T118 - H v tn : Nguyn Hoi Nam Lp T r ng : Qun tr kinh doanh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hä vμ tªn : NguyÔn Hoμi Nam Líp : Qu¶n trÞ kinh doanh - K38 Trêng : §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Bμi kiÓm tra 1) Tõ mét hiÖn tîng kh«ng thÓ kÕt luËn ®óng mét sù vËt. Bëi v×: B¶n chÊt lμ taeng hîp tÊt c¶ nh÷ng mAEt, nh÷ng mèi liªn hÖ tÊt nhiªn t¬ng ®èi aen ®Þnh ë bªn trong sù vËt, quy ®Þnh sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña sù vËt ®ã. Cßn hiÖn tîng lμ biÓu hiÖn cña nh÷ng mAEt, nh÷ng mèi liªn hÖ Êy ra bªn ngoμi. B¶n chÊt chÝnh lμ mAEt bªn trong, mAEt t¬ng ®èi aen ®Þnh cña hiÖn thùc kh¸ch quan. Nã Èn giÊu ®»ng sau c¸i vÎ bÒ ngoμi cña hiÖn tîng vμ biÓu lé ra qua nh÷ng hiÖn tîng Êy. Cßn hiÖn tîng lμ mAEt bªn ngoμi, mAEt di ®éng vμ biÕn ®aei h¬n cña hiÖn thùc kh¸ch quan. Nã lμ h×nh thøc biÓu hiÖn cña b¶n chÊt. B¶n chÊt vμ hiÖn tîng kh«ng nh÷ng tån t¹i kh¸ch quan mμ cßn ë trong mèi liªn hÖ h÷u c¬, g¾n bã hÕt søc chAEt chÏ víi nhau, kh«ng t¸ch rêi nhau. Mçi sù vËt ®Òu lμ sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt vμ hiÖn tîng. Sù thèng nhÊt ®ã thÓ hiÖn tr íc hÕt ë chç b¶n chÊt bao giê còng béc lé ra qua hiÖn tîng, cßn hiÖn tîng bao giê còng lμ sù biÓu hiÖn cña b¶n chÊt. Kh«ng cã b¶n chÊt nμo tån t¹i mét c¸ch thuÇn tuý, nghÜa lμ kh«ng cÇn cã hiÖn tîng; ngîc l¹i, còng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
kh«ng cã hiÖn tîng nμo l¹i kh«ng ph¶i lμ sù biÓu hiÖn cña b¶n chÊt ®Êy. Sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt vμ hiÖn tîng cßn thÓ hiÖn ë chç bÊt kú b¶n chÊt nμo còng ®îc béc lé ra qua nh÷ng hiÖn tîng t- ¬ng øng, vμ bÊt kú hiÖn tîng nμo còng lμ béc lé cña b¶n chÊt ë møc ®é nμo ®ã, hoAEc nhiÒu hoAEc Ýt. Nãi c¸ch kh¸c, b¶n chÊt vμ hiÖn tîng vÒ c¨n b¶n phï hîp víi nhau. Nh vËy, b¶n chÊt bao giê còng tù béc lé m×nh th«ng qua nh÷ng hiÖn tîng nhÊt ®Þnh. B¶n chÊt kh¸c nhau sÏ béc lé ra thμnh nh÷ng hiÖn tîng kh¸c nhau. Khi b¶n chÊt chÊt thay ®aei th× hiÖn tîng biÓu hiÖn nã còng thay ®aei theo. Khi b¶n chÊt biÕn mÊt th× hiÖn tîng biÓu hiÖn nã còng biÕn mÊt. B¶n chÊt vμ hiÖn tîng tuy thèng nhÊt víi nhau, nhng ®ã lμ sù thèng nhÊt biÖn chøng, nghÜa lμ trong sù thèng nhÊt Êy ®· bao hμm sù kh¸c biÖt : hiÖn tîng b¶n chÊt tuy thèng nhÊt víi nhau, vÒ c¨n b¶n phï hîp víi nhau, nhng chóng kh«ng bao giê phï hîp víi nhau hoμn toμn. V× b¶n chÊt cña sù vËt bao giê còng ®îc biÓu hiÖn th«ng qua t¬ng t¸c cña sù vËt Êy víi c¸c sù vËt chung quanh. C¸c sù vËt chung quanh nμy trong qu¸ tr×nh t¬ng t¸c ®· ¶nh hëng ®Õn hiÖn tîng, ®a vμo néi dung cña hiÖn tîng nh÷ng thay ®aei nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ lμ hiÖn tîng tuy biÓu hiÖn b¶n chÊt nh- ng kh«ng cßn lμ sù biÓu hiÖn y nguyªn b¶n chÊt n÷a.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 9

T118 - H v tn : Nguyn Hoi Nam Lp T r ng : Qun tr kinh doanh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online