{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T118 - H v tn Nguyn Hoi Nam Lp T r ng Qun tr kinh doanh K38...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hä vμ tªn : NguyÔn Hoμi Nam Líp : Qu¶n trÞ kinh doanh - K38 Trêng : §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Bμi kiÓm tra 1) Tõ mét hiÖn tîng kh«ng thÓ kÕt luËn ®óng mét sù vËt. Bëi v×: B¶n chÊt lμ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ tÊt nhiªn t¬ng ®èi æn ®Þnh ë bªn trong sù vËt, quy ®Þnh sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña sù vËt ®ã. Cßn hiÖn tîng lμ biÓu hiÖn cña nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ Êy ra bªn ngoμi. B¶n chÊt chÝnh lμ mÆt bªn trong, mÆt t¬ng ®èi æn ®Þnh cña hiÖn thùc kh¸ch quan. Nã Èn giÊu ®»ng sau c¸i vÎ bÒ ngoμi cña hiÖn tîng vμ biÓu lé ra qua nh÷ng hiÖn tîng Êy. Cßn hiÖn tîng lμ mÆt bªn ngoμi, mÆt di ®éng vμ biÕn ®æi h¬n cña hiÖn thùc kh¸ch quan. Nã lμ h×nh thøc biÓu hiÖn cña b¶n chÊt. B¶n chÊt vμ hiÖn tîng kh«ng nh÷ng tån t¹i kh¸ch quan mμ cßn ë trong mèi liªn hÖ h÷u c¬, g¾n bã hÕt søc chÆt chÏ víi nhau, kh«ng t¸ch rêi nhau. Mçi sù vËt ®Òu lμ sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt vμ hiÖn tîng. Sù thèng nhÊt ®ã thÓ hiÖn tr íc hÕt ë chç b¶n chÊt bao giê còng béc lé ra qua hiÖn tîng, cßn hiÖn tîng bao giê còng lμ sù biÓu hiÖn cña b¶n chÊt. Kh«ng cã b¶n chÊt nμo tån t¹i mét c¸ch thuÇn tuý, nghÜa lμ kh«ng cÇn cã hiÖn tîng; ngîc l¹i, còng 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
kh«ng cã hiÖn tîng nμo l¹i kh«ng ph¶i lμ sù biÓu hiÖn cña b¶n chÊt ®Êy. Sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt vμ hiÖn tîng cßn thÓ hiÖn ë chç bÊt kú b¶n chÊt nμo còng ®îc béc lé ra qua nh÷ng hiÖn tîng t- ¬ng øng, vμ bÊt kú hiÖn tîng nμo còng lμ béc lé cña b¶n chÊt ë møc ®é nμo ®ã, hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt. Nãi c¸ch kh¸c, b¶n chÊt vμ hiÖn tîng vÒ c¨n b¶n phï hîp víi nhau. Nh vËy, b¶n chÊt bao giê còng tù béc lé m×nh th«ng qua nh÷ng hiÖn tîng nhÊt ®Þnh. B¶n chÊt kh¸c nhau sÏ béc lé ra thμnh nh÷ng hiÖn tîng kh¸c nhau. Khi b¶n chÊt chÊt thay ®æi th× hiÖn tîng biÓu hiÖn nã còng thay ®æi theo. Khi b¶n chÊt biÕn mÊt th× hiÖn tîng biÓu hiÖn nã còng biÕn mÊt. B¶n chÊt vμ hiÖn tîng tuy thèng nhÊt víi nhau, nhng ®ã lμ sù thèng nhÊt biÖn chøng, nghÜa lμ trong sù thèng nhÊt Êy ®· bao hμm sù kh¸c biÖt : hiÖn tîng b¶n chÊt tuy thèng nhÊt víi nhau, vÒ c¨n b¶n phï hîp víi nhau, nhng chóng kh«ng bao giê phï hîp víi nhau hoμn toμn. V× b¶n chÊt cña sù vËt bao giê còng ®îc biÓu hiÖn th«ng qua t¬ng t¸c cña sù vËt Êy víi c¸c sù vËt chung quanh. C¸c sù vËt chung quanh nμy trong qu¸ tr×nh t¬ng t¸c ®· ¶nh hëng ®Õn hiÖn tîng, ®a vμo néi dung cña hiÖn tîng nh÷ng thay ®æi nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ lμ hiÖn tîng tuy biÓu hiÖn b¶n chÊt nh- ng kh«ng cßn lμ sù biÓu hiÖn y nguyªn b¶n chÊt n÷a.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern