi gian, mäi giai ®o¹n ph¸t triÓn. M©u thuÉn nμy mÊt ®i th× m©u thuÉn kh¸c l¹i h×nh thμnh. Trong mçi sù vËt kh«ng ph¶i chØ cã mét m©u thuÉn mμ cã thÓ cã nhiÒu m©u thuÉn v× sù trong cïng mét lóc cã thÓ cã nhiÒu mÆt ®èi lËp. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ kh¸c nhau, m©u thuÉn thÓ hiÖn ra díi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng vμ phong phó kh¸c nhau: + M©u thuÉn bªn trong vμ m©u thuÉn bªn ngoμi. + M©u thuÉn c¬ b¶n vμ m©u thuÉn kh«ng c¬ b¶n + M©u thuÉn chñ yÕu vμ m©u thuÉn thø yÕu + M©u thuÉn ®èi kh¸ng vμ kh«ng ®èi kh¸ng. CÇn chó ý: Trong t duy th«ng thêng khi nãi ®Õn hai mÆt ®èi lËp lμ nãi lªn m©u thuÉn. Cßn trong t duy biÖn chøng, kh«ng ph¶i hai mÆt ®èi lËp nμo còng t¹o nªn m©u thuÉn mμ chØ nh÷ng mÆt ®èi lËp t¸c ®éng biÖn chngs víi nhau t¹o nªn sù vËt hiÖn tîng vμ t¹o lªn sù ph¸t triÓn míi ®îc gäi lμ m©u thuÉn- m©u thuÉn biÖn chøng. b)C¸c mÆt ®èi lËp cña m©u thuÉn võa thèng nhÊt võa ®Êu tranh víi nhau. Sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp lμ sù n¬ng tùa, rμng buéc quy ®Þnh lÉn nhau lμm tiÒn ®Ò tån t¹i cho nhau cña c¸c 2
Background image of page 2
mÆt ®èi lËp. Kh«ng cã sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®ãi lËp th× kh«ng t¹o ra sù vËt.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}