T119 - m u Trong i sng hng ngy, ng sau cc hin t ng mun hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
më ®Çu Trong ®êi sèng hμng ngμy, ®»ng sau c¸c hiÖn tîng mu«n h×nh mu«n vÎ, con ngêi dÇn dÇn nhËn thøc ®îc tÝnh trËt tù vμ mèi liªn hÖ cã tÝnh lAEp l¹i cña c¸c hiÖn tîng, tõ ®ã h×nh thμnh nªn kh¸i niÖm “quy luËt”. Víi t c¸ch lμ ph¹m trï cña lý luËn nhËn thøc, kh¸i niÖm “quy luËt” lμ s¶n phÈm cña t duy khoa häc, ph¶n ¸nh sù liªn hÖ cña c¸c sù vËt vμ tÝnh chØnh thÓ cña chóng. C¸c quy luËt cña tù nhiªn, cña x· héi còng nh cña t duy con ng- êi ®Òu mang tÝnh kh¸ch quan. Con ngêi kh«ng thÓ t¹o ra hoAEc tù ý xo¸ bã ®îc quy luËt mμ chØ nhËn thøc vμ vËn dông nã trong thùc tiÔn. Quy luËt “tõ nh÷ng thay ®aei vÒ lîng dÉn ®Õn sù thay ®aei vÒ chÊt vμ ngîc l¹i” lμ mét trong ba quy luËt cña phÐp biÖn chøng duy vËt, nã cho biÕt ph¬ng thøc cña sù vËn ®éng, ph¸t triÓn. NhËn thøc ®îc quy luËt nμy cã ý nghÜa rÊt quan träng trong ho¹t ®éng thùc tiÔn khi chóng ta xem xÐt c¸c sù vËt, hiÖn tîng. NÕu nhËn thøc kh«ng ®óng quy luËt nμy sÏ dÉn ®Õn t tëng t¶ khuynh, h÷u khuynh. T¶ khuynh lμ phñ nhËn sù tÝch luü vÒ lîng, muèn cã ngay sù thay ®aei vÒ chÊt, cßn h÷u khuynh lμ khi chÊt ®· biÕn 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
®aei vît qu¸ giíi h¹n ®é nhng kh«ng d¸m thùc hiÖn sù thay ®aei c¨n b¶n vÒ chÊt. Níc ta ®ang qu¸ ®é lªn CNXH, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn cña CNTB, viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n quy luËt lîng- chÊt sÏ cã ý nghÜa rÊt lín trong qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN. Trong ph¹m vi cña tiÓu luËn nμy, t«i xin ®îc tr×nh bμy nhøng c¬ së lý luËn chung vÒ néi dung cña quy luËt lîng- chÊt, trªn c¬ së ®ã rót ra ý nghÜa thùc tiÔn cña viÖc nhËn thøc quy luËt nμy, sù vËn dông quy luËt nμy ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh h- íng XHCN ë ViÖt nam. " Ph©n tÝch néi dung qui luËt tõ nh÷ng thay ®aei vÒ lîng dÉn ®Õn sù thay ®aei vÒ chÊt vμ ngîc l¹i. ViÖc nhËn thøc vμ vËn dông vμo trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cña anh chÞ vμo trong ho¹t ®éng thùc tiÔn " KÕt cÊu cña tiÓu luËn gåm 3 phÇn: PhÇn më ®Çu PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña quy luËt, tõ nh÷ng thay ®aei vÒ lîng dÉn ®Õn sù thay ®aei vÒ chÊt vμ ngîc l¹i. 2
Background image of page 2
PhÇn II: VËn dông vμo qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt nam. PhÇn KÕt luËn. Do tr×nh ®é nhËn thøc vÒ vÊn ®Ò nμy nªn tiÓu luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng nhËn xÐt gãp ý cña c« gi¸o.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 16

T119 - m u Trong i sng hng ngy, ng sau cc hin t ng mun hnh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online